Behandlingstid for byggesak

Som hovedregel skal en byggesøknad behandles innen 12 uker regnet fra da søknaden forelå komplett hos kommunen. For byggetiltak som er i tråd med regelverket er behandlingsfristen 3 uker.

Kommunens behandlingsfrist

2 uker

 •  Forhåndskonferanser

Forhåndskonferanser har i utgangspunktet to ukers behandlingstid, men i perioder med mange saker kan behandlingstiden være lenger.

Les mer om forhåndskonferanse. 

3 uker

 • Igangsettingstillatelse
 • Midlertidig brukstillatelse
 • Ferdigattest
 • Byggesøknader der alle vilkårene i plan- og bygningsloven § 21-7 andre og tredje ledd er oppfylt 
 • Endringssøknader der alle vilkårene i plan- og bygningsloven § 21-7 andre og tredje ledd er oppfylt

  Vilkårene i plan- og bygningsloven § 21-7 andre og tredje ledd:
  • Søknad med ansvarsrett der tiltaket er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, der det ikke foreligger merknader fra naboer eller gjenboere, og ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet ikke er nødvendig. Søk med hjelp av fagfolk
  • Søknad uten ansvarsrett der tiltaket er i samsvar med bestemmelser gitt i eller i medhold av denne lov, og ytterligere tillatelse, samtykke eller uttalelse fra annen myndighet ikke er nødvendig. Søk på egenhånd

12 uker

 • Rammetillatelse
 • Byggesøknader der alle vilkårene i plan- og bygningsloven § 21-7 andre og tredje ledd ikke er oppfylt
 • Endringssøknader der alle vilkårene i plan- og bygningsloven § 21-7 andre og tredje ledd ikke er oppfylt 
 • Dispensasjonssøknader

Behandlingstid for klagesaksbehandling

Les om tidsfrist for klagesaksbehandling.

Hvordan beregnes behandlingstiden

Behandlingstiden regnes i utgangspunktet fra vi mottar søknaden, dersom den er komplett. Ved mindre mangler regnes ikke tiden du bruker på å komplettere søknaden med i behandlingstiden. Dersom manglene er avgjørende for vår vurdering av søknaden, blir behandlingstiden beregnet fra den datoen vi mottar denne dokumentasjonen.

Hva skjer hvis kommunen ikke overholder behandlingsfristen?

Ved byggesøknader med 3-ukers frist anses tillatelsen som gitt og tiltaket kan igangsettes, hvis vi ikke har behandlet en komplett søknad innen fristen. Vi gjør oppmerksom på at dette er på egen risiko. Du kan fremdeles få mangelbrev og avslag.

Ved byggesøknader med 12-ukers frist reduseres gebyret, hvis vi ikke har behandlet en komplett søknad innen fristen. Gebyret reduseres med 25 prosent av det totale gebyret per påbegynte uke over fristen.

Dersom ferdigattest ikke er gitt innen tre uker, kan bygningen tas i bruk.