Handlingsveileder BTI

Nivå 0: Undring

På dette nivået blir du oppmerksom på undringen og kjenner magefølelsen. Du kan benytte verktøy for å konkretisere og utforske det du undrer deg over. Dette er avklaringsfasen for medarbeidere, hvor den det gjelder skal involveres så tidlig som mulig.

Handlingsveileder - Nivå 0

1. Undring oppstår

Du starter å undre deg over et barn/en ungdoms helse, trivsel, livssituasjon eller utvikling.

Hvordan?

I møte med den det gjelder, eller på bakgrunn av informasjon fra andre.
Husk at bare du eier din undring – den er subjektiv og et viktig verktøy.

Hvem?

Alle medarbeidere.

2. Konkretiser undringen

Konkretiser undringen eller bekymringen for deg selv. Ved behov, drøft med en kollega.

Hvordan?

 1. Skriv ned observasjoner, situasjoner og handlinger. Vær så konkret som mulig.
 2. Del din undring og dine observasjoner med en leder/kollega. Det kan hjelpe deg i konkretiseringen. Husk at du eier uroen selv om andre kanskje ikke er enig med deg.

Hvem?

Medarbeideren som eier undringen.

Verktøy

Undringsnotat (DOCX, 69 kB)

3. Del undringen med dem det gjelder

Ta en samtale med barnet/ungdommen og med foresatte så tidlig som mulig.
Der deler du undringen din på en respektfull måte, som opprettholder muligheten for videre samarbeid.

Hvordan?

 • Forbered deg på samtalen
 • Drøft med en kollega
 • Øv gjerne på samtalen sammen med en kollega
 • Gjennomfør samtalen

Hvem?

Medarbeider som eier undringen. (ev. avklares i enkelte tjeneste).

Verktøy

 

Anbefalte nettressurser

 • SNAKKE - samtalehjelp til deg som er bekymret for et barn
 • Lytt til barna - om barnekonvensjonen i saksbehandling
4. Grunn til å gå videre?

Du vurderer behovet for videre oppfølging i nivå 1 eller 2, eller om det ikke er behov for å gå videre med uroen.

Hvordan?

 • Drøft gjerne med en kollega/leder i egen tjenesten.
 • Diskuter gjerne problemstillingen anonymt med kolleger i andre tjenester. 
 • Ta beslutning samme med barnet og foreldrene.
 • Ta beslutning innen to uker om saken skal gå videre.

Hvem?

Medarbeider som eier undringen.

Verktøy

Samtykkeskjema (DOCX, 71 kB)

Råd og veiledning

Tjenesteoversikt

5. Avslutt

Hva gjør du?

Dokumenter

Hvem?

Medarbeider som eier undringen

 

Nivå 1: Fra bekymring til tiltak

Dette nivået beskriver innsatsen som settes i gang på eget arbeidssted. Sammen med barnet / ungdommen / foresatte planlegges, gjennomføres og evalueres tiltakene.

Handlingsveileder - Nivå 1

1. Konkretiser bekymring

Konkretiser bekymring med informasjon fra prosessen på nivå 0. En felles virkelighetsforståelse er et godt utgangspunkt for å drøfte tiltak.

Hvordan?

Gå gjennom grunnlagsmaterialet fra nivå 0.

 • Ta eventuelt opp bekymring med nærmeste leder.
 • Tenk gjennom mulige tiltak i forkant av møtet.

Hvem?

Den som eier uroen

Verktøy

Samtykkeskjema (DOCX, 71 kB)

Tjenesteoversikt

2. Planlegg tiltak på individ - eller systemnivå

Planlegg og avklar innhold i tiltakene sammen med barnet/ungdommen og foresatte. 

Hvordan?

Vurder om samtalen med barn og foreldre skal gjøres sammen
eller hver for seg. Barn har rett til selv å velge om de vil si sin
mening.

 • Drøft tiltak og mål i møtet, og lag en plan.
 • Avtal neste møte og evaluering av planen.
 • Avklar hvem som er stafettholder for familien videre.
 • Det som er avtalt referatføres. Følg rutiner for dokumentasjon i
 • egen tjeneste.

Hvem?

Den som eier uroen ev. leder.

Verktøy

Referatmal (DOCX, 73 kB)

Gode møter i Arendal kommune (DOCX, 63 kB)

Anbefalte nettressurser

 • SNAKKE - samtalehjelp til deg som er bekymret for et barn
 • Lytt til barna - om barnekonvensjonen i saksbehandling

 

3. Iverksett tiltak

Du iverksetter tiltakene du har planlagt.

Hvordan?

Du dokumenterer tiltakene iht. tjenestenes rutiner

Hvem?

Stafettholder

Verktøy

Referatmal (DOCX, 73 kB)

 

4. Evaluer tiltak

Du evaluerer tiltak(ene) - har vi nådd målet?

Hvordan?

 • Inviter til samarbeidsmøte
 • Ta utgangspunkt i bekymringen, målene og tiltakene som ble avtalt.

Hvem?

Stafettholder

Verktøy

Referatmal (DOCX, 73 kB)

 

5. Avklar/beslutt

Avklar om tiltakene skal endres, videreføres eller avsluttes.

Hvordan?

Barnet/ ungdommen / foresatte involveres i avgjørelsen.
Ved behov for veiledning og vurdering av tiltak som er gjort kan saken drøftes i ressursteam. Dette skal avklares med foresatte.
Dersom flere tjenester skal involveres, gå videre til nivå 2.

Hvem?

Stafettholder

Verktøy

Samtykkeskjema (DOCX, 71 kB)

Tjenesteoversikt

Samarbeidsarenaer

Anbefalte nettressurser

 

Nivå 2: Tverrfaglig innsats

Dette nivået beskriver samarbeidet mellom flere tjenester. Sammen med barnet / ungdommen / foresatte planlegges, gjennomføres og evalueres tiltakene.

Handlingsveileder - Nivå 2

1. Etabler kontakt med annen tjeneste

Du tar kontakt med 1-2 tjenester som barnet, ungdommen og foresatte ønsker skal involveres.

Hvordan?

Bruk møtemalen og planlegg samarbeidsmøte. Møtemalen skal sikre involvering og et felles formål med møtet.

 • Tenk gjennom mulige tiltak i forkant av møtet og hvordan barnets rett til medvirkning ivaretas.

Hvem?

Stafettholder, på vegne av den det gjelder.

Verktøy

Samtykkeskjema (DOCX, 71 kB)

Tjenesteoversikt

Gode møter i Arendal kommune (DOCX, 63 kB)

 

Anbefalte nettressurser

 • SNAKKE - samtalehjelp til deg som er bekymret for et barn
 • Lytt til barna - om barnekonvensjonen i saksbehandling

 

 

2. Planlegg tiltak

Inviter til samarbeidsmøte med barnet/ ungdommen / foresatte og aktuelle tjenester. I møtet planlegges tiltakene og hvem som gjør hva.

Hvordan?

Alle arenaer som barnet oppholder seg på bør ha et tiltak. Også barnet/ ungdommen selv.

 • Drøft tiltak i møtet, og lag en plan.
 • Avtal neste møte og evaluering av planen.
 • Avklar hvem som er stafettholder – videreføre eller endre?

Hvem?

Stafettholder, på vegne av den det gjelder.

Verktøy

Referatmal (DOCX, 73 kB)

Anbefalte nettressurser

 • SNAKKE - samtalehjelp til deg som er bekymret for et barn
 • Lytt til barna - om barnekonvensjonen i saksbehandling

 

3. Iverksett tiltak

Alle involverte gjør sin del at det som er avtalt.

Hvordan?

 • Gjennomfør tiltakene beskrevet i planen.
 • Informer stafettholder dersom det oppstår hindringer eller endringer.

Hvem?

Alle som har ansvar for et tiltak. Stafettholder har oversiktsansvar.

4. Evaluer tiltak

Tiltakene evalueres. Har vi nådd målet?

Hvordan?

 • Inviter til evalueringsmøte. Bruk referatmal.
 • Ta utgangspunkt i bekymringen, målene og tiltakene som ble avtalt.

Hvem?

Stafettholder på vegne av den det gjelder

Verktøy

Referatmal (DOCX, 73 kB)

5. Avklar/beslutt

Avklar om tiltak skal endres, videreføres eller avsluttes.

Hvordan?

 • Barn/ ungdom/ foresatte involveres i avgjørelsen om tiltak skal avsluttes eller fortsette.
 • Drøft saken i ressursteam ved behov for veiledning og vurdering av mulige tiltak. Dette skal avklares med foresatte. 
 • Hvis samarbeidet med andre tjenester skal avsluttes, videreføres oppfølging på nivå 1.
 • Er det behov for flere fagkompetanser? Ta en utsjekk med leder før du går videre til nivå 3 og kontakter BTI-team. Fyll ut kontaktskjema BTI-team

Hvem?

Stafettholder

Verktøy

 

Tjenesteoversikt

Råd og veiledning

Anbefalte nettressurser

 

Nivå 3: Omfattende tverrfaglig samarbeid

Dette nivået beskriver samarbeid mellom flere tjenester som krever mye koordinering. Sammen med barnet / ungdommen / foresatte planlegges, gjennomføres og evalueres tiltakene.

Handlingsveileder - Nivå 3

1. Foreberede møte i BTI-team

Foresatte, stafettholder og BTI-teamleder snakker med hverandre før møtet i BTI-team. Hensikten er å avklare hva behovet er, hvem som kan bidra til å finne løsninger og hvordan legge til rette for medvirkning fra barnet/ungdommen.  

Hvordan?

 • Kontakt BTI-team og avtal et tidspunkt hvor stafettholder, foresatte og BTI-teamleder kan snakke sammen. 
 • Oppsummer kort hva som har vært prøvd av tiltak. Benytt kontaktskjema BTI-team
 • Vurder hvordan vi best kan legge til rette så barnet / ungdommen får en reell mulighet til å medvirke. Barn og ungdom har rett, men ikke plikt til å uttale seg.
 • Utforsk utfordringer og hva det ønskes hjelp til 
 • Avklar gjensidige forventninger og hvem som skal inviteres inn i BTI-team. 
  • Hvilke tjenester kan bidra til løsninger?
  • Finnes det personer i familiemedlemmenes nettverk som de ønsker å invitere til møtet? 
  • Ønsker barnet / ungdommen selv å delta i BTI-team?
  • Har barnet /ungdommen en tillitsperson som kan være med i møtet og være deres talsperson?
 • Fyll ut samtykkeskjema, ett for hver person i familien det skal innhentes samtykke for. 

Hvem?

 • Både stafettholder og foresatte kan kontakte BTI-team når vi ser at oppfølging fra tre eller flere tjenester er viktig for å skape endring og det er behov for koordinert samarbeid. 

Verktøy

Samtykkeskjema (DOCX, 71 kB)

Kontaktskjema BTI-team

Anbefalte nettressurser

 • SNAKKE - samtalehjelp til deg som er bekymret for et barn
 • Lytt til barna - om barnekonvensjonen i saksbehandling
2. Skap felles forståelse og planlegg tiltak i BTI-team

I BTI-team er det innbyggers egen opplevelse som er fokus for samtalen. Hva fungerer bra, hva er vanskelig og hva drømmer dere om? 

Hvordan? 

 • Barnas og de voksnes opplevelse presenteres for teamet. Vi stiller utdypende spørsmål og skaper en felles forståelse for målet vi skal jobbe for
 • De ulike deltakerne bidrar med mulige forslag til tiltak
 • Vi avklarer gjensidige forventninger
 • Familien har det avgjørende ordet i hvilke tiltak det skal jobbes med framover og hvilke tjenester som skal være involvert

Hvem? 

BTI-teamleder styrer møtet og sikrer aktiv deltakelse fra alle som er tilstede.

Verktøy

Gode møter i Arendal kommune (DOCX, 63 kB)

Anbefalte nettressurser

 • SNAKKE - samtalehjelp til deg som er bekymret for et barn
 • Lytt til barna - om barnekonvensjonen i saksbehandling
3. Iverksett koordinerte tiltak

Tiltak iverksettes i henhold til planen

Hvordan?

 • Alle som har ansvar for tiltak følger opp sitt ansvar
 • Stafettholder holdes orientert dersom hindringer / endringer oppstår
 • Stafettholder eller tillitsperson snakker med barnet / ungdommen om møtet og hva som skal skje framover. Frist 1 uke etter møtet
 • Stafettholder snakker med barn og foresatte underveis om hvordan det går
4. Evalueringsmøte

Evaluer om barnets / ungdommens og familiens situasjon har endret seg i riktig retning. Dersom stafettholder sammen med foresatte har avdekket flere uløste behov underveis, vurderes å invitere med også andre tjenester. 

Hvordan?

 • Familien deler sin opplevelse av livssituasjonen nå. 
 • Vurder endring med utgangspunkt i bekymringen, målene og tiltakene som ble avtalt.
 • Hva har fungert og hva har ikke fungert? Har behovene endret seg? 

Hvem? 

 • Stafettholder har oversikt
 • BTI-teamleder leder møtet
5. Felles beslutningsprosess

Barn, ungdom og foresattes egen opplevelse ligger til grunn i vurderingen om tiltak skal videreføres, endres eller avsluttes. 

Hvordan? 

 • Med bakgrunn i den evalueringen som er foretatt, tar de involverte stilling til det videre arbeidet.
 • Husk at barnet / ungdommen har rett til å uttale seg og at deres mening skal vektlegges
 • Om bekymringen er borte, avsluttes saken. Takk de involverte for godt samarbeid og minn barnet eller ungdommen og foreldrene om at de er velkommen til å be om hjelp hvis de senere har behov for det!
 • Om bekymringen opprettholdes, tas ny runde fra trinn 2 på nivå 3

Hvem? 

 • BTI-teamleder

Anbefalte nettressurser

 

Ved mistanke om vold/overgrep/alvorlig omsorgssvikt

Meld saken direkte til barneverntjenesten og se egen handlingsveileder.