Bedre tverrfaglig innsats (BTI) – hvorfor?

Barn og unge skal få den støtten de trenger for å ha det bra hjemme, i barnehagen, på skolen, og i fritiden.

Alle barn fortjener en god oppvekst! I Arendal velger vi å sette fokus på de arenaene som er viktigst i et barns oppvekst - hvor barn og unge får dekket sine grunnleggende behov. .

Hjemme: Barn og unge skal oppleve omsorg, stimulering og veiledning. De trenger foreldre som har kapasitet til å være følelsesmessig tilgjengelige og som sørger for at barnet føler seg trygt og elsket.

Barnehage og skole: Barn og unge skal utvikle kunnskap, ferdigheter og holdninger for å kunne mestre livene sine og for å kunne delta i arbeid og fellesskap i samfunnet. De skal utvikle god fysisk og psykisk helse,  sosiale, emosjonelle og adferdsmessige ferdigheter. 

Fritid: Barn og unge trenger sosiale nettverk, trygge nærmiljø, tilhørighet og vennskap. 

Når disse behovene dekkes, representerer de viktige beskyttelsesfaktorer for et barn. Det vil si at barnet utvikler en robusthet som gjør det i stand til å møte motgang senere. Vi som jobber med barn og unge har et ansvar for å se etter kjennetegn på at barn og unge har det bra - og fange opp tidlig når det er grunn til bekymring. Når behovene ikke dekkes, kan det forstyrre barnets grunnleggende trygghet og utvikling. Da er det grunn til bekymring.

Barn og unge med nedsatt funksjonsevne har i mange tilfeller behov for ekstra ressurser og bedre tilrettelegging for å få en barndom preget av de samme verdiene som gjelder for alle barn og unge. 

Barn som har utfordringer på en av sine arenaer, møter i mange tilfeller utfordringer også på de andre arenaene. Det krever et helhetlig blikk fra oss som leverer tjenester til barn, unge og familier. Gjennom arbeidet med BTI skal vi jobbe mer systematisk og helhetlig rundt utsatte barn og unge som av ulike årsaker har en økt risiko for å utvikle problemer som kan lede til manglende kompetanseoppnåelse i skolen og framtidig utenforskap fra utdanning og arbeidsliv.

Alle som jobber med barn og unge i Arendal forholder seg til et felles mål, felles handlingsveileder og verktøy, gode samarbeidsarenaer, samt en tydelig forventning om å handle når det er barn, unge eller gravide vi er bekymret for. Målet for BTI-arbeidet er:

  1. Tidlig innsats
  2. Helhetlig og koordinert oppfølging av barn, unge og familier som det er knyttet bekymring uten at det blir brudd i oppfølgingen.
  3. At barn, unge og familier blir hørt i saker som handler om dem


Hva betyr dette for oss som jobber med barn og unge?

Alle vi som jobber med barn og unge kan være den ene som gjør den store forskjellen. Vi som møter barn hver dag i barnehagen. Vi som treffer dem i klasserommet eller i skolegården. Vi som snakker med en nybakt familie eller en litt usikker ungdom på helsestasjonen. Vi som trener fotballlaget eller er gitarlærer. 

Vårt ansvar er å fange opp og legge til rette for at de får den støtten de trenger for å få en god oppvekst i Arendal.

 

Noen må være noen

Kontaktinfo

Har du spørsmål eller innspill?
Ta gjerne kontakt med oss. 

Styringsgruppe for BTI

Roar Aaserud, kommunalsjef  barn, unge og familier
Tlf. 928 37 683

Elisabeth Nærestad, leder for bedre tverrfaglig innsats (BTI)
Tlf. 959 94 366

Inger Mari Sørvig, enhetsleder spesialpedagogiske tjenester

Carl Jakob Hansen, enhetsleder forebyggende tjenester

Dorte Arvesen, enhetsleder avlastning og bosetting

Gunn Alice Andersen, barnehagesjef

Øystein Neegaard, skolesjef

Sara T. Eskeland Strindhaug, konst. enhetsleder barnevern