Del av Hoveodden

Formålet med planarbeidet er å vurdere bruken av området, også kjent som Hove camping. Arbeidet er bestilt av Arendal bystyre.

Da Raet nasjonalpark ble opprettet i desember 2016 ble Raet landskapsvernområde opphevet og Hove Camping ble stående igjen uten eget landskapsvern. Den nye nasjonalparken ble vedtatt lagt rundt og utenom campingplassen. Vern av natur og landskap i campingområdet ble forutsatt ivaretatt av kommunen gjennom planlegging etter plan- og bygningsloven (kommuneplanens arealdel og reguleringsplan). 

Arendal bystyre vedtok i møte 5. mars 2020 at området skal reguleres til naturcamp. 
I det videre arbeidet skal det utredes ulike alternativer for campingløsninger. 

Noen spørsmål og svar

Del av Hoveodden

Hva har bystyret vedtatt?

Bystyrets vedtak 5. mars 2020

Arendal bystyre vedtar at planområdet på Hoveodden reguleres til naturcamp (moderat
versjon alternativ 1B), hvor det ikke skal bygges stasjonære hytter, lages vei til bobiler og
tradisjonelle campingvogner. Alle installasjoner skal kunne fjernes uten varige spor.

Tillegg:

  1. Naturen og kulturlandskapet på Hove skal ivaretas. Aktiviteter må tilpasses fuglelivet og øvrig biologisk mangfold. Det må innarbeides reguleringsbestemmelser som i størst muliggrad forebygger mulige konflikter mellom helårsdrift og fugleliv. Det skal være grønne siktsoner/korridorer i området. Det må ikke bygges installasjoner for overnatting i 100-metersbeltet. Areal for camping skal ha nødvendig avstand til vei og stier slik at ferdsel kan skje usjenert og uten opplevelse av at friområdet er privatisert.
  2. Allmennhetens tilgang på området skal styrkes. Universell utforming tilstrebes. Eksisterende parkeringsplasser skal fremdeles forbeholdes allmennheten og skal ikke tillates brukt av campingens gjester.
  3. Bobiler og campingvogner bør en helst finne plass til i leiren.
Kan området likevel bli landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF)?

Arendal bystyre vedtok i møte 5. mars 2020 at området skal reguleres til naturcamp. Det skal lages et planforslag basert på dette vedtaket. Bystyret kan, om de ønsker det, endre på dette vedtaket. 

Kan området bli en del av nasjonalparken?

Det er en mulighet for å verne området gjennom supplerende vern. Kommunen kan foreslå dette direkte eller gjennom Fylkesmannen. I Grimstad er et tilgrensende område vernet som landskapsvernområde (Søm). Ved å redusere omfanget av tekniske inngrep i campingen, kan det også være mulig å få området inn som en del av nasjonalparken. I begge tilfeller vil dette gå som en sak etter naturmangfoldloven og med staten som aktør og ikke som en del av arbeidet etter plan- og bygningsloven.  

Skal det bare bygges hytter i området eller vil det også bli plass til campingvogner?

Arendal bystyre vedtok i møte 5. mars 2020 at området skal reguleres til naturcamp hvor det ikke skal bygges stasjonære hytter eller tilrettelegges for bobiler og campingvogner. 

Hvordan kan jeg påvirke?

Slik kan du påvirke i løpet av arbeidet med planen: 

I arbeid med reguleringsplaner er det to faser som er åpne for skriftlige innspill. Det er under oppstarten (gjennomført i juni 2019) og under høringen av planforslaget (planlegges i 2020). I begge disse fasene planlegger vi folkemøter. Det er bystyret som til slutt skal vedta reguleringsplanen. 

Slik kan du påvirke politisk: 

Arendal kommune og bystyret ønsker engasjerte innbyggere. Les mer om hvordan du kan påvirke.

Er det laget en konsekvensutredning?

Ja. PirII har laget denne på oppdrag fra kommunen. Konsekvensutredningen er en utvidet vurdering og beskrivelse av de miljø- og samfunnsmessige virkningene av planen.
Les konsekvensutredningen.

Hvem er Pir2 og hva skal de gjøre?

Pir II er et anerkjent arkitektkontor etablert i 1994 på piren i Trondheim. Vi er et tverrfaglig kontor med kompetanse innen arkitektur, landskapsarkitektur, arealplanlegging, interiørarkitektur, prosjektledelse og miljø. Les mer om Pir2 på nettsiden deres.

Pir II ser frem til å arbeide med reguleringsplanen for deler av Hoveodden. Vi har satt sammen av et tverrfaglig team bestående av Naturrestaurering, Odel, Petter Dybedal fra TØI og Roar Svenning gründer og driver av Stokkøya sjøsenter. 

Det er mye engasjement knyttet til saken om hva som skal være på Hoveodden. Vårt team vil arbeide med å få frem og beskrive de faglige verdiene og konsekvensene, slik at det blir mulig å ta beslutninger som er godt forankret i etterprøvbare metoder. 


Område

Reguleringsplanområdet omfatter området på Hoveodden som ligger på utsiden av Raet nasjonalpark. Selve nasjonalparken skal ikke reguleres, her er arealbruken avklart og det er et verneområde. 

I noen av vurderingene / analysene skal man se på et større område for å kunne se ting i sammenheng med hverandre (for eksempel friluftsliv og natur). 

Klikk for stort bilde

Hva har skjedd og hva skjer videre?

Del av Hoveodden

Se tidslinje med oversikt over arbeidet

Høst 2020: Forslag til ny reguleringsplan

Politisk behandling av forslag. 
Høring i 6 uker. 
Politisk vedtak. 

August 2020: arkeologiske undersøkelser

Fylkeskommunen gjennomfører arkeologiske undersøkelser fra 24. august. Arbeidet vil ta ca. 4 uker.

Februar/mars: Politisk vedtak om camping eller naturområde

Politisk behandling av saken: 

Arendal bystyre vedtok i møte 5. mars 2020 at området skal reguleres til naturcamp.  

Januar: konsekvensutredning gjøres ferdig

Konsekvensutredningen er en utvidet vurdering og beskrivelse av de miljø- og samfunnsmessige virkningene av planen.
Les konsekvensutredningen

Desember: dialog med utvalg

Planarbeidet ble presentert og diskutert i råd for eldre og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

27. november: Informasjonsmøte

Informasjonsmøte om arbeidet med reguleringsplan for del av Hoveodden. 

På møtet ble sårbarhetsanalyen presentert av konsulentfirmaet Pir II . Dette er fagrapporter om landskap, naturmangfold, geologi, kulturmiljø og friluftsliv. 

Se presentasjonen. (PDF, 10 MB)
Les sårbarhetsanalysen

27. november: presentasjon av sårbarhetsanalyse for kommuneplanutvalget

Sårbarhetsanalyen er fagrapporter om landskap, naturmangfold, geologi, kulturmiljø og friluftsliv. Konsulentfirmaet Pir II kommer til Arendal 27. november for å presentere analysen for kommuneplanutvalget. 

Les sårbarhetsanalysen

Oktober: spørreundersøkelse

Vi har sendt ut en spørreundersøkelse til barnehager, skole, voksenopplæringen og alle elevråd. Målet med undersøkelsen er å få vite litt mer om hvordan de bruker området. 

September - oktober 2019

Utredninger av utvalgte tema.

10. september: første møte med Pir2

Pir 2 er konsulentselskapet som skal hjelpe kommunen med konsekvensanalysen og plandokumentene. 

30. august: hørinsfristen gikk ut

Vi har fått inn 119 innspill fra private og flere innspill fra myndigheter og foreninger. 

Innspill fra private. (PDF, 9 MB)
Innspill fra myndigheter og foreninger. (PDF, 5 MB) 

4. juli: valg av konsulentfirma

Pir2 vant anbudet. Pir2 skal hjelpe kommunen med konsekvensanalysen og plandokumentene. 
Les mer om Pir2 på nettsiden deres.

17. juni: innspillsmøte

Mandag 17. juni var det innspillsmøte i bystyresalen i Arendal kultur- og rådhus. Takk til alle dere som kom. 
Oppsummering fra innspillsmøtet (PDF, 226 kB)

7. juni 2019

Arbeid med reguleringsplanen startes opp. Frist for merknader var 30. august.

24. mai 2019

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt av Arendal bystyre. Planområdet videreføres som byggeformål.

2. mai 2019

Arendal bystyre godkjenner prosjektplanen med noen endringer. 
Les oppdatert prosjektplan (PDF, 600 kB)

24. april 2019

Kommuneplanutvalget innstiller til bystyret på godkjenning av prosjektplanen med visse endringer.

24. januar 2019

Arendal bystyre avviser privat reguleringsplaninitiativ og gir ikke klarsignal til Canvas Hove for å starte opp reguleringsplan for området. Bystyret vedtar at det skal utarbeides en reguleringsplan i kommunal regi. 

 

 

Kontakt

Har du spørsmål? Ta kontakt med Kristin J. Fløystad