Skal du lage en reguleringsplan?

Plan- og bygningsloven lovfester at reguleringsplaner skal utarbeides av fagkyndige og gis en entydig og forståelig form (§ 12-3). Engasjer fagkyndig konsulent hvis du ikke er kvalifisert til å gjøre jobben selv. 

Du må dokumentere fagkyndighet når du sender inn et planinitiativ. Vurderingen av fagkyndighet er basert på innlevert dokumentasjon av kompetanse, og vurderes etter byggesaksforskriften (SAK10) § 10-1. 

Steg i planprosessen

Her er en oversikt over de viktigste stegene i en planprosess, og hvilket materiale som skal leveres.

Første kontakt
 • Uformell kontakt mellom forslagsstiller og planavdelingen
 • Ingen formelle krav til levering av materiale
Oppstartsmøte
 • Konsulent leverer planinitiativ senest samtidig med forespørsel om oppstartsmøte.
 •  Arendal kommune har følgende forventninger til planinitiativet, se veileder for utarbeidelse av planinitiativ (pdf, 77 kb)
 • Arendal kommune skriver møtereferat fra oppstartsmøtet
 • Arendal kommune gir beskjed i etterkant av oppstartsmøtet der det går fram om det tillates oppstart av planarbeidet
Oppstartsmelding

Forslagsstiller:

 • Varsler  planarbeidet med brev til grunneiere, naboer, offentlige etater og andre berørte. Bruk vår sjekkliste over høringsinstanser (pdf, 510 kb. Referat fra oppstartsmøtet vedlegges. Frist for innspill settes til minst 3 uker. Innspill til oppstartsmeldingen sendes til forslagsstiller. 
 • Planavgrensning med gnr./bnr. (pdf. og sosi-format) og annonsetekst (word-format) sendes til postmottak@arendal.kommune.no og til lisbeth.gulbrandsen@arendal.kommune.no for kunngjøring på Arendal kommunes hjemmeside og kartløsning.
 • Kunngjør oppstart i aktuelle aviser. 
Innsending av planforslag/1. gangs behandling
 • plankart (pdf. og sosi-format) i egnet målestokk
 • bestemmelser (pdf. og Word-format)
 • planbeskrivelse med illustrasjoner, ROS-analyse og nødvendige utredninger (pdf.)
 • alle innspill til oppstartsmeldingen
 • konsulent skal levere skriftlige kommentarer på innspillene til oppstartsmeldingen
Offentlig ettersyn/høring
 • Justerte dokumenter som følge av kommuneplanutvalgets vedtak ved 1. gangsbehandling
2. gangs behandling

Før 2. gangs behandling må det etter avtale med planavdelingen leveres følgende:

 • eventuelle endringer av planmaterialet etter høringsperioden
 • skriftlige kommentarer til innkomne merknader
Før annonsering av vedtatt plan

Før kommunen annonserer den vedtatte planen må forslagsstiller sende inn:

 • vedtatt plankart med vedtaksdato (pdf/sosi-format). Er plankartet vedtatt av bystyret med endringer må det leveres revidert plankart (pdf/sosi-format)
 • vedtatte bestemmelser med vedtaksdato (pdf og word-format)
 • revidert planbeskrivelse

 

Plandokumentenes form og innhold

Plankartet

Plankartet skal settes opp i henhold til Kommunal- og moderniseringsdepartementets veiledere. Veilederne er basert på Sosi-standarden, og det er et krav at digitale plankart leveres etter nevnte standarder. Sosi-filer skal være projisert i EUREF/ETRS 89 UTM sone 32. Planen  kan ikke fremmes politisk før kravet er oppfylt.

Bestemmelsene

Bestemmelsene formuleres på en entydig og etterprøvbar måte. Det er unødvendig å sette krav som er sikret av annet lovverk. Bestemmelsene bør følge nasjonal mal for planbestemmelser.

Planbeskrivelse

Planbeskrivelsen skal beskrive planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området. Visse planer krever en særskilt vurdering og beskrivelse -  konsekvensutredning - av planens virkninger for miljø og samfunn. Krav om konsekvensutredning blir gjennomgått på oppstartsmøtet.

Risiko- og sårbarhetsvurdering (ROS)

Risiko- og sårbarhetsvurdering (ROS) skal gjennomføres for hver plan etter mal for Risiko- og sårbarhetsanalyse (DOCX, 51 kB) eller tilsvarende.  Medfører planen risiko for uønskede hendelser må det i planforslaget defineres tiltak som reduserer risikoen.

 

Kart og planer i Arendal kommune

Kommunedelplaner

Oversikt over alle kommunedelplaner

 • Agderparken nord
 • Barbu
 • Bevaring
 • E18 Dørdal - Grimstad
 • E18 Tvedestrand - Arendal
 • Grønnstruktur
 • His bydelssenter
 • Kommunedelplan klima- og energi
 • Kommunedelplan for kulturminner
 • Kultur 2017-2020
 • Landbruk
 • Myra - Bråstad
 • Sentrum
 • Småbåthavner
 • Sykkeltrafikk i Arendal
 • Tidlig innsats - for bedre levekår 2023
 • Trafikksikkerhet

 

Endringer i vedtatt plan

I henhold til loven kan det gjennomføres endringer av vedtatte reguleringsplaner (pbl § 12-14).

Kontakt kommunen

Arendal kommune ber om at forslagsstiller tar kontakt med kommunen før berørte parter varsles om endringen. 
Kontakt planavdelingen.

Varsle berørte parter

Etter at kommunen har gitt sin vurdering av saken kan forslagsstiller varsle berørte parter, med kopi til Arendal kommune. Forslagsstiller er ansvarlig for å gjøre dette. 
Til varslingen ber vi om at kommunens mal for endringsbeskrivelsen (DOCX, 26 kB) (planbeskrivelse) brukes. Endringsbeskrivelsen skal vise gjeldende situasjon, beskrivelse av endringen, og situasjon etter endring.

Forslag sendes til kommunen

Etter varslingens frist er utgått sendes forslaget, sammen med følgebrev med opplysninger om bakgrunn og beskrivelse av foreslått endring, konsekvenser av endring, hvem som har fått nabovarsel, eventuelle mottatte merknader, samt forslagsstillers svar på eventuelle merknader, til kommunen sammen med følgende dokumenter:

 • ferdig utfylt endringsbeskrivelse/planbeskrivelse (word og pdf)
 • innkomne merknader til varselet
 • plankart (pdf.og sosi)
 • eventuelle endringer i bestemmelser (word)
 • liste over varslede parter


Les mer 

Kontakt oss

Ansatte i planseksjonen
Direktenummer og ansvarsområde
Sentralbord tlf: 37 01 30 00
 

Besøksadresse
Sam Eydes plass 2
4836 Arendal

Postadresse
Arendal kommune
Enhet/avdeling
Postboks 123, 4891 Grimstad