Samarbeidsarenaer

Her er en oversikt for ansatte i Arendal kommune over samarbeidsarenaer og møteplasser for tverrfaglig drøfting og kompetansedeling som sikrer helhetlig og koordinert oppfølging av barn, unge og deres familier. 

Konsultasjonsteam ved mistanke om vold og seksuelle overgrep mot barn

Hensikt: Gi råd i saker hvor ansatte er bekymret for om barn og unge kan være utsatt for vold og/eller seksuelle overgrep. Bidra til å avklare roller og ansvar. Anbefale videre tiltak.
Hvem deltar: Barnevernstjenesten i Arendal, politi, Abup, Familievernkontoret, Bufetat
Møtefrekvens: Mandager i partallsuker kl. 12.15 – 15.00 på «Bufetathuset» i Arendal. Maks to konsultasjoner per mandag. 
For å bestille tid/drøfte: Ring koordinator Frida Kahlisto tlf. 46618573
Utfyllende info: Konsultasjonsteamet i Agder

Oppvekstteam 0-6 år

Hensikt: Tverrfaglig møte for familier med barn 0-6 år med sammensatte vansker, og for gravide og småbarnsfamilier der det er psykiske helseplager, rus og/eller vold i familien eller andre familieutfordringer som påvirker barnets oppvekstvilkår.
Hvem deltar: Den gravide, evt. med partner / barnets foreldre/foresatte. Familiens helsesøster og eller jordmor deltar sammen med de tjenestene som det er enighet om å kalle inn etter en forsamtale.
Møtefrekvens: Etter behov på Arendal Helsestasjon, Amfi Arena, 3. etasje.
Melde sak: Henvisning til Oppvekstteam (DOCX, 33 kB) for gravide og familier med barn 0-6 år som vekker bekymring.
Rutiner/verktøy: Gravide /foreldre/foresatte innkalles til 1 – 2 samtaler for avklaring før eventuelt oppvekstteammøte. Koordinator leder samtalen og jordmor/helsesøster skriver notat i helsestasjonsjournalen. Målet er å trygge foreldrene og avklare veien videre. I samtalen vurderes den gravides/foreldrenes/foresattes videre behov. Koordinator kan vise direkte til en tjeneste, eller hvor det er en sammensatt sak, innkalle oppvekstteamet. Sammen med foreldrene kommer en fram til hvem som skal inviteres inn til oppvekstteam. Utfyllende informasjon om oppvekstteam 0-6 år

Oppvekstteam 6-16 år

Hensikt: Oppvekstteam er et tverrfaglig møte for barn og foreldre med sammensatte vansker
Hvem deltar: Foresatte, eventuelt barnet/ungdommen, PPT, helsesøster, barnevernstjenesten, familietjenesten, representanter fra skolen. Andre tjenester inviteres inn etter behov og ønske.
Møtefrekvens: Etter behov
Hvem kaller inn: Rektor eller avdelingsleder kaller inn og leder møtet. Møter avholdes på skolen der eleven går.
Melde sak: Foresatte evt. sammen med ansatt fyller ut oppmeldingsskjema og gir skriftlig samtykke til tverrfaglig drøfting.
Rutiner/verktøy: Møteleder har ansvar for at barn, ungdom og foresatte følger seg trygge og ivaretatte under møtet. De som møter i oppvekstteamet er faglige representanter for sine tjenester og beslutter aktuelle tiltak overfor eleven. I vanskelige saker kan representantene be om at problemstillingen drøftes i egen avdeling og/eller med leder, før tiltak iverksettes. (Se også utsendt rutine)

OT-Team

Hensikt: Være bindeledd mellom Oppfølgingstjenesten i videregående skole, NAV Ung og kommune - skal tilrettelegge, bidra til gjennomføring av videregående opplæring
Hvem deltar: Forebyggende tjenester, OT/Kompetanse Aust-Agder, NAV Ung 
Hvem kaller inn:
Rutiner/verktøy

Overgangsmøte barnehage - skole

Hensikt: Alle barnehager og skoler skal ha et overgangsmøte når barnet skal begynne på skolen. Hensikten er å overføre viktig informasjon fra barnehagen til de som skal arbeide direkte med barnet på skolen.
Hvem deltar: Barnehage og skole
Hvem kaller inn:
Rutiner/verktøy: Invitasjon og kartleggingsskjema 

Ressursteam barnehage

Hensikt: Ressursteamet er tenkt å være en kunnskapsbase innenfor det ordinære barnehagetilbudet, og skal ha god kompetanse og oversikt over hva som finnes av tiltak, muligheter og verktøy. Ressursteamet skal kvalitetssikre i forhold til at tidlig innsats og riktige tiltak settes inn. Dette gjelder dog ikke i de sakene hvor det er et åpenbart behov for spesialpedagogisk hjelp.
Teamet skal også være:

  • Et sted hvor ansatte i barnehage kan møte pp-rådgivere for å få råd og veiledning gjeldende arbeid med enkeltbarn som ikke er henvist PPT.
  • Et sted hvor ansatte i barnehage kan møte pp-rådgivere og få råd og veiledning gjeldende ulike temaer og områder som omhandler barn med ulike utfordringer.
  • Et sted hvor ansatte i barnehage kan møte pp-rådgivere og få råd og veiledning gjeldende det å skape et inkluderende fellesskap i barnehagen

Hvem deltar: Barnehageteamet i PP-tjenesten og den som melder saken
Møtefrekvens: Annenhver tirsdag fra 09-11 på rådhuset (andre tidspunkt kan avtales i spesielle tilfeller)
Melde sak: Avtale om tidspunkt for drøfting i ressursteam gjøres via følgende mail: ppt.merkantil@arendal.kommune.no eller pr tlf 370 13 318. Det er barnehagestyrer/ pedagogisk leder som har ansvar for å kontakte teamet, og sørge for at de riktige sakene fanges opp og meldes inn. Barnets navn, fødselsdato og sensitive opplysninger (vansker, familieforhold etc) skal aldri fremkomme i mail.
Rutiner/verktøy: Det er ønskelig at barn drøftes i ressursteam før henvisning til PPT. Når navngitte enkeltbarn skal drøftes med PPT, skal barnehagen alltid ha innhentet skriftlig samtykke fra den eller de foresatte som har foreldreansvar. Ved anonyme drøftinger behøves ikke samtykke.
Ressursteam er et lavterskeltilbud og det skrives ikke referat som sendes ut etter drøfting i ressursteam.
PPT vil ikke kartlegge eller observere enkeltbarn uten at disse er henvist PPT etter ønske og samtykke fra foresatte.

Ressursteam skole

Hensikt: Ressursteamet skal være skolens kunnskapsbase innenfor feltet tilpasset opplæring, og ha oversikt over hva som finnes av tiltak og muligheter. Teamet skal kvalitetssikre i forhold til tiltak for tidlig innsats, og sikre at de riktige sakene fanges opp og at riktige tiltak settes inn. Ressursteamet er også en arena for å drøfte iverksatte tiltak innenfor ordinær undervisning og evaluere disse. Møtene har fokus på: Individ- og systemrettet arbeid, bedre ordinær undervsining, saker hvor skolen er bekymret for en elevs læringsutbytte.
Hvem deltar: Rektor/spes.ped.koord/avd.leder + PPT + lærer (assistent) (+helsesøster + vernepleier + forebyggende tjeneste)
Hvem kaller inn: Rektor på den enkelte skole, "eier" og styrer teamet
Møtefrekvens: Hver 14. dag
Melde sak: Kontaktlærer melder inn saken etter å ha hatt dialog med foresatte om elevens vansker.
Rutiner/verktøy: Se Saksgang for spesialpedagogiske tjenester i skolen

Fant du det du lette etter?