Skal du lage en reguleringsplan?

Plan- og bygningsloven lovfester at reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige og gis en entydig og forståelig form (§ 12-3). Engasjer fagkyndig konsulent hvis du ikke er kvalifisert til å gjøre jobben selv. 

Du må dokumentere fagkyndighet når du sender inn et planinitiativ. Vurderingen av fagkyndighet er basert på innlevert dokumentasjon av kompetanse, og vurderes etter byggesaksforskriften (SAK10) § 10-1. 

Steg i planprosessen

Her er en oversikt over de viktigste stegene i en planprosess, og hvilket materiale som skal leveres.

Plandokumentenes form og innhold

 

Kart og planer i Arendal kommune

Endringer i vedtatt plan

I henhold til loven kan det gjennomføres endringer av vedtatte reguleringsplaner (pbl § 12-14).

Les mer 

Ansatte i planseksjonen

Se direktenummer og ansvarsområde til ansatte i planavdelingen.