Arendalstall

Kunnskapsgrunnlag og folkehelseoversikt

Viktige utviklingstrekk for Arendal kommune 2024 (PDF, 2 MB) viser hvilke muligheter kommunen vil få i årene fremover, men peker også på utfordringer vi som samfunn står overfor. Dette er et viktig grunnlag for planstrategien og kommuneplanens samfunnsdel. 

Kunnskapsgrunnlag 2024 viser status og utviklingstrekk på viktige samfunnsområder. Dokumentet beskriver hovedutfordringer for Arendal framover og er et grunnlag for kommunens kommunens planstrategi, planarbeid og den årlige handlings- og økonomiplanen.

Kapittel 11 i kunnskapsgrunnlaget inneholder en folkehelseoversikt slik folkehelseloven krever. Den gir en oversikten over de positive og negative faktorer som påvirker helsetilstanden, les mer på Helsedirektoratet

Temaer i kunnskapsgrunnlaget

Kilder og oppdatering

I kunnskapsgrunnlaget viser vi til hvilke kilder vi har brukt for tall og statistikk i hver tabell eller figur. Vi henter blant annet data fra SSB.no, Agdertall.no, Kommunehelsa statistikkbank m.fl. 

Når oppdateres tallene?
Kunnskapsgrunnlaget er utarbeidet i løpet av 2023 og vil bli oppdatert når det foreligger ny statistikk. 
Folkehelse- og oppvekstprofilene oppdateres årlig i mars. 

Kunnskap om levekår for personer med nedsatt funksjonsevne

Arendal kommune har laget et kunnskapsgrunnlag om levekår for personer med nedsatt funksjonsevne. Vi har ikke gjort egen kartlegging av levekår for personer med funksjonsnedsettelse, men støtter oss til nasjonale studier og statistikk. 

Kunnskap om levekår for personer med nedsatt funksjonsevne (publisert i april 2024).

Analyseportal for demografi og levekår

Arendal kommunen har utviklet en interaktiv statistikkløsning fra kommunen. Tallene oppdateres ca. hvert 3. år.

Analyseportal for demografi og levekår 

Menon-rapport om Morrows etablering

På oppdrag for Agder fylkeskommune og Arendal kommune har Menon Economics analysert betydningen av 
etableringen av Morrows battericellefabrikk i Arendal. I oppdraget har vi beregnet de ringvirkningene og 
sysselsettingseffektene som forventes å komme som følge av etableringen. 

Les rapporten: Ringvirkninger og samfunnseffekter av Morrows etablering i Arendalsregionen (PDF, 2 MB)

Agdertall

Kunnskapsportal for Agder.

Folkehelse i kommunen

Folkehelse- og oppvekstprofil

Folkehelseprofilen er direktoratets bidrag til kommunens arbeid med å skaffe oversikt over helsetilstanden i befolkningen og faktorer som påvirker denne, jamfør lov om folkehelsearbeid.  
Folkehelseprofil for Arendal kommune 2023 (PDF, 2 MB)

Oppvekstprofil viser noen av kommunens styrker og utfordringer for barn og unge og deres oppvekstmiljø, og kan brukes i planarbeid.  
Oppvekstprofil for Arendal kommune 2023 (PDF, 2 MB)

Folkehelseindikatorer

Se utviklingen av indikatorene i folkehelseprofilen fra 2012 til i dag (PDF, 442 kB)

Definisjoner på utvalgte indikatorer kan variere, og må leses i tilhørende års folkehelseprofil på fhi.no 
Hent folkehelseprofil eller oppvekstprofil - FHI

Tidligere kunnskapsgrunnlag

"Statistikkgrunnlag for kommunens plan- og folkehelsearbeid 2020" (PDF, 3 MB) 

Levekårsrapport 2014 (PDF, 11 MB) ble laget sammen med kommunedelplan Tidlig innsats - for bedre levekår 2023.