Handlingsveileder BTI

Nivå 0: Undring

På dette nivået blir du oppmerksom på undringen og kjenner magefølelsen. Du kan benytte verktøy for å konkretisere og utforske det du undrer deg over. Dette er avklaringsfasen for medarbeidere, hvor den det gjelder skal involveres så tidlig som mulig.

Handlingsveileder - Nivå 0

1. Undring oppstår

Du starter å undre deg over et barn/en ungdoms helse, trivsel, livssituasjon eller utvikling.

Hvordan?

I møte med den det gjelder, eller på bakgrunn av informasjon fra andre.
Husk at bare du eier din undring – den er subjektiv og et viktig verktøy.

Hvem?

Alle medarbeidere.

2. Konkretiser undringen

Konkretiser undringen eller bekymringen for deg selv. Ved behov, drøft anonymt med en kollega.

Hvordan?

 1. Skriv ned observasjoner, situasjoner og handlinger. Vær så konkret som mulig.
 2. Del din undring og dine observasjoner med en leder/kollega. Det kan hjelpe deg i konkretiseringen. Husk at du eier uroen selv om andre kanskje ikke er enig med deg.

Hvem?

Medarbeideren som eier undringen.

Verktøy

Undringsnotat (DOCX, 69 kB)

3. Del undringen

Ta en samtale med barnet/ungdommen og med foresatte så tidlig som mulig.
Der deler du undringen din på en respektfull måte, som opprettholder muligheten for videre samarbeid.

Hvordan?

 • Forbered deg på samtalen
 • Drøft med en kollega
 • Øv gjerne på samtalen sammen med en kollega
 • Gjennomfør samtalen

Hvem?

Medarbeider som eier undringen. (ev. avklares i enkelte tjeneste).

Verktøy

Referatmal (DOCX, 67 kB)

Lytt til barna

4. Grunn til å gå videre?

Du vurderer behovet for videre oppfølging i nivå 1 eller 2, eller om det ikke er behov for å gå videre med uroen.

Hvordan?

 • Drøft gjerne med en kollega/leder i egen tjenesten.
 • Diskuter gjerne problemstillingen anonymt med kolleger i andre tjenester. 
 • Ta beslutning samme med barnet og foreldrene.
 • Ta beslutning innen to uker om saken skal gå videre.

Hvem?

Medarbeider som eier undringen.

Verktøy

Samtykkeskjema (DOCX, 71 kB)

Råd og veiledning

Tjenesteoversikt

5. Avslutt

Hva gjør du?

Dokumenter

Hvem?

Medarbeider som eier undringen

 

Nivå 1: Fra bekymring til tiltak

Dette nivået beskriver innsatsen som settes i gang på eget arbeidssted. Sammen med barnet / ungdommen / foresatte planlegges, gjennomføres og evalueres tiltakene.

Handlingsveileder - Nivå 1

1. Konkretiser bekymring

Konkretiser bekymring med informasjon fra prosessen på nivå 0. En felles virkelighetsforståelse er et godt utgangspunkt for å drøfte tiltak.

Hvordan?

Gå gjennom grunnlagsmaterialet fra nivå 0.

 • Ta eventuelt opp bekymring med nærmeste leder.
 • Tenk gjennom mulige tiltak i forkant av møtet.

Hvem?

Den som eier uroen

Verktøy

Samtykkeskjema (DOCX, 71 kB)

Tjenesteoversikt

2. Planlegg tiltak(ene). Individ - eller systemnivå

Planlegg og avklar innhold i tiltakene sammen med barnet/ungdommen og foresatte. 

Hvordan?

Vurder om samtalen med barn og foreldre skal gjøres sammen
eller hver for seg. Barn har rett til selv å velge om de vil si sin
mening.

 • Drøft tiltak og mål i møtet, og lag en plan.
 • Avtal neste møte og evaluering av planen.
 • Avklar hvem som er stafettholder for familien videre.
 • Det som er avtalt referatføres. Følg rutiner for dokumentasjon i
 • egen tjeneste.

Hvem?

Den som eier uroen ev. leder.

Verktøy

Referatmal (DOCX, 67 kB)

Gode møter i Arendal kommune (DOCX, 63 kB)

Lytt til barna - veileder

3. Gjennomfør tiltakene

Du gjennomfører tiltakene du har planlagt.

Hvordan?

Du dokumenterer tiltakene iht. tjenestenes rutiner

Hvem?

Stafettholder

Verktøy

Referatmal (DOCX, 67 kB)

 

4. Evaluer tiltak(ene)

Du evaluerer tiltak(ene) - har vi nådd målet?

Hvordan?

 • Inviter til samarbeidsmøte
 • Ta utgangspunkt i bekymringen, målene og tiltakene som ble avtalt.

Hvem?

Stafettholder

Verktøy

Referatmal (DOCX, 67 kB)

 

5. Avklar/beslutt

Avklar om tiltakene skal endres, videreføres eller avsluttes.

Hvordan?

Barnet/ ungdommen / foresatte involveres i avgjørelsen.
Ved behov for veiledning og vurdering av tiltak som er gjort kan saken drøftes i ressursteam. Dette skal avklares med foresatte.
Dersom flere tjenester skal involveres, gå videre til nivå 2.

Hvem?

Stafettholder

Verktøy

Samtykkeskjema (DOCX, 71 kB)

Tjenesteoversikt

Samarbeidsarenaer

 

Nivå 2: Tverrfaglig innsats

Dette nivået beskriver samarbeidet mellom flere tjenester. Sammen med barnet / ungdommen / foresatte planlegges, gjennomføres og evalueres tiltakene.

Handlingsveileder - Nivå 2

1. Etabler kontakt med annen tjeneste

Du tar kontakt med 1-2 tjenester som barnet, ungdommen og foresatte ønsker skal involveres.

Hvordan?

Bruk møtemalen og planlegg samarbeidsmøte. Møtemalen skal sikre involvering og et felles formål med møtet. • Tenk gjennom mulige tiltak i forkant av møtet og hvordan barnets rett til medvirkning ivaretas.

Hvem?

Stafettholder, på vegne av den det gjelder.

Verktøy

Samtykkeskjema (DOCX, 71 kB)

Tjenesteoversikt

Gode møter i Arendal kommune (DOCX, 63 kB)

 

2. Planlegge tiltakene

Inviter til samarbeidsmøte med barnet/ ungdommen / foresatte og aktuelle tjenester. I møtet planlegges tiltakene og hvem som gjør hva.

Hvordan?

Alle arenaer som barnet oppholder seg på bør ha et tiltak. Også barnet/ ungdommen selv.

 • Drøft tiltak i møtet, og lag en plan.
 • Avtal neste møte og evaluering av planen.
 • Avklar hvem som er stafettholder – videreføre eller endre?

Hvem?

Stafettholder, på vegne av den det gjelder.

Verktøy

Referatmal (DOCX, 67 kB)

Lytt til barna - veileder

3. Gjennomfør tiltak(ene)

Alle involverte gjør sin del at det som er avtalt.

Hvordan?

 • Gjennomfør tiltakene beskrevet i planen.
 • Informer stafettholder dersom det oppstår hindringer eller endringer.

Hvem?

Alle som har ansvar for et tiltak. Stafettholder har oversiktsansvar.

4. Evaluer tiltak(ene)

Tiltakene evalueres. Har vi nådd målet?

Hvordan?

 • Inviter til evalueringsmøte. Bruk referatmal.
 • Ta utgangspunkt i bekymringen, målene og tiltakene som ble avtalt.

Hvem?

Stafettholder på vegne av den det gjelder

Verktøy

Referatmal (DOCX, 67 kB)

5. Avklar/beslutt

Avklar om tiltak skal endres, videreføres eller avsluttes.

Hvordan?

 • Barn/ ungdom/ foresatte involveres i avgjørelsen om tiltak skal avsluttes eller fortsette.
 • Drøft saken i ressursteam ved behov for veiledning og vurdering av mulige tiltak. Dette skal avklares med foresatte. 
 • Hvis samarbeidet med andre tjenester skal avsluttes, videreføres oppfølging på nivå 1.
 • Er det behov for flere fagkompetanser? Ta en utsjekk med leder før du går videre til nivå 3 og kontakter BTI-team.

Hvem?

Stafettholder

Verktøy

Samtykkeskjema (DOCX, 71 kB)

Tjenesteoversikt

BTI-team (kommer)

 

Nivå 3: Omfattende tverrfaglig samarbeid - under arbeid

Dette nivået beskriver samarbeid mellom flere tjenester som krever mye koordinering. Sammen med barnet / ungdommen / foresatte planlegges, gjennomføres og evalueres tiltakene.

Handlingsveileder - Nivå 3

1. Avklar hvilke tjenester som skal involveres

Det er viktig at foresatte, stafettholder og BTI-teamleder snakker med hverandre før møtet i BTI-team, slik at de har en felles forståelse av hva som skal skje i møtet og hvem som skal delta. Ønsker barnet/ungdommen å uttale seg i saken selv, og hvem har ansvar for å være barnets/ungdommens tillitsperson? 

Hvordan?

 • Kontakt BTI-team. Sammen avklarer dere hvilke tjenester som er viktig å ha med i det videre arbeidet
 • Samtalen kan skje per telefon, videosamtale eller ved fysisk møte

Hvem?

 • Både stafettholder og foresatte kan kontakte BTI-team når vi ser at tre eller flere tjenester er viktige og det er behov for omfattende koordinering. 

Verktøy

Samtykkeskjema (DOCX, 71 kB)

Lytt til barna - veileder

 

Utskriftsversjon

Fant du det du lette etter?

Ved mistanke om vold/overgrep/alvorlig omsorgssvikt

Meld saken direkte til barneverntjenesten og se egen handlingsveileder.