Personvernerklæring

Personvernerklæringen skal gi deg informasjon om hvordan Arendal kommune samler inn og behandler personopplysninger. Erklæringen skal også gi deg oversikt over hvilke rettigheter du har.  

Hvilke personopplysninger behandler Arendal kommune? 

Dette avhenger av hvilke tjenester kommunen leverer til deg.  Vi behandler kun de personopplysningene som er nødvendig for å levere tjenesten til deg.

Hva er det rettslige grunnlaget for behandling av personopplysninger? 

De fleste kommunale tjenester er lovpålagte oppgaver. For å gjøre oppgavene, er det nødvendig å behandle personopplysningene dine. I noen tilfeller vil det være andre behandlingsgrunnlag, for eksempel samtykke og berettiget interesse. Da vil vi informere deg om dette. 

Hvor hentes opplysningene fra?

Arendal kommune henter opplysninger direkte fra deg, fra offentlige registre og i noen tilfeller fra en tredjepart. Vi henter for eksempel opplysninger fra Folkeregisteret (Skatteetaten) og Kontaktregisteret (Digdir). I tilfeller hvor opplysningene ikke hentes fra deg, gjøres dette med ditt samtykke eller med grunnlag i lov eller forskrift.

Utleveres opplysningene til tredjeparter?

Arendal kommune vil kun utlevere opplysninger til en tredjepart når kommunen har en lovbestemt plikt til det, for eksempel lovpålagt rapportering. 
Offentlighetsloven sier at saksdokumenter er offentlig tilgjengelige. Det betyr at presse eller andre som spør om det, vil kunne få innsyn i opplysninger som ikke er unntatt offentlighet. 

Hvem er behandlingsansvarlig? 

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysningene. 
I Arendal kommune er det kommunedirektøren som har det overordnede behandlingsansvaret for kommunens behandling av personopplysninger. Det daglige ansvaret er delegert til kommunens enheter. 

Dine rettigheter 

Du har rett til innsyn  

Du kan kontakte kommunen og be om å få innsyn i hvilke personopplysninger kommunen har registrert om deg og hva de skal brukes til. Dette gjelder både elektroniske og manuelle registre. Du skal få svar innen 30 dager. Spørsmål om innsyn kan sendes til postmottak@arendal.kommune.no.  

Du har rett til retting 

Hvis du oppdager feil i våre opplysninger om deg selv kan du kreve at vi korrigerer informasjonen. I utgangspunktet skal vi på eget initiativ rette feil eller mangler, men oppdager du selv at noe er feil – gi beskjed til oss, så korrigerer vi dette så raskt som mulig – senest innen 30 dager. 

Du har rett til å kreve at opplysninger om deg blir slettet 

Hvis du mener kommunen registrerer informasjon om deg som ikke er nødvendig, kan du be om at informasjonen blir slettet. Dette gjelder ikke hvis opplysningene skal oppbevares i henhold til annen lovgivning, for eksempel regnskapsloven eller arkivloven. 

Rett til å klage til Datatilsynet  

Hvis du mener at vår behandling av personopplysninger ikke stemmer med det vi har beskrevet her eller at vi på andre måter bryter personvernlovgivningen, så kan du klage til Datatilsynet. Du finner kontaktinformasjon på Datatilsynets nettsider: www.datatilsynet.no

Du har rett til å få utført dine rettigheter gratis 

Når du ber om innsyn, retting, sletting eller tar i bruk andre rettigheter etter personvernreglene, er dette gratis.

Personvernombud 

Du kan kontakte ombudet hvis du har spørsmål om behandling av dine personopplysninger.