Ved mistanke om vold/overgrep/alvorlig omsorgssvikt

Meld saken direkte til barneverntjenesten og se egen handlingsveileder. 

Handlingsveileder BTI

Nivå 0: Undring

På dette nivået blir du oppmerksom på undringen og kjenner magefølelsen. Du kan benytte verktøy for å konkretisere og utforske det du undrer deg over. Dette er avklaringsfasen for medarbeidere, hvor den det gjelder skal involveres så tidlig som mulig.

1. Undring oppstår

Du starter å undre deg over et barn/en ungdoms helse, trivsel, livssituasjon eller utvikling.

Hvordan?

I møte med den det gjelder, eller på bakgrunn av informasjon fra andre.
Husk at bare du eier din undring – den er subjektiv og et viktig verktøy.

Hvem?

Alle medarbeidere.

2. Konkretiser undringen

Konkretiser undringen eller bekymringen for deg selv. Ved behov, drøft med en kollega.

Hvordan?

 1. Skriv ned observasjoner, situasjoner og handlinger. Vær så konkret som mulig.
 2. Del din undring og dine observasjoner med en leder/kollega. Det kan hjelpe deg i konkretiseringen. Husk at du eier uroen selv om andre kanskje ikke er enig med deg.

Hvem?

Medarbeideren som eier undringen.

Verktøy

Undringsnotat (DOCX, 85 kB)

3. Del undringen med dem det gjelder

Ta en samtale med barnet/ungdommen og med foresatte så tidlig som mulig.
Der deler du undringen din på en respektfull måte, som opprettholder muligheten for videre samarbeid.

Hvordan?

 • Forbered deg på samtalen
 • Drøft med en kollega
 • Øv gjerne på samtalen sammen med en kollega
 • Gjennomfør samtalen

Hvem?

Medarbeider som eier undringen. (ev. avklares i enkelte tjeneste).

Verktøy

 

Anbefalte nettressurser

4. Grunn til å gå videre?

Du vurderer behovet for videre oppfølging i nivå 1 eller 2, eller om det ikke er behov for å gå videre med uroen.

Hvordan?

 • Drøft gjerne med en kollega/leder i egen tjenesten.
 • Diskuter gjerne problemstillingen anonymt med kolleger i andre tjenester. 
 • Ta beslutning samme med barnet og foreldrene.
 • Ta beslutning innen to uker om saken skal gå videre.

Hvem?

Medarbeider som eier undringen.

Verktøy

Samtykkeskjema

Råd og veiledning

Tjenesteoversikt

5. Avslutt

Hva gjør du?

Dokumenter

Hvem?

Medarbeider som eier undringen

 

Nivå 1: Fra bekymring til tiltak

Dette nivået beskriver innsatsen som settes i gang på eget arbeidssted. Sammen med barnet / ungdommen / foresatte planlegges, gjennomføres og evalueres tiltakene.

1. Konkretiser bekymring

Konkretiser bekymring med informasjon fra prosessen på nivå 0. En felles virkelighetsforståelse er et godt utgangspunkt for å drøfte tiltak.

Hvordan?

Gå gjennom grunnlagsmaterialet fra nivå 0.

 • Ta eventuelt opp bekymring med nærmeste leder.
 • Tenk gjennom mulige tiltak i forkant av møtet.

Hvem?

Den som eier uroen

Verktøy

Samtykkeskjema

Tjenesteoversikt

2. Planlegg tiltak på individ - eller systemnivå

Planlegg og avklar innhold i tiltakene sammen med barnet/ungdommen og foresatte. 

Hvordan?

Vurder om samtalen med barn og foreldre skal gjøres sammen
eller hver for seg. Barn har rett til selv å velge om de vil si sin
mening.

 • Drøft tiltak og mål i møtet, og lag en plan.
 • Avtal neste møte og evaluering av planen.
 • Avklar hvem som er stafettholder for familien videre.
 • Det som er avtalt referatføres. Følg rutiner for dokumentasjon i
 • egen tjeneste.

Hvem?

Den som eier uroen ev. leder.

Verktøy

Referatmal (DOCX, 73 kB)

Gode møter i Arendal kommune (DOCX, 78 kB)

Anbefalte nettressurser

 • SNAKKE - samtalehjelp til deg som er bekymret for et barn
 • Lytt til barna - om barnekonvensjonen i saksbehandling

 

3. Iverksett tiltak

Du iverksetter tiltakene du har planlagt.

Hvordan?

Du dokumenterer tiltakene iht. tjenestenes rutiner

Hvem?

Stafettholder

Verktøy

Referatmal (DOCX, 73 kB)

 

4. Evaluer tiltak

Du evaluerer tiltak(ene) - har vi nådd målet?

Hvordan?

 • Inviter til samarbeidsmøte
 • Ta utgangspunkt i bekymringen, målene og tiltakene som ble avtalt.

Hvem?

Stafettholder

Verktøy

Referatmal (DOCX, 73 kB)

 

5. Avklar/beslutt

Avklar om tiltakene skal endres, videreføres eller avsluttes.

Hvordan?

Barnet/ ungdommen / foresatte involveres i avgjørelsen.
Ved behov for veiledning og vurdering av tiltak som er gjort kan saken drøftes i ressursteam. Dette skal avklares med foresatte.
Dersom flere tjenester skal involveres, gå videre til nivå 2.

Hvem?

Stafettholder

Verktøy

Samtykkeskjema

Tjenesteoversikt

Samarbeidsarenaer

Anbefalte nettressurser

 

Nivå 2: Tverrfaglig innsats

Dette nivået beskriver samarbeidet mellom flere tjenester. Sammen med barnet / ungdommen / foresatte planlegges, gjennomføres og evalueres tiltakene.

1. Etabler kontakt med annen tjeneste

Du tar kontakt med 1-2 tjenester som barnet, ungdommen og foresatte ønsker skal involveres.

Hvordan?

Bruk møtemalen og planlegg samarbeidsmøte. Møtemalen skal sikre involvering og et felles formål med møtet.

 • Tenk gjennom mulige tiltak i forkant av møtet og hvordan barnets rett til medvirkning ivaretas.

Hvem?

Stafettholder, på vegne av den det gjelder.

Verktøy

Samtykkeskjema

Tjenesteoversikt

Gode møter i Arendal kommune (DOCX, 78 kB)

 

Anbefalte nettressurser

 • SNAKKE - samtalehjelp til deg som er bekymret for et barn
 • Lytt til barna - om barnekonvensjonen i saksbehandling

 

 

2. Planlegg tiltak

Inviter til samarbeidsmøte med barnet/ ungdommen / foresatte og aktuelle tjenester. I møtet planlegges tiltakene og hvem som gjør hva.

Hvordan?

Alle arenaer som barnet oppholder seg på bør ha et tiltak. Også barnet/ ungdommen selv.

 • Drøft tiltak i møtet, og lag en plan.
 • Avtal neste møte og evaluering av planen.
 • Avklar hvem som er stafettholder – videreføre eller endre?

Hvem?

Stafettholder, på vegne av den det gjelder.

Verktøy

Referatmal (DOCX, 73 kB)

Anbefalte nettressurser

 • SNAKKE - samtalehjelp til deg som er bekymret for et barn
 • Lytt til barna - om barnekonvensjonen i saksbehandling

 

3. Iverksett tiltak

Alle involverte gjør sin del at det som er avtalt.

Hvordan?

 • Gjennomfør tiltakene beskrevet i planen.
 • Informer stafettholder dersom det oppstår hindringer eller endringer.

Hvem?

Alle som har ansvar for et tiltak. Stafettholder har oversiktsansvar.

4. Evaluer tiltak

Tiltakene evalueres. Har vi nådd målet?

Hvordan?

 • Inviter til evalueringsmøte. Bruk referatmal.
 • Ta utgangspunkt i bekymringen, målene og tiltakene som ble avtalt.

Hvem?

Stafettholder på vegne av den det gjelder

Verktøy

Referatmal (DOCX, 73 kB)

5. Avklar/beslutt

Avklar om tiltak skal avsluttes, endres eller utvides.

Hvordan?

På bakgrunn i evalueringen tas beslutning om videre arbeid sammen med barnet / ungdommen og foreldrene. Drøft evt. saken i ressursteam hvis du er i tvil om hvilke tjenester som kan bistå, eller rådfør deg med andre - se tjenesteoversikt. 

 • Avslutte tverrfaglig innsats? Gå tilbake til nivå 1 og følg opp i egen tjeneste at innsatsen gir varig positiv effekt. 
 • Endre tverrfaglig innsats? Etabler kontakt med aktuell tjeneste og fortsett på nivå 2: Planlegg, iverksett og evaluer tiltak 
 • Utvide tverrfaglig innsats? Vær åpen med foreldre om hva bekymringen består i, og legg til rette for samarbeid om det som er vanskelig. Ta en utsjekk med din leder før du går videre til nivå 3. Innhent gjerne råd hos instansene nedenfor om du er usikker.
  • Barnevernstjenesten - kontaktes ved bekymring for barnets omsorgssituasjon
  • BTI-team kontaktes når du ser at behovene er sammensatte, når tiltakene ikke har ønsket effekt og dere opplever å stå fast, eller hvis du trenger hjelp til å få de rette tjenestene på banen. Fyll ut kontaktskjema.
  • Individuell plan bør vurderes for barn med behov for langvarige og koordinerte helse og omsorgstjenester.

Hvem?

Stafettholder

Verktøy

 

Tjenesteoversikt

Råd og veiledning

Anbefalte nettressurser

 

Nivå 3: Omfattende tverrfaglig samarbeid

Dette nivået beskriver samarbeid mellom flere tjenester som krever mye koordinering. Sammen med barnet / ungdommen / foresatte planlegges, gjennomføres og evalueres tiltakene.

1. Foreberede møte i BTI-team

BTI-team er et frivillig tilbud og god forberedelse er viktig for å skape en trygg og god ramme. Foreldre, stafettholder og BTI-teamleder blir enige om hva utfordringene handler om, hvem som kan bidra til å finne løsninger og hvordan vi sikrer medvirkning for barnet/ ungdommen.

Hvordan?

 • Gå gjennom kontaktskjema. BTI-teamleder, stafettholder og foreldre oppsummer hva som har vært prøvd av tiltak og erfaring med disse - og hvordan de ser på barnets og familiens utfordringer i dag. 
 • Utforsk utfordringene og hva det ønskes hjelp til - og avklar gjensidige forventninger
 • Gi barnet / ungdommen en reell mulighet til å uttrykke sin mening om situasjonen og hva som kan hjelpe. Barn og ungdom har rett, men ikke plikt til å uttale seg. Den som snakker med barnet får rollen som barnets tillitsperson i fortsettelsen
 • Avklar hvem som skal inviteres til familiens BTI-team. 
  • Hvilke tjenester er de i kontakt med i dag og hvem er viktige for å finne løsninger?
  • Har familien noen i sitt nettverk nettverk som de tenker kan bidra med løsninger?
  • Ønsker barnet / ungdommen selv å delta i BTI-team? Skal barnets tilitsperson representere barnet?
 • Fyll ut samtykkeskjema, ett for hver person i familien som det skal deles informasjon om.

Hvem?

 • BTI-teamleder, stafettholder og foreldre har et felles ansvar for å forberede møtet i BTI-team 

Verktøy

Kontaktskjema BTI-team

Samtykkeskjema

 

Anbefalte nettressurser

 • SNAKKE - samtalehjelp til deg som er bekymret for et barn
 • Lytt til barna - om barnekonvensjonen i saksbehandling
2. Skap felles forståelse og planlegg tiltak i BTI-team

I BTI-team er det innbyggers egen opplevelse som er fokus for samtalen. Hva fungerer bra, hva er vanskelig og hva drømmer dere om? 

Hvordan? 

 • Barnas og de voksnes opplevelser presenteres for familiens BTI-team. Barnets tillitsperson har et særlig ansvar for å løfte fram barnets opplevelse. Gjennom utdypende spørsmål og refleksjon skaper vi en felles problemforståelse og definerer hvilke mål vi skal jobbe for å nå. Målene skal være målbare.
 • De ulike tjenestene bidrar med mulige forslag til tiltak. De som deltar har mandat til å bidra til å finne løsninger og iverksette tiltak fra sin tjeneste. Tiltakene skal være konkrete.
 • Familien har det avgjørende ordet i hvilke tiltak det skal jobbes med framover og hvilke tjenester som skal være involvert
 • Vi avklarer gjensidige forventninger, hvem som er stafettholder og hvem som snakker med barnet om det som blir bestemt. 

Hvem? 

BTI-teamleder sikrer aktiv deltakelse fra alle som er tilstede og leder møtet.

Verktøy

Gode møter i Arendal kommune  (DOCX, 78 kB)

 

Anbefalte nettressurser

 • SNAKKE - samtalehjelp til deg som er bekymret for et barn
 • Lytt til barna - om barnekonvensjonen i saksbehandling
3. Iverksett koordinerte tiltak

Tiltak iverksettes i henhold til planen

Hvordan?

 • Alle som har ansvar for tiltak følger opp sitt ansvar
 • Barnets tillitsperson forklarer barnet hva som skal skje og følger opp barnets opplevelse av endring
 • Alle har ansvar for å orientere Stafettholder dersom hindringer / endringer oppstår
 • Stafettholder eller tillitsperson snakker med barnet / ungdommen om møtet og hva som skal skje framover. Frist 1 uke etter møtet
 • Stafettholder snakker med barn og foresatte underveis om hvordan det går
4. Evalueringsmøte

Evaluer om barnets / ungdommens og familiens situasjon har endret seg i riktig retning. Dersom stafettholder sammen med foresatte har avdekket flere uløste behov underveis, vurder å invitere andre tjenester inn i samarbeidet.

Hvordan?

 • Familien deler sin opplevelse av livssituasjonen nå. 
 • Barnet / ungdommen / barnets tillitsperson formidler barnets opplevelse av det som er gjort
 • Vurder endring med utgangspunkt i bekymringen, målene og tiltakene som ble avtalt.
 • Hva har fungert og hva har ikke fungert? Har behovene endret seg? 

Hvem? 

 • Stafettholder har oversikt
 • BTI-teamleder leder møtet
5. Felles beslutningsprosess

Barn, ungdom og foresattes egen opplevelse ligger til grunn i vurderingen om tiltak skal avsluttes eller endres.

Hvordan? 

 • Med bakgrunn i den evalueringen som er foretatt, tar de involverte stilling til det videre arbeidet.
 • Husk at barnet / ungdommen har rett til å uttale seg og at deres mening skal vektlegges
 • Avslutte? Om bekymringen er borte, avsluttes saken for tjenestene som ikke lenger er nødvendig. Takk de involverte for godt samarbeid og understrek for familien at de er velkommen til å be om hjelp på ny hvis de trenger  det!
 • Endre? Om bekymringen opprettholdes, tas ny runde på nivå 3;  juster problemforståelsen og planlegg tiltak. Dersom det er bekymring for barnets omsorgssituasjon, meldes bekymring til barnevernstjenesten

Hvem? 

 • BTI-teamleder leder møtet og sikrer god beslutningsprosess

Anbefalte nettressurser