Søk om lavere pris på SFO på grunn av lav inntekt

Du får ikke automatisk lavere pris fra SFO hvis du har lav inntekt. Du må selv søke om å få redusert foreldrebetalingen. 

Hvem kan søke om å få redusert foreldrebetaling?

Husholdninger med samlet brutto årsinntekt under 540 833.- kr kan søke om redusert pris. Elever i 1. og 2. trinn får automatisk 12 t. gratis kjernetid. Inntektsgrense for ytterligere reduksjon i foreldrebetalingen for full plass for elever i 1. og 2. trinn er kr. 124 574,-.

Hva slags inntekt er med i beregningen?

Foreldrebetalingen i SFO skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. En husholdning skal maksimalt betale 6 % av sin samlede inntekt.

En husholdning er ektefeller, registrerte partnere eller samboere.

Som samboere regnes to ugifte personer over 18 år som bor sammen, og som har bodd sammen i et ekteskapslignende forhold i minst 12 av de siste 18 månedene, eller har felles barn.

Hvis barnet ikke bor fast hos begge foreldrene, skal foreldrebetalingen beregnes ut fra inntekten i husholdningen der barnet er folkeregistrert.

Søknadsfrist

Du kan søke gjennom hele året. Et vedtak om redusert foreldrebetaling gjelder fra måneden etter at søknad med fullstendig dokumentasjon er mottatt og ut skoleåret.

Husk at du må sende søknad om redusert foreldrebetaling hvert skoleår. 

Slik søker du

Finn frem relevant dokumentasjon:

Du må legge ved skattemeldingen for 2022 til de som skal være med i beregning av inntekt. Hvis inntekten er annerledes enn det som fremkommer i skattemeldingen, må du legge ved dokumentasjon som viser dette. Det kan være kopi av lønnslipp, eller vedtak eller utbetalinger fra NAV. Dokumentasjonen må vise brutto inntekt (inntekt før skatt).

Du kan laste opp dokumentasjonen som filer i søknadsskjemaet eller ettersende kopier pr. post. Vi kan ikke behandle søknaden før vi får dokumentasjon på inntekt fra hele husstanden. 
 

Logg inn i Visma flyt skole trykk på søknad og velg «Redusert betaling, søknad»

Logg inn i Visma flyt skole

Hva skjer videre?

Vi går gjennom søknaden din. Når søknaden er behandlet og innvilget får du et brev som sier hvor mye du skal betale for SFO-plassen. Dersom dokumentasjonen er mangelfull eller du ikke oppfyller kriteriene vil du få et avslagsbrev.