SFO - regler og satser for foreldrebetaling

SFO - regler og satser for foreldrebetaling

Gjelder fra 01.08.2023

1. Oppholdsavgift

 1. Oppholdsavgiften skal betales fra begynnerdato. NB! Ved skolestart regnes første dag SFO har åpent i august som begynnerdato uavhengig av ønsket startdato. 
 2. Det betales for 11 måneder i året. Det faktureres ikke i juli måned. 
 3. Betaling skjer forskuddsvis med forfall den 20. i hver måned. Ved manglende innbetaling inndras tildelt plass etter 1. skriftlig varsel. Skriftlig varsel sendes ca 14 dager etter forfalt innbetaling.  Renter og gebyr vil da påløpe. Plassen regnes som tapt/inndratt etter en måned regnet fra den 1. i påfølgende måned.
 4. Penger til eventuelle turer vil komme i tillegg til gjeldende satser. Mat er inkludert i satsene.
 5. Dersom barnet er fraværende grunnet sammenhengende sykdom i fire uker eller mer, kan det gis fritak for betaling av oppholdsavgift. I skriftlig søknad om fritak må det legges ved legeerklæring for hele fraværet.
 6. Første og andre klasse har fra 01.08.2023 rett til gratis kjernetid (12 timer SFO hver uke) Mat vil komme i tillegg. I Arendal er det redusert plass som tilsvarer dette tilbudet.
 7. Det kan søkes om redusert foreldrebetaling dersom husstandens samlede brutto inntekt er under kr. 540 833 for skoleåret 2023/2024. Det må søkes hvert skoleår.
 8. Barn som har søkt og fått innvilget plass på særskilte vilkår for 5. – 7. trinn har ingen foreldrebetaling med unntak av betaling for mat.  

2. Søskenmoderasjon

 1. Det er søskenmoderasjon på 30 % for barn nummer 2 og øvrige søsken.
 2. Dersom søsken har ulik oppholdstid, er det barnet med lengst oppholdstid som betaler full sats. Barnet/barna med lavest oppholdstid får søskenmoderasjon.

3. Oppholdstid

 1. Søknad om endring av oppholdstid skal være skriftlig og gjøres i kommunens datasystem.
 2. Dersom barn med redusert plass ønsker å benytte SFO på dager hvor de til vanlig ikke har opphold, må dette søkes om, og det vil påløpe en pris på kr 285 for hver dag.
 3. Elever (1. – 4. trinn) som ikke går i SFO kan benytte tilbud om SFO i skolens ferier til en pris av kr 285 per. dag, såfremt det er plass og økonomisk forsvarlig innenfor SFO-enes bemanning

4. Oppsigelse av plass

 1. Oppsigelsestiden er en måned, regnet fra den 1. i påfølgende måned. Dette gjelder også ved endring av plass.
 2. Oppsigelse av plass skal være skriftlig. Det betales for plassen i oppsigelsestiden.
 3. Dersom plassen sies opp etter 01.04. medfører dette betaling ut juni måned.
 4. Ved oppsigelse av plassen, må det søkes på nytt dersom det senere ønskes plass i skolefritidsordningen.

5. Endring av regelverk

Endring av regler for foreldrebetaling for kommunal skolefritidsordning og fastsetting av betalingssatser gjøres av bystyret.

Satser pr. 01.08.2023.

 Ved SFO-ene i Arendal kommune er det to månedssatser for foreldrebetaling:

SFO - priser skoleåret 2024/2025
Antall timer Pris pr. mnd skoleåret 2024/2025
Full plass (fra og med 13 timer pr. uke) kr. 3 320**
Redusert plass (til og med 12 timer pr. uke) kr.2 600*

* Redusert plass vil være gratis for elever på 1.og 2.  trinn kun 200 kroner for matpenger vil påløpe
** Full plass for elever på 1. og 2. trinn vil være på 880 kroner inkludert matpenger - (680 kroner uten).

 • Satsene inkluderer enkel matservering.
 • SFO som ikke har egnede lokaler til matservering, vil ha satser uten matpris. (hel plass: kr 2.950 og redusert plass kr 2.270).
 • Ved SFO som har matservering, gjelder ordningen for alle barn (unntak vil kunne være barn med matallergier som SFO ikke kan ivareta)
 • Sats for matpenger er på kr. 200
 • Barn med særskilt tilrettelegging/behov fra 5-7 trinn rett på gratis SFO

  Sats for ekstra dag skolens ferier:
 • 285 kr pr. dag for ukedager barnet ikke har avtale om å gå på SFO.

6. Redusert foreldrebetaling

Du får ikke automatisk lavere pris fra SFO dersom du har lav inntekt. Du må selv søke om å få redusert foreldrebetalingen. Foreldrebetalingen i SFO skal beregnes ut fra husholdningens samlede skattepliktige kapital- og personinntekt. En husholdning skal maksimalt betale 6 % av sin samlede inntekt.

Husholdninger med samlet brutto årsinntekt under kr 540 833 kan søke om redusert pris. 

Vedtaket vil gjelde fra måneden etter at fullstendig dokumentert søknad er mottatt og være gyldig ut skoleåret. Det må søkes på nytt hvert skoleår. 

7. Gratis kjernetid for 1. og 2. trinn

Alle som starter på 1. og 2. trinn skoleåret 2023/2024 har rett på gratis kjernetid på SFO. Det vil si 12 timer. Videre kan husholdninger som har samlet brutto årsinntekt under kr 124 574 søke om ytterligere reduksjon i foreldrebetalingen.