Koordinator, barnekoordinator og individuell plan

Hvem kan få koordinator og individuell plan? 

Hvis du har behov for helsetjenester fra flere instanser over en lengre tidsperiode kan du ha rett på koordinator, barnekoordinator og bistand til å utarbeide en individuell plan (IP). 

Hva gjør en koordinator?

Koordinatoren hjelper deg med å samordne tjenestene og se dem i sammenheng for å oppnå helhet i tilbudet. Koordinatoren skal legge til rette for at du og dine pårørende i størst mulig grad opplever å mestre egen livssituasjon og ha oversikten i din egen sak.  

 • Koordinator må alltid ha skriftlig samtykke fra deg for å kunne samordne de forskjellige tjenestene.  
 • Koordinator skriver, evaluerer og oppdaterer individuell plan sammen med deg.
 • Koordinator kan hjelpe deg med å lage en oversikt over kontaktpersoner for dine tjenester. 
 • Koordinator arrangere ansvarsgruppemøter. 

Koordinator har ikke myndighet til å innvilge tjenester og en individuell plan gir deg ikke rett på flere tjenester. 

Dette har du selv ansvar for: 

 • Du må gi et skriftlig samtykke. Du kan trekke dette tilbake hvis du ønsker, men da kan ikke koordinatoren hjelpe deg med å samordne dine tjenester. 
 • Melde ifra hvis dine behov endres 
 • Utarbeide en eventuell IP sammen med koordinatoren 
 • Forklare hva som er viktig for deg og bidra aktivt i å nå de målene du setter deg.  
 • Delta aktivt i møter 

Barnekoordinator 

For å ha rett til barnekoordinator må barnet eller ungdommen ha alvorlig sykdom, skade eller nedsatt funksjonsevne. Videre er det et vilkår for å ha rett til barnekoordinator at barnet eller ungdommen har behov for både helse- og omsorgstjenester og andre velferdstjenester. Retten til barnekoordinator gjelder der barnet eller ungdommen er under 18 år.  

Barnekoordinator skal sørge for at barnet, ungdommen og familien får nødvendig informasjon og helhetlig veiledning om helse- og omsorgstjenestetilbudet og andre velferdstjenester. Informasjonsplikten omfatter også informasjon om relevante pasient- og brukerorganisasjoner.      

Hva er en individuell plan? 

Individuell plan (IP) er et dokument som hjelper deg som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester å sette langsiktige mål. Planen gir oversikt over dine behov for offentlige tjenester, hva du selv er ansvarlig for og hva det offentlige hjelpeapparatet er ansvarlig for. Du må selv være med å utarbeide den individuelle planen.   

Hvis du ikke ønsker å utarbeide en individuell plan kan man fylle ut en tjenesteoversikt. En tjenesteoversikt beskriver kontaktpersoner fra tjenestene og hva som er deres ansvarsområder.  

IP-mal (DOCX, 28 kB) og tjenesteoversikt (DOCX, 24 kB).

Slik søker du 

Henvendelse om koordinator, individuell plan eller barnekoordinator rettes til tildelingskontoret, som regel ved å bruke skjema for søknad om helse og omsorgtjenester.  

Dette skjer når du søker: 

 • Du søker om koordinator, individuell plan eller barnekoordinator til tildelingskontoret 
 • Tildelingskontoret kontakter deg for å kartlegge og innvilger eller avslår søknaden 
 • Ved innvilgning, får du et tildelingsbrev. Det vil ta litt tid før du får vite hvem som blir din koordinator.  

Samtykkeskjema tverrfaglig samarbeid 

Samtykkeskjema tverrfaglig samarbeid 

Les mer på helsedirektoratets temaside 

Helsedirektoratets temaside om koordinator, barnekoordinator og individuell plan 

Veiviser for barn med funksjonsnedsettelse

Veiviser for barn med funksjonsnedsettelse

Lovhjemmel