Samarbeidsarenaer

Her er en oversikt over formaliserte samarbeidsarenaer for tverrfaglig drøfting i enkeltsaker. Her skal vi sikre helhetlig og koordinert oppfølging av utsatte barn, unge og familier. 

Beredskapsteam mot mobbing

Hensikt:

  • Bistå barn, ungdom og foresatte som opplever at de ikke får den hjelpen de mener de har krav på fra skolen/barnehagen sin i en mobbesak
  • Hjelpe skolen i å løse vanskelige mobbesaker, men det er fortsatt skolen/barnehagen som har ansvaret for at saken blir løst
  • Koordinere arbeidet i de sakene som meldes inn, men det er skolen/barnehagen som utfører det konkrete arbeidet 

Mer info og kontakt: Beredskapsteam mot mobbing

 BTI-team

Hensikt: BTI-team er et tilbud til barn, unge, foresatte og gravide som opplever at utfordringer hoper seg opp og som trenger hjelp på flere områder for å få en stabil og god livssituasjon. I BTI-team setter vi sammen et team av fagfolk med ulik kompetanse som skal se deg og din families totale behov. Sammen lager vi en plan med mål på kort og lang sikt for å skape en bedre livssituasjon. 
Hvem deltar: Barn/ ungdom og foresatte avklarer dette sammen med BTI teamleder og stafettholder
Møtetidspunkt: Torsdag er fast møtedag
For mer info og kontakt: BTI-team 

Konsultasjonsteam ved mistanke om vold og seksuelle overgrep mot barn

Hensikt: Gi råd i saker hvor ansatte er bekymret for om barn og unge kan være utsatt for vold og/eller seksuelle overgrep. Bidra til å avklare roller og ansvar. Anbefale videre tiltak.
Hvem deltar: Barnevernstjenesten i Arendal, politi, Abup, Familievernkontoret, Bufetat
Møtetidspunkt: Mandager i partallsuker kl. 12.15 – 15.00 på «Bufetathuset» i Arendal. Maks to konsultasjoner per mandag. 
For å bestille tid/drøfte: Ring koordinator Frida Kahlisto tlf. 46618573
Utfyllende info: Konsultasjonsteamet i Agder (PDF, 3 MB)

OT-Team

Hensikt: Være bindeledd mellom Oppfølgingstjenesten i videregående skole, NAV Ung og kommune - skal tilrettelegge, bidra til gjennomføring av videregående opplæring
Hvem deltar: Forebyggende tjenester, OT/Kompetanse Aust-Agder, NAV Ung 
Hvem kaller inn:
Rutiner/verktøy

Overgang fra barnehage til skole og SFO

Hensikt: Inntil barnet slutter i barnehagen før sommeren er det barnehagen som er ansvarlig instans for barnet i forhold til oppfølging og tilrettelegging. Bare en kort sommerferie etterpå er det skole / SFO som har tilsvarende ansvar. For å få en best mulig overgang fra barnehage til skole, ønsker vi et nært samarbeid mellom skole og barnehage, mens barnet fremdeles går i barnehagen, slik at  viktig informasjon overføres fra barnehagen til dem som skal arbeide direkte med barnet på skolen.
Hvem deltar: Barnehage og skole
Rutiner/verktøy: Overgang fra barnehage til skole og SFO - rutinebeskrivelse (PDF, 962 kB)

Ressursteam barnehage

Hensikt: Det er et mål at alle barn drøftes i ressursteam før eventuell henvisning til PPT. Ressursteamet skal gi råd om  tidlig innsats og bidra til at riktige tiltak settes inn. Dette gjelder ikke i de sakene hvor det er et åpenbart behov for spesialpedagogisk hjelp.
Hvem deltar: Barnehageteamet i PP-tjenesten og den som melder saken
Møtefrekvens: Annenhver tirsdag på rådhuset.
Melde sak: Styrer i barnehagen/pedagogisk leder melder inn sak etter å ha snakket med foresatte om barnets vansker. 
Les mer om ressursteamet her. 

Ressursteam skole

Hensikt: Ressursteamet skal være skolens kunnskapsbase innenfor feltet tilpasset opplæring, og ha oversikt over hva som finnes av tiltak og muligheter. Teamet skal kvalitetssikre tiltak for tidlig innsats - sikre at de riktige sakene fanges opp og at riktige tiltak settes inn. Ressursteamet er også en arena for å drøfte iverksatte tiltak innenfor ordinær undervisning og evaluere disse. Møtene har fokus på: Individ- og systemrettet arbeid, bedre ordinær undervisning, saker hvor skolen er bekymret for en elevs læringsutbytte.
Hvem deltar: Rektor/spes.ped.koord/avd.leder + PPT + lærer (assistent). Ved behov inviteres helsesøster /  vernepleier / familietjenesten.
Hvem kaller inn: Rektor på den enkelte skole, "eier" og styrer teamet
Møtefrekvens: Hver 14. dag
Melde sak: Kontaktlærer melder inn saken etter å ha hatt dialog med foresatte om elevens vansker.
Rutiner/verktøy: Se Saksgang for spesialpedagogiske tjenester i skolen