Del av Hoveodden

Arbeidet med reguleringsplan for del av Hoveodden har startet. Målet med arbeidet er å vurdere bruken av området, også kjent som Hove camping.

Arendal kommune varslet oppstart av reguleringsplan for del av Hoveodden 7. juni 2019. Høringsfristen var 30. august. 

Hva skal skje

Formålet med planarbeidet er å vurdere bruken av området, også kjent som Hove camping. Arbeidet er bestilt av Arendal bystyre.

Da Raet nasjonalpark ble opprettet i desember 2016 ble Raet landskapsvernområde opphevet og Hove Camping ble stående igjen uten eget landskapsvern. Den nye nasjonalparken ble vedtatt lagt rundt og utenom campingplassen. Vern av natur og landskap i campingområdet ble forutsatt ivaretatt av kommunen gjennom planlegging etter plan- og bygningsloven (kommuneplanens arealdel og reguleringsplan). 

Arendal kommune skal i dette arbeidet bestemme hva området skal benyttes til. Det skal vurderes om området fortsatt skal være campingområde eller om det skal tilbakeføres til naturområde. Hvis konklusjonen blir fortsatt camping skal det utredes ulike alternativer for campingløsninger i planarbeidet. 

Dokumenter

Noen spørsmål og svar

Del av Hoveodden

Kan området bli landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF)?

Under arbeidet med revisjon av kommuneplanens arealdel har det kommet mange henvendelser om nåværende byggeformål bør opphøre og at området bør endres til LNF-formål. Bystyret tok stilling til dette ved vedtak av kommuneplanen 24. mai og det ble da bestemt at kommuneplanen skulle ligge inne med byggeformål.

Kan området bli en del av nasjonalparken?

Det er en mulighet for å verne området gjennom supplerende vern. Kommunen kan foreslå dette direkte eller gjennom Fylkesmannen. I Grimstad er et tilgrensende område vernet som landskapsvernområde (Søm). Ved å redusere omfanget av tekniske inngrep i campingen, kan det også være mulig å få området inn som en del av nasjonalparken. I begge tilfeller vil dette gå som en sak etter naturmangfoldloven og med staten som aktør og ikke som en del av arbeidet etter plan- og bygningsloven.  

Skal det bare bygges hytter i området eller vil det også bli plass til campingvogner?

Det er laget en sårbarhetsanalyse for del av Hoveodden. Denne brukes som grunnlag for arbeidet med konsekvensutredning. 

Det er også laget et dokument som beskriver alternative løsninger som skal konsekvensutredes. 
Les dokumentet om alternative løsninger. (PDF, 2 MB)

Hvordan kan jeg påvirke?

Slik kan du påvirke i løpet av arbeidet med planen: 

I arbeid med reguleringsplaner er det to faser som er åpne for skriftlige innspill. Det er under oppstarten (gjennomført i juni 2019) og under høringen (planlegges i 2020). I begge disse fasene planlegger vi folkemøter.  Det er bystyret som til slutt skal vedta reguleringsplanen. 

Slik kan du påvirke politisk: 

Arendal kommune og bystyret ønsker engasjerte innbyggere. Les mer om hvordan du kan påvirke.

Er det laget en konsekvensutredning?

Planen er at konsekvensutredningen skal være klar i januar 2020.

Planarbeidet er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger (2017). Permanente campingplasser er listet i forskriftens vedlegg 2, punkt 12 d. Camping er i samsvar med formålet i kommuneplanens arealdel, men tiltaket er ikke konsekvensutredet. Etter kommunens skjønn utløser planarbeidet krav om konsekvensutredning etter § 10 grunnet nærhet til Raet nasjonalpark og de særlige viktige friluftsinteressene som er knyttet til området. I henhold til § 8 utarbeides det en konsekvensutredning, men ikke planprogram. Aktuelle tema er likevel å finne i den vedtatte prosjektplanen for reguleringsplanen (PDF, 600 kB)

Hvem er Pir2 og hva skal de gjøre?

Pir II er et anerkjent arkitektkontor etablert i 1994 på piren i Trondheim. Vi er et tverrfaglig kontor med kompetanse innen arkitektur, landskapsarkitektur, arealplanlegging, interiørarkitektur, prosjektledelse og miljø. Les mer om Pir2 på nettsiden deres.

Pir II ser frem til å arbeide med reguleringsplanen for deler av Hoveodden. Vi har satt sammen av et tverrfaglig team bestående av Naturrestaurering, Odel, Petter Dybedal fra TØI og Roar Svenning gründer og driver av Stokkøya sjøsenter. 

Det er mye engasjement knyttet til saken om hva som skal være på Hoveodden. Vårt team vil arbeide med å få frem og beskrive de faglige verdiene og konsekvensene, slik at det blir mulig å ta beslutninger som er godt forankret i etterprøvbare metoder. 

Område

Reguleringsplanområdet omfatter området på Hoveodden som ligger på utsiden av Raet nasjonalpark. Selve nasjonalparken skal ikke reguleres, her er arealbruken avklart og det er et verneområde. 

I noen av vurderingene / analysene skal man se på et større område for å kunne se ting i sammenheng med hverandre (for eksempel friluftsliv og natur). 

Klikk for stort bilde

Hva har skjedd og hva skjer videre?

Mai/juni: høring av planforslag

Planforslaget legges ut på høring i 6 uker. 

April: politisk behandling av planforslag

Planforslaget blir behandlet i kommuneplanutvalget. 

Februar/mars: Politisk vedtak om camping eller naturområde

Arendal bystyre skal med bakgrunn i konsekvensutredningen vedta om området på Hoveodden skal reguleres til camping eller naturområde. Plan for behandling:

  • 12. februar: kommuneplanutvalget
  • 24. februar: ungdommens bystyre
  • 5. mars: bystyret

Januar: konsekvensutredning gjøres ferdig

Konsekvensutredningen er en utvidet vurdering og beskrivelse av de miljø- og samfunnsmessige virkningene av planen. Målet er at denne skal være ferdig i begynnelsen av februar 2020. 

Desember: dialog med utvalg

Planarbeidet ble presentert og diskutert i råd for eldre og rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne. 

27. november: Informasjonsmøte

Informasjonsmøte om arbeidet med reguleringsplan for del av Hoveodden. 

På møtet ble sårbarhetsanalyen presentert av konsulentfirmaet Pir II . Dette er fagrapporter om landskap, naturmangfold, geologi, kulturmiljø og friluftsliv. 

Se presentasjonen. (PDF, 10 MB)
Les sårbarhetsanalysen

27. november: presentasjon av sårbarhetsanalyse for kommuneplanutvalget

Sårbarhetsanalyen er fagrapporter om landskap, naturmangfold, geologi, kulturmiljø og friluftsliv. Konsulentfirmaet Pir II kommer til Arendal 27. november for å presentere analysen for kommuneplanutvalget. 

Les sårbarhetsanalysen

Oktober: spørreundersøkelse

Vi har sendt ut en spørreundersøkelse til barnehager, skole, voksenopplæringen og alle elevråd. Målet med undersøkelsen er å få vite litt mer om hvordan de bruker området. 

September - oktober 2019

Utredninger av utvalgte tema.

10. september: første møte med Pir2

Pir 2 er konsulentselskapet som skal hjelpe kommunen med konsekvensanalysen og plandokumentene. 

30. august: hørinsfristen gikk ut

Vi har fått inn 119 innspill fra private og flere innspill fra myndigheter og foreninger. 

Innspill fra private. (PDF, 9 MB)
Innspill fra myndigheter og foreninger. (PDF, 5 MB) 

4. juli: valg av konsulentfirma

Pir2 vant anbudet. Pir2 skal hjelpe kommunen med konsekvensanalysen og plandokumentene. 
Les mer om Pir2 på nettsiden deres.

17. juni: innspillsmøte

Mandag 17. juni var det innspillsmøte i bystyresalen i Arendal kultur- og rådhus. Takk til alle dere som kom. 
Oppsummering fra innspillsmøtet (PDF, 226 kB)

7. juni 2019

Arbeid med reguleringsplanen startes opp. Frist for merknader var 30. august.

24. mai 2019

Kommuneplanens arealdel ble vedtatt av Arendal bystyre. Planområdet videreføres som byggeformål.

2. mai 2019

Arendal bystyre godkjenner prosjektplanen med noen endringer. 
Les oppdatert prosjektplan (PDF, 600 kB)

24. april 2019

Kommuneplanutvalget innstiller til bystyret på godkjenning av prosjektplanen med visse endringer.

24. januar 2019

Arendal bystyre avviser privat reguleringsplaninitiativ og gir ikke klarsignal til Canvas Hove for å starte opp reguleringsplan for området. Bystyret vedtar at det skal utarbeides en reguleringsplan i kommunal regi. 

 

Kontakt

Har du spørsmål? Ta kontakt med kommunalsjef Geir Skjæveland.