Del av Hoveodden

Oppstart av reguleringsplan for del av Hoveodden. Formålet er fremtidig bruk av området. Frist for merknader er 30. august.

Arendal kommune varsler med dette oppstart av reguleringsplan for del av Hoveodden, jf. plan- og bygningslovens § 12-8.

Hva skal skje

Formålet med planarbeidet er å vurdere bruken av området, også kjent som Hove camping. Arbeidet er bestilt av Arendal bystyre.

Da Raet nasjonalpark ble opprettet i desember 2016 ble Raet landskapsvernområde opphevet og Hove Camping ble stående igjen uten eget landskapsvern. Den nye nasjonalparken ble vedtatt lagt rundt og utenom campingplassen. Vern av natur og landskap i campingområdet ble forutsatt ivaretatt av kommunen gjennom planlegging etter plan- og bygningsloven (kommuneplanens arealdel og reguleringsplan). 

Arendal kommune skal i dette arbeidet bestemme hva området skal benyttes til. Det skal vurderes om området fortsatt skal være campingområde eller om det skal tilbakeføres til naturområde. Hvis konklusjonen blir fortsatt camping skal det utredes ulike alternativer for campingløsninger i planarbeidet. 

Dokumenter

Noen spørsmål og svar

Del av Hoveodden

Kan området bli landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF)?

Under arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel har det kommet mange henvendelser om nåværende byggeformål bør opphøre og at området bør endres til LNF-formål. Bystyret tok stilling til dette ved vedtak av kommuneplanen 24. mai og det ble da bestemt at kommuneplanen skulle ligge inne med byggeformål.

Kan området bli en del av nasjonalparken?

Det er en mulighet for å verne området gjennom supplerende vern. Kommunen kan foreslå dette direkte eller gjennom Fylkesmannen. I Grimstad er et tilgrensende område vernet som landskapsvernområde (Søm). Ved å redusere omfanget av tekniske inngrep i campingen, kan det også være mulig å få området inn som en del av nasjonalparken. I begge tilfeller vil dette gå som en sak etter naturmangfoldloven og med staten som aktør og ikke som en del av arbeidet etter plan- og bygningsloven.  

Skal det bare bygges hytter i området eller vil det også bli plass til campingvogner?

Alternative campingløsninger skal først konkretiseres når fagutredninger på natur, kultur og friluftsliv er klare. Dette gjør vi for å sikre at vi først har oversikt over verdiene i området.

Hvordan kan jeg påvirke?

Slik kan du påvirke i løpet av arbeidet med planen: 

I arbeid med reguleringsplaner er det to faser som er åpne for skriftlige innspill. Det er under oppstarten (planlegges i juni) og under høringen (planlegges neste år). I begge disse fasene planlegger vi folkemøter. I tillegg skal vi til høsten ha et informasjonsmøte når utredningene er ferdige. Ut fra innspillene i dette møtet, og utredningene, kan vi forslå om området skal være camping eller LNF-område, og eventuelt hvordan en camping kan se ut. Det er bystyret som til slutt skal vedta reguleringsplanen. 

Det blir innspillsmøte mandag 17. juni kl 18:00 i bystyresalen på Arendal kultur- og rådhus. 

Slik kan du påvirke politisk: 

Arendal kommune og bystyret ønsker engasjerte innbyggere. Les mer om hvordan du kan påvirke.

Er det laget en konsekvensutredning?

Planarbeidet er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger (2017). Permanente campingplasser er listet i forskriftens vedlegg 2, punkt 12 d. Camping er i samsvar med formålet i kommuneplanens arealdel, men tiltaket er ikke konsekvensutredet. Etter kommunens skjønn utløser planarbeidet krav om konsekvensutredning etter § 10 grunnet nærhet til Raet nasjonalpark og de særlige viktige friluftsinteressene som er knyttet til området. I henhold til § 8 utarbeides det en konsekvensutredning, men ikke planprogram. Aktuelle tema er likevel å finne i den vedtatte prosjektplanen for reguleringsplanen (PDF, 600 kB)

 

Område

Reguleringsplanområdet omfatter området på Hoveodden som ligger på utsiden av Raet nasjonalpark. Selve nasjonalparken skal ikke reguleres, her er arealbruken avklart og det er et verneområde. 

I noen av vurderingene / analysene skal man se på et større område for å kunne se ting i sammenheng med hverandre (for eksempel friluftsliv og natur). 

Klikk for stort bilde

Hva har skjedd og hva skjer videre?

17. juni: innspillsmøte

Mandag 17. juni var det innspillsmøte i bystyresalen i Arendal kultur- og rådhus. Takk til alle dere som kom. 
Oppsummering fra innspillsmøtet (PDF, 226 kB)

7. juni 2019

Arbeid med reguleringsplanen startes opp. Frist for merknader er 30. august.

Skjema for merknader og innspill.

Juni - september 2019

Utredninger av utvalgte tema.

24. mai 2019

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt av Arendal bystyre. Planområdet videreføres som byggeformål.

2. mai 2019

Arendal bystyre godkjenner prosjektplanen med noen endringer. 
Les oppdatert prosjektplan (PDF, 600 kB)

24. april 2019

Kommuneplanutvalget innstiller til bystyret på godkjenning av prosjektplanen med visse endringer.

24. januar 2019

Arendal bystyre avviser privat reguleringsplaninitiativ og gir ikke klarsignal til Canvas Hove for å starte opp reguleringsplan for området. Bystyret vedtar at det skal utarbeides en reguleringsplan i kommunal regi. 

 

Innspill og merknader

Har du merknader til planforslaget, send dem skriftlig til oss innen 30. august 2019.

Skjema for innspill og merknader

eller pr. post til Arendal kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad

Kontakt

Har du spørsmål? Ta kontakt med kommunalsjef Geir Skjæveland.

Fant du det du lette etter?

Har du merknader eller innspill?

Frist for merknader og innspill til reguleringsplanen er 30. august.
Skjema for merknader og innspill.
Arranger er gjestebud og send inn innspill. (PDF, 11 MB)