SFO - vedtekter

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Vedtekter for kommunale skolefritidsordninger (SFO) i Arendal

Gjelder fra 01.08.2022.

Skolefritidsordningen i Arendal kommune drives etter vedtekter vedtatt av Arendal bystyre,
lokale tilpasninger og de krav som er fastsatt i Opplæringsloven § 13 – 7.

§1. Eierforhold

Skolefritidsordningen ved de kommunale grunnskolene i Arendal eies og drives av Arendal kommune.

§ 2. Definisjon og mål

Skolefritidsordningen er et omsorgs- og tilsynstilbud utenom den obligatoriske skoledagen for barn på 1. – 4. årstrinn. SFO for elever med særlige behov på 5. – 7. årstrinn kan gis etter søknad.

Mål:

  • Skolefritidsordningen skal legge til rette for lek, kultur- og fritidsaktiviteter med utgangspunkt i alder, funksjonsnivå og interesser hos barna.
  • Skolefritidsordningen skal gi barna omsorg og tilsyn. Funksjonshemmede barn skal gis gode utviklingsvilkår.
  • Tilbudet skal tilrettelegges slik at det ivaretar barn med særskilte behov. Arealene, både ute og inne, skal være egnet til formålet.
  • Innhold og virksomhet skal være pedagogisk begrunnet og sees i sammenheng med skolens øvrige pedagogiske virksomhet. Nasjonal rammeplan for SFO er førende og den lokale kommunale planen er forpliktende både for avdelingsleder for SFO, rektor og kommunen.

§ 3. Ansvarlig styringsorgan

Bystyret er kommunal godkjenningsmyndighet for skolefritidsordningen.
Myndigheten omfatter godkjenningen av lokaler, uteområder og organisering.

§ 4.Søknadsfrist, opptak, endringer og oppsigelse

§ 4.1.Søknadsfrist

Søknadsfrist for skolefritidsordningen er 1.april. Rektor informerer i god tid alle foresatte til nye elever om tilbudet. Rektor informerer om at søknader, endringer og oppsigelser gjøres elektronisk på kommunens hjemmeside.

Elever i 5.-7. klasse med særlige behov må søke hvert år innen 1. april.

§ 4.2. Opptak

Alle barn i målgruppen (1. – 4. årstrinn) skal få tilbud om plass i skolefritidsordningen ved den skolen de går på. Opptak av barn til skolefritidsordningen, etter søknad, foretas av avdelingsleder for SFO og/eller rektor. Barnet beholder plassen til og med 4.klasse, eller til plassen sies opp.

Det gis avslag på søknad dersom det er ubetalte regninger for SFO i Arendal kommune. Avslag på søknad om opptak kan påklages til kommunens klageutvalg. Forvaltningslovens § 28 andre ledd gjelder ved klagebehandling.

Opptak av barn med særlige behov (5.- 7. trinn) skjer etter uttalelse fra sakkyndig instans/i tråd med individuell plan (IP). Rektor fatter enkeltvedtak om plass i samhandling med avdelingsleder for SFO. Avslag på søknad om opptak kan påklages til kommunens klageutvalg.

§ 4.3. Oppsigelse og endring av plass

Oppsigelsestiden er en måned, regnet fra den 1. i påfølgende måned. Dette gjelder også ved endring av oppholdstid. Oppsigelse og endring av plass skal være skriftlig og gjøres på kommunens hjemmesider. Det betales for plassen i oppsigelsestiden.

Dersom plassen sies opp etter 01.04., medfører dette betaling ut juni måned.

§ 5. Betalingssatser

Det skal være foreldrebetaling i Arendal kommunes SFO-ordning. Bystyret fastsetter betalingssatsene.

§ 6. Leke- og oppholdsareal

Arendal Eiendom KF skal sørge for at lokaler og uteområder er godkjent etter Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler.

§ 7. Åpningstider

§ 7.1.  Åpningstider

Åpningstiden er kl. 07.30 – 16.30. Den enkelte SFO står fritt til å utvide åpningstiden med 30 minutter i for- og etterkant.


§ 7.2. Ferier og fridager

Skolefritidsordningen har åpent alle årets virkedager med unntak av fire uker i juli måned. Det holdes stengt 5 avtalebestemte kurs- og planleggingsdager, samt jule- og nyttårsaften. Onsdag før påske stenger skolefritidsordningen kl. 12.00.

Det er påmelding til ferier og fridager. Foreldre må melde inn innen 1. mai hvert år når barna skal ha sommerferie fra SFO.


§ 7.3. Kommunalt samarbeid i ferier

II skolens ferier og fridager kan to eller flere skolefritidsordninger samarbeide om å tilby heldagstilbud. Det er SFO på den skolen eleven går, som har ansvar for å lage eventuelle samarbeidsavtaler med andre skolefritidsordninger og det skal være bemanning fra begge SFO-ene.

§ 8. Styring og ledelse

§ 8.1.

Rektor er øverste leder av skolefritidsordningen og har det overordnede administrative og faglige ansvar for ordningen ved den enkelte skole.

§ 8.2.

Skolefritidsordningen skal ha daglig leder (avdelingsleder for SFO) som rapporterer til rektor

§ 8.3.

Avdelingsleder for SFO har møte- og uttalerett i skolens samarbeidsutvalg.
Det velges en foreldrerepresentant til foreldrenes arbeidsutvalg (FAU) blant foreldre som har barn i skolefritidsordningen. Denne representanten velges blant foreldre på foreldremøte.

§ 9. Bemanning

Skolefritidsordningen bemannes med en voksen pr. 15 barn. Barn med spesielle behov kan etter faglig begrunnet vurdering tildeles ekstrahjelp. Skolefritidsordningens daglige leder avdelingsleder for SFO, skal ha 3-årig pedagogisk høgskoleutdanning. Det vektlegges å ansette fagarbeider /barne- og ungdomsarbeider i stillingene på SFO.

§ 10. Budsjett

Budsjettforslag utarbeides av rektor i samarbeid med avdelingsleder for SFO. Budsjettet behandles av samarbeidsutvalget.

§ 11. Forsikring

Ulykkeforsikringen som Arendal kommune har for skolebarn, gjelder også for barn i skolefritidsordningen. Kommunen har ingen erstatningsplikt for elevenes eiendeler på skolefritidsordningen, utover alminnelige erstatningsrettslige regler.

§ 11. Taushetsplikt

Personalet har taushetsplikt jfr. Forvaltningsloven §§ 13 - 13f.

§ 13. Opplysningsplikt

Personalet har i særskilte tilfeller opplysningsplikt til sosialtjenesten og barnevernet. Jfr. Opplæringsloven § 15 – 3 og § 15 – 4.

§ 14. Politiattest

For ansettelse i skolefritidsordning kreves tilfredsstillende politiattest. ( § 10 – 9 i Opplæringsloven )

§ 15.Endringer

Endringer av vedtektene vedtas av Arendal bystyre.