Bedre tverrfaglig innsats (BTI) – hvorfor?

I Arendal ønsker vi å jobbe helhetlig og systematisk for å sikre at barn og unge får en trygg oppvekst, og at de har det bra både hjemme, i barnehagen, på skolen, og i fritiden. Disse arenaene er de viktigste når barn skal få dekket sine grunnleggende behov for trygghet og kjærlighet, faglige og sosiale ferdigheter, god psykisk og fysisk helse.

Når disse behovene dekkes representerer de viktige beskyttelsesfaktorer, og bidrar til at barnet blir robust til å møte motgang senere i livet. Vi som jobber med barn og unge har et ansvar for å se etter kjennetegn på at barn og unge har det bra - og fange opp tegn og signaler når noe forstyrrer barnets grunnleggende trygghet og utvikling. 

Gjennom satsingen på BTI ønsker Arendal kommune å jobbe systematisk for at alle som jobber med barn og unge har nødvendig kunnskap til å oppdage tidlig de særlig sårbare barna, og handle slik at både de og familien deres får hjelpen de trenger. En del familier vil av ulike årsaker trenge langvarig oppfølging fra kommunen, og da er det viktig at de ulike tjenestene har et tett og koordinert samarbeid med familiene og forstår helheten av utfordringer familien opplever. Målet for BTI-arbeidet er 

  • Tidlig innsats
  • Samordning av tjenestene slik at oppfølgingen blir helhetlig, koordinert og uten avbrudd. 
  • Godt samarbeid med barn, unge og familier som trenger hjelp fra kommunen. 

Verdier, holdninger og barnesyn

Alle barn og unge i Arendal kommune skal møtes med respekt, omsorg og anerkjennelse. I Arendal blir alle barn og unge inkludert faglig og sosialt i fellesskapet. De ansatte i Arendal kommune viser åpenhet, ærlighet, engasjement og endringsvilje til det beste for barn og unge. De ansatte tar barn, unge og foreldre på alvor og legger til rette for gode relasjoner og godt samarbeid på alle nivå.

Hva betyr dette for oss som jobber med barn og unge?

 Alle vi som jobber med barn og unge er bevisst på at vi kan være den ene som gjør den store forskjellen for et barn eller en ungdom som har det vanskelig. Vi skal våge å se, tørre å spørre og sammen finne ut hva vi skal gjøre så hen får det bra hjemme, i barnehagen, på skolen og i fritiden.

Kontaktinfo

Har du spørsmål eller innspill?
Ta gjerne kontakt med oss. 

Styringsgruppe for BTI

Anne Grete Ødegården, kommunalsjef oppvekst og utdanning
Tlf: 911 69 763

Elisabeth Nærestad, enhetsleder barne- og familietjenester
Tlf. 959 94 366

Gunn Alice Andersen, enhetsleder barnehage

Karl Axel Moen, enhetsleder skole

 

Ressursgruppe for BTI 

Inger Mari Sørvig, virksomhetsleder Spesialpedagogiske tjenester

Karina Antonsen, virksomhetsleder Barneverntjenesten

May Karin Holanger, virksomhetsleder Helsestasjon

Inger Kathrine Læknes, virksomhetsleder Familietjenesten

Ørjan Fossheim, virksomhetsleder psykisk helse og rus

Urd Berntsen, virksomhetsleder forebyggende tjenester

Linda Sætra, kommunalsjef kultur og inkludering

Geir Svendsen, virksomhetsleder NAV