SFO- skolefritidsordning

Hva tilbyr vi?

Skolefritidsordningen er et tilbud før og etter skoletid til barn i 1. til 4. trinn og for barn med spesielle behov i 1. til 7. trinn.

Alle barn i målgruppen (1. – 4. årstrinn) skal få tilbud om plass i skolefritidsordningen ved den skolen de går på. Opptak av barn til skolefritidsordningen, etter søknad, foretas av SFO-leder og/eller rektor. Barnet beholder plassen til og med 4. klasse, eller til plassen sies opp.

Skolefritidsordningen er ikke en del av grunnskoleopplæringen og skal derfor være noe annet enn skole og barnehage. Den skal være en trygg oppholdsplass for barna utover skoletiden, gi barna omsorg og tilsyn, legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter og være tilpasset barnas og foreldrenes behov. Den enkelte skole vil kunne gi nærmere informasjon om skolefritidsordningen hos seg.

Åpningstider og ferier

SFO har åpent alle virkedager, unntatt 5 kurs og planleggingsdager.

På sommeren har SFO stengt i 3-4 uker (uke 27,28,29, og evt uke 30). Antall feriestengte uker varierer mellom skolene. Det er påmelding til SFO i skolenes ferier. 

Kontakt din skole for mer informasjon om åpningstider og feriestengt. 

Hvem kan benytte tilbudet?

SFO er tilbud for barn i 1.-4 . klasse.

Elever i 5.-7. klasse med særlig behov kan får pass på SFO.  Det må da leveres inn en egen søknad innen 1. april. Det må søkes hvert år

Slik søker du

Du kan søke om SFO plass via Visma Flyt (krever pålogging)

Endre eller si opp plassen 

Ønsker du å endre eller si opp plassen gjøres det via Visma Flyt (krever pålogging)

Søknadsfrist 

Søknadsfristen er 1.april. Oppsigelsestiden er 1 måned med virkning fra den 1. i påfølgende måned. Ved oppsigelse etter 1. april betales det for SFO ut juni måned.
 

Hva koster det?

SFO - priser skoleåret 2023/2024
Antall timer Pris pr. mnd skoleåret 2023/2024
Full plass (fra og med 13 timer pr. uke) kr. 3 150**
Redusert plass (til og med 12 timer pr. uke) kr. 2 470*

* Redusert plass vil være gratis for elever på 1. og 2. trinn kun kr 200 kroner for matpenger vil påløpe
** Full plass for elever på 1. og 2. trinn vil være på kr 880 kroner inkludert matpenger - (kr 680 kroner uten).

  • Satsene inkluderer enkel matservering.
  • SFO som ikke har egnede lokaler til matservering, vil ha satser uten matpris. (hel plass: kr 2 950 og redusert plass kr 2 270).
  • Ved SFO som har matservering, gjelder ordningen for alle barn (unntak vil kunne være barn med matallergier som SFO ikke kan ivareta)
  • Sats for matpenger er på kr 200
  • Barn med særskilt tilrettelegging/behov fra 5-7 trinn rett på gratis SFO

Sats for ekstra dag i skolens ferier: 
Du betaler ikke ekstra i skolens ferier når du har hel SFO-plass.
Når du har redusert plass på SFO, betaler du kr 285 pr. dag for ukedager barnet ikke har avtale om å gå på SFO.

Regler for foreldrebetaling.

Når kan du få redusert SFO-prisen?

Husholdninger med lavere samlet brutto årsinntekt enn kr. 540 833.-  kan søke om redusert pris. Elever i 1. og 2. trinn får automatisk 12 t. gratis kjernetid. Inntektsgrense for ytterligere reduksjon i foreldrebetalingen for full plass for elever i 1. og 2. trinn er kr. 124 574,-.

Gå til siden om redusert SFO-betaling for å lese mer om når du kan søke og hvem som kan søke.

Vedtekter og kvalitetsplan

Kontakt 

Har du spørsmål om SFO, ta kontakt med din skole.