Kunnskapsgrunnlag for Arendal kommune 2024

 1. 1 Innledning
  1. 1.1 Levekårssoner og plansoner
  2. 1.2 Analyseportal
 2. 2 Befolkning
  1. 2.1 Antall innbyggere
  2. 2.2 Befolkningsprognose
  3. 2.3 Befolkningssammensetning
  4. 2.4 Demografiske endringer
  5. 2.5 Refleksjoner
 3. 3 Oppvekst og levekår
  1. 3.1 Oppvekst og levekår i Arendal kommune
  2. 3.2 Levekårsmatrise for Arendal kommune
  3. 3.3 Soner med størst risiko for levekåresutfordringer
  4. 3.4 Inntekt og gjeld
  5. 3.5 Sysselsetting
  6. 3.6 Uten tilknytning til arbeid eller utdanning
  7. 3.7 Barnehage og skolegang
  8. 3.8 Barnevern
  9. 3.9 Refleksjoner
 4. 4 Boliger
  1. 4.1 Antall boliger
  2. 4.2 Boliger - alder og størrelse
  3. 4.3 Boligmarkedet
  4. 4.4 Bomiljø
  5. 4.5 Fritidsbebyggelse
 5. 5 Klima, natur og miljø
  1. 5.1 Friluftsområder
  2. 5.2 Arealressurser
  3. 5.3 Mobilitet
  4. 5.4 Klimabudsjett
  5. 5.5 Klimagassutslipp
  6. 5.6 Luft og vann
  7. 5.7 Landbruk
 6. 6 Helse
  1. 6.1 Helserelatert adferd
  2. 6.2 Helsetilstand
  3. 6.3 Sykdomsgrupper
  4. 6.4 Skader og ulykker
  5. 6.5 Sosiale forhold
  6. 6.6 Refleksjoner
 7. 7 Næringsliv og økonomi
  1. 7.1 Om næringslivet i Arendal
  2. 7.2 Arbeidsledighet
  3. 7.3 Pendling
  4. 7.4 Kommuneøkonomi
 8. 8 Demokrati
 9. 9 Digitalisering
 10. 10 Risiko og sårbarhet
 11. 11 Folkehelseoversikt
  1. 11.1 Innledning
  2. 11.2 Folkehelseoversikten og vurderinger
   1. 11.2.1 Befolkningssammensetning
   2. 11.2.2 Oppvekst og levekår
   3. 11.2.3 Fysisk, biologisk, kjemisk og sosialt miljø
   4. 11.2.4 Skader og ulykker
   5. 11.2.5 Helserelatert adferd
   6. 11.2.6 Helsetilstand
   7. 11.2.7 Prioriterte utfordringer
  3. 11.3 Levekårsindikatorer
  4. 11.4 Kilder

1 Innledning

Kunnskapsgrunnlaget for Arendal kommune gir en status og viser utviklingstrekk innenfor viktige samfunnsområder. Dokumentet beskriver hovedutfordringer for Arendal framover og er et grunnlag for kommunal planstrategi, kommuneplanen, annet overordnet planarbeid og den årlige handlings- og økonomiplanen.

Utfordringsbildet er basert på kjente utviklingstrekk og beregnede prognoser. Avhengig av tema blir utviklingstrekk i Arendal sammenlignet med landsgjennomsnittet, region Agder eller sammenlignbare kommuner.

Hvert fjerde år pålegger Folkehelseloven kommunene å lage en skriftlig oversikt over innbyggernes helsetilstand og de de positive og negative faktorer som påvirker denne. På bakgrunn av dette kunnskapsgrunnlaget har kommunen laget en folkehelseoversikt i kap. 11 i dette dokumentet.

Når oppdateres dokumentet?

Kunnskapsgrunnlaget er utarbeidet i løpet av 2023 og vil være et grunnlagsdokument for planarbeidet i 2024. Samfunnet er stadig i utvikling og dette kunnskapsgrunnlaget vil bli oppdatert når det er behov for det. Siste oppdatering blir markert med dato i det aktuelle kapittelet eller tabellen/figuren.  

1.1 Levekårssoner og plansoner

I 2014 delte vi Arendal inn i 30 levekårssoner. Formålet med disse er å få oversikt over levekår og avdekke hvilke områder som har størst risiko for å utvikle levekårsproblemer. I 2023 presenterer vi 8 plansoner som bygger på de 8 oppvekstområdene som er knyttet til skole med tilhørende nærmiljø.

Plansoner

Plansonene dekker et større område enn levekårssonene og er tilnærmet lik skolekretsene. De er satt sammen av grunnkretser som har statistikk levert fra SSB, mens skolekretsene er bestemt ut fra veier og boligområder. Derfor vil plansonene avvike noe fra skolekretsene. Formålet med de 8 plansonene er framskriving som vi kan bruke ved analyser av blant annet boligbehov, skolekapasitet og andre tjenester og nærmiljøkvaliteter. Sammen med levekårssonene vil de være viktige for kommuneplanens langsiktige strategier og handlings- og økonomiplanens tiltak. Plansonene gir en enklere inndeling som passer til å vurdere befolkningsvekst, boligbygging og andre forhold hvor det blir alt for detaljert å bruke hele 30 levekårssoner. 

Kart over Arendals 8 plansoner:

Plansoner Arendal kommune - Klikk for stort bilde

Levekårssoner

Formålet med oversikt over levekår er å avdekke områder med grobunn for levekårsproblemer. Ved hjelp av utvalgte indikatorer får vi informasjon om befolknings-sammensetning, utdanning, inntekt, sosiale og helsemessige forhold og flyttinger,. Dette gir oss et grunnlag for å iverksette tiltak for å forebygge eller forhindre at uønskede forhold utvikles eller forsterkes. Det er viktig å være oppmerksom på at alle de 30 sonene domineres av mennesker uten levekårsproblemer, men noen soner har større sannsynlighet for konsentrasjon av grupper med dårlige levekår. Slike soner har ofte stort mangfold og oppleves for mange som bedre steder å bo i enn andre områder. Undersøkelsen gir ikke grunnlag for å karakterisere soner som gode eller dårlige boområder.  Du finner modellen for hvordan levekårssonene er inndelt i Levekårsrapport 2014 (PDF, 11 MB).

Kart over Arendals 30 levekårssoner:

Levekårssoner Arendal kommune - Klikk for stort bilde


Antall innbyggere pr. levekårssone

Levekårssoner - antall innbyggere
Levekårssoner Sonenavn Alle innbyg. 01.01.2014 Alle innbyg. 01.01.2023 Inneholder grunnkrets
1 Tromøy 1 903 975 Kongshavn
2 Tromøy 2 1 015 1 015 Alve/Sandå/Åmdal, Ospestø/Hastensund, Skare
3 Tromøy 3 1 077 1 094 Brattekleiv, Rævesand, Færvik/Flangenborg, Merdø
4 Tromøy 4 1 270 1 419 Tybakken/Gjerrestad, Brekka/Heftet/Vågsnes
5 Tromøy 5 1 025 1 091 Pusnes/Roligheten, Steina
6 His 1 1 207 1 232 Kolbjørnsvik
7 His 2 1 904 1 872 His 1
8 His 3 1 407 1 514 Sandvigen, His 2
9 Nedenes 2 229 2 502 Nedenes
10 Natvig 1 275 1 380 Natvig
11 Rykene 1 215 1 281 Helle/Nersten, Rykene/Lindtveit
12 Løddesøl 861 886 Nævisdal, Løddesøl, Rise
13 Asdal 2 596 2 913 Asdal/Vrengen
14 Strømmen 2 293 2 281 Strømmen, Bie, Hansnes
15 Sentrum 1 849 1 118 Tyholmen, sentrum, Bendikskleiv/Langbrygga, Skytebanen, Fløyheia
16 Sentrum 2 1 355 1 363 Blødekjær, Naturparken, Håvet, Klinkenberg, Myrene, Torbjørnsbu
17 Sentrum 3 1 134 1 134 Neset, Høyveien, Skibberheia
18 Stinta 1 090 1 124 Stinta, Strømsbu, Gåsåsen
19 Moltemyr 1 2 107 2 218 Sprøkilen, Stensås, Torsbuåsen, Stenklev vest, Stenklev øst
20 Moltemyr 2 1 934 2 018 Grasåsen, Waglesgård, Nyli syd, Nyli nord, Jovannslia
21 Birkenlund 1 2 161 2 134 Barbugård, Hauene, Solåsen vest, solåsen øst, Birkenlund
22 Birkenlund 2 1 586 1 576 Kuviga, Sjølyst, Havstad
23 Birkenlund 3 1 642 1 641 Ribuåsen, Kirkefjell, Bjørnebo, Songe, Krøgenes
24 Saltrød 1 1 768 1 737 Helleheia, Helle, Stuenes
25 Saltrød 2 1 467 1 556 Haugered, Mørfjær, Vestre Saltrød, Alvika
26 Eydehavn 1 507 1 608 Gartha, Strengereid, Staknes, Nes, Snekkenes
27 Flosta 1 425 1 310 Vatnebu, Staubø, Holmensund, Brårvik, Narestø
28 Myra 1 1 145 1 403 Myra
29 Myra 2 1 143 1 258 Solberg, Omholt
30 Nesheim 1 161 1 210 Skjævestad, Karterød, Brekka, Voie, Fløystad
0 Ikke koblet 90 24  
Totalt Arendal 43 841 45 887  

1.2 Analyseportal

Arendal kommune har en analyseportal for demografi og levekår som presenterer detaljert statistikk for hver levekårssone. Tallene oppdateres ca. hvert 3. år.