Kunnskapsgrunnlag for Arendal kommune 2024

 1. 1 Innledning
  1. 1.1 Levekårssoner og plansoner
  2. 1.2 Analyseportal
 2. 2 Befolkning
  1. 2.1 Antall innbyggere
  2. 2.2 Befolkningsprognose
  3. 2.3 Befolkningssammensetning
  4. 2.4 Demografiske endringer
  5. 2.5 Refleksjoner
 3. 3 Oppvekst og levekår
  1. 3.1 Oppvekst og levekår i Arendal kommune
  2. 3.2 Levekårsmatrise for Arendal kommune
  3. 3.3 Soner med størst risiko for levekåresutfordringer
  4. 3.4 Inntekt og gjeld
  5. 3.5 Sysselsetting
  6. 3.6 Uten tilknytning til arbeid eller utdanning
  7. 3.7 Barnehage og skolegang
  8. 3.8 Barnevern
  9. 3.9 Refleksjoner
 4. 4 Boliger
  1. 4.1 Antall boliger
  2. 4.2 Boliger - alder og størrelse
  3. 4.3 Boligmarkedet
  4. 4.4 Bomiljø
  5. 4.5 Fritidsbebyggelse
 5. 5 Klima, natur og miljø
  1. 5.1 Friluftsområder
  2. 5.2 Arealressurser
  3. 5.3 Mobilitet
  4. 5.4 Klimabudsjett
  5. 5.5 Klimagassutslipp
  6. 5.6 Luft og vann
 6. 6 Helse
  1. 6.1 Helserelatert adferd
  2. 6.2 Helsetilstand
  3. 6.3 Sykdomsgrupper
  4. 6.4 Skader og ulykker
  5. 6.5 Sosiale forhold
  6. 6.6 Refleksjoner
 7. 7 Næringsliv og økonomi
  1. 7.1 Om næringslivet i Arendal
  2. 7.2 Arbeidsledighet
  3. 7.3 Pendling
  4. 7.4 Kommuneøkonomi
 8. 8 Demokrati
 9. 9 Digitalisering
 10. 10 Risiko og sårbarhet
 11. 11 Folkehelseoversikt
  1. 11.1 Innledning
  2. 11.2 Folkehelseoversikten og vurderinger
   1. 11.2.1 Befolkningssammensetning
   2. 11.2.2 Oppvekst og levekår
   3. 11.2.3 Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø
   4. 11.2.4 Skader og ulykker
   5. 11.2.5 Helserelatert adferd
   6. 11.2.6 Helsetilstand
   7. 11.2.7 Prioriterte utfordringer
  3. 11.3 Levekårsindikatorer
  4. 11.4 Kilder

8 Demokrati

Tillit i befolkningen henger sammen med opplevelse av tilhørighet og mulighet til å påvirke sine omgivelser. Demokratiet i Norge utfordres og tillitsforholdet mellom borgere, myndigheter, politikere og velgere er viktig for demokratiets funksjon. Nasjonale undersøkelser viser at tilliten til norske demokratiske institusjoner er relativt stabil. Nedgangen i valgdeltakelse i 2023, kan indikerer et behov for å stimulere samfunnsengasjement for å øke tilliten til politiske prosesser. Politikere står overfor hatytringer, trusler og desinformasjon. Tiltak for å beskytte folkevalgte og opprettholde et trygt demokratisk miljø, inkludert bevissthetsskapende tiltak, er viktig.

Valgdeltagelse og tillit

Demokratiet bygger på bred deltagelse der innbyggerne opplever å ha sine talspersoner i politikken. Derfor kan valgdeltagelsen brukes som et mål på deltagelse og engasjement i samfunnet.  
Valgdeltagelsen er tradisjonelt høyere ved Stortingsvalg enn kommunevalg. Arendal hadde en økning i deltagelsen i kommunevalget fra 2015-2019, men en nedgang i 2023 som er i samsvar med regionen og Norge.

Figuren under viser valgdeltagelsen i kommunevalg og stortingsvalg:

Valgdeltagelse - kommunevalg - Klikk for stort bilde

 

Valgdeltagelse - stortingsvalg - Klikk for stort bilde

Kilde: Kommunehelsa statistikkbank 

Fylkeshelseundersøkelsen viser at 85 % av innbyggerne i Arendal opplever stor grad av trygghet. Der det på en skala fra 1-10 oppgis en grad på 8,96 at en opplever trygghet på stedet en bor (Agder spredning 8,8-9,58), og en grad på at folk flest er til å stole på 7,24 (Agder spredning 7,23 6,6-7,47).  

En grunnleggende tillit mellom folk og myndigheter, politikere og velgere har lenge vært å betrakte som et av vårt lands fortrinn. Et velfungerende demokrati skal sikre lik beskyttelse av rettigheter og like muligheter for innflytelse for alle grupper (Tilstandsanalyse av det norske demokratiet, Institutt for statsvitenskap, UiO 2023). Tillitsundersøkelsen gjennomføres årlig og presenteres under Arendalsuka. Den er viktig for å fange opp om utviklingen av tillit i samfunnet, og det spørres om grad av tillit til forskjellige aktører. 

Figuren under viser utviklingen av tillit frem til 2023 for Norge, og viser lite endring. (Arendalsukas tillitsundersøkelse). Det er verdt å merke aldersforskjellen, at 71 % av 18-29 åringene svarer at de har høy grad av tillit til kommunestyret, mens i aldersgruppe 30+, svarer kun 57 % at de har høy grad av tillit til kommunestyret. 

Tillitsundersøkelsen - Klikk for stort bilde

Kilde: Arendalsukas tillitsundersøkelse

KS sin undersøkelse og FoU rapport omkring folkevalgte viser at politikere som deltar i det offentlige ordskiftet blir utsatt for hatefulle ytringer, trusler og forsøkt påvirket med feilaktig informasjon. Det kan være en trussel for demokratiet og viser viktigheten av tiltak, støtte, håndtering og bevissthet av hatytringer, trusler og desinformasjon for at folkevalgte skal stå i og rekrutteres til lokalpolitikken. Se rapporten Hatytringer-trusler-og-desinformasjon-mot-folkevalgte.pdf (ks.no).