Kunnskapsgrunnlag for Arendal kommune 2024

 1. 1 Innledning
  1. 1.1 Levekårssoner og plansoner
  2. 1.2 Analyseportal
 2. 2 Befolkning
  1. 2.1 Antall innbyggere
  2. 2.2 Befolkningsprognose
  3. 2.3 Befolkningssammensetning
  4. 2.4 Demografiske endringer
  5. 2.5 Refleksjoner
 3. 3 Oppvekst og levekår
  1. 3.1 Oppvekst og levekår i Arendal kommune
  2. 3.2 Levekårsmatrise for Arendal kommune
  3. 3.3 Soner med størst risiko for levekåresutfordringer
  4. 3.4 Inntekt og gjeld
  5. 3.5 Sysselsetting
  6. 3.6 Uten tilknytning til arbeid eller utdanning
  7. 3.7 Barnehage og skolegang
  8. 3.8 Barnevern
  9. 3.9 Refleksjoner
 4. 4 Boliger
  1. 4.1 Antall boliger
  2. 4.2 Boliger - alder og størrelse
  3. 4.3 Boligmarkedet
  4. 4.4 Bomiljø
  5. 4.5 Fritidsbebyggelse
 5. 5 Klima, natur og miljø
  1. 5.1 Friluftsområder
  2. 5.2 Arealressurser
  3. 5.3 Mobilitet
  4. 5.4 Klimabudsjett
  5. 5.5 Klimagassutslipp
  6. 5.6 Luft og vann
 6. 6 Helse
  1. 6.1 Helserelatert adferd
  2. 6.2 Helsetilstand
  3. 6.3 Sykdomsgrupper
  4. 6.4 Skader og ulykker
  5. 6.5 Sosiale forhold
  6. 6.6 Refleksjoner
 7. 7 Næringsliv og økonomi
  1. 7.1 Om næringslivet i Arendal
  2. 7.2 Arbeidsledighet
  3. 7.3 Pendling
  4. 7.4 Kommuneøkonomi
 8. 8 Demokrati
 9. 9 Digitalisering
 10. 10 Risiko og sårbarhet
 11. 11 Folkehelseoversikt
  1. 11.1 Innledning
  2. 11.2 Folkehelseoversikten og vurderinger
   1. 11.2.1 Befolkningssammensetning
   2. 11.2.2 Oppvekst og levekår
   3. 11.2.3 Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø
   4. 11.2.4 Skader og ulykker
   5. 11.2.5 Helserelatert adferd
   6. 11.2.6 Helsetilstand
   7. 11.2.7 Prioriterte utfordringer
  3. 11.3 Levekårsindikatorer
  4. 11.4 Kilder

10 Risiko og sårbarhet

Egenberedskap

Sentrale myndigheter peker på behovet for egenberedskap. Vi bør alle være forberedt på å klare oss på egenhånd med vann, mat og brensel i en uke. Dette arbeidet vil Arendal kommune følge opp, blant annet med en nettside om egenberedskap og informasjon om varsling, tilfluktsrom m.m.

Risiko for uønskede hendelser

Krigen i Ukraina har bidratt til økt fokus på beredskap og begrepet totalforsvar er tilbake. Dette gir større kommune, inkludert Arendal, økt ansvar for beredskap, både for egen drift og innbyggernes egenberedskap. 

Naturhendelser

Arendal kommune har en beliggenhet og topografi som gjør at vi er lite utsatt for naturkatastrofer at den typen som i de siste årene har rammet kystsamfunn lenger vest i Agder og nordover langs kysten. Vi har en stor elv, Nidelva, som er regulert slik at det for det ene skal mye til at det blir en skadeflom, og for det andre er underlagt strenge regler for utbygging slik at selv en stor flom vil gjøre liten skade. 

Likevel må kommunen planlegge for utfordringer knyttet til intensiv nedbør som kan true kritisk infrastruktur og boliger. På lengre sikt kan havstigning true byens historiske sentrum. 

Det mest sannsynlige scenariet som kan skape problemer er nå som tidligere et stort snøfall. Dette vil fortsatt være et problem selv om det er ventet mindre snø i årene som kommer på grunn av klimaendringene. Både kommunen og privatpersoner vil redusere sin beredskap mot snø i takt med at det blir færre snø-vintre, slik at problemene blir det samme.

Smittevern

Erfaringen fra 2020 viser at både landet og kommunene må ha tilstrekkelig lager med utstyr og medisiner for å håndtere nye smitteutbrudd. Kommunen må i tillegg ha en oversikt over personell med smittevernkompetanse og benytte denne på rett sted. Dette sikres med en god og oppdatert smittevernplan som gjelder både drift og personell. 

Digital sikkerhet

Det moderne samfunnet baserer seg i stor grad på internettløsninger, alt er koblet sammen og alt er avhengig av strøm. Samfunnet og kommunene er sårbare for strømutfall, nettutfall og innbrudd i datasystemer.

ROS og beredskapsplaner

Kommunen har startet et arbeid med å oppdatere overordnet risiko- og sårbarhetsanalyse. Denne blir behandlet av bystyret i løpet av høsten 2024. Det er nødvendig å bruke nye digitale kartløsninger for å vurdere risikoen knyttet til klimarelaterte skader i forbindelse med utbyggingsplaner og for å identifisere tiltak for å unngå eller redusere slik risiko. 

Deretter utarbeides en ny, overordnet beredskapsplan for kommunen. For å håndtere det nye sikkerhetsbildet, må kommunens beredskapsplanverk reflektere endringene og følge opp Statsforvalterens forventinger. 

ROS Agder 2024 er fylkets overordnede ROS-analyse og gir økt kunnskap og bevissthet om risiko og sårbarhet i fylket. Den er en felles plattform for å forebygge uønskede hendelser og styrke samordningen av det regionale arbeidet med samfunnssikkerhet, beredskap og krisehåndtering.