Kompetanse og opplæring

For å kunne samarbeide bedre med utsatte barn og foresatte - og med andre tjenester, trenger alle medarbeidere en felles grunnleggende kompetanse. Kompetansehevingen er et lederansvar og foregår både i den enkelte tjeneste - og på tverrfaglig samlinger for tjenester som jobber med barn og unge. 

I Arendal ønsker vi at alle medarbeidere har kunnskap om:

 1. Hvorfor fokus på bedre tverrfaglig innsats (BTI) - og hva er BTI-modellen?
 2. Tilbud og tjenester for barn, unge, foresatte og gravide i Arendal
 3. Identifisere utsatte barn, ungdom og gravide - nivå 0
 4. Å snakke med barn, ungdom, foresatte og gravide om det som er vanskelig - nivå 0 og 1
 5. Barns rettigheter og vurdering av barns beste
 6. Taushetsplikt og samtykke nivå 1, 2 og 3
 7. Hvordan forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep mot barn og unge

Her er oppsummering og presentasjoner fra BTI-samlinger i kommunen

Nedover på denne siden har vi samlet gode verktøy som kan benytte i arbeidet med kompetanseutvikling i egen tjeneste

 1. Hvorfor fokus på bedre tverrfaglig innsats (BTI)
- og hva er BTI-modellen? 

Arendal bystyre vedtok i 2018 at Arendal skulle innføre BTI-modellen for å sikre tidlig innsats og systematisk arbeid rundt barn og familier som strever. Alle som jobber med barn og unge i Arendal skal kjenne BTI-modellen og følge prosessene som beskrives i handlingsveileder for BTI. Se denne intro-filmen. 


Gjør deg kjent med

Oppgave - finn ut:

 1. Hvem er BTI-kontakt og som sammen med leder har ansvar for at vi innfører dette på min arbeidsplass? 
 2. Hvilken støtte kan jeg som nyansatt få til å øve meg på å følge handlingsveileder og benytte verktøyene i BTI-modellen?

 2. Tilbud og tjenester for barn, unge, foresatte og gravide i Arendal, og hvordan komme i kontakt med disse? 

Forskning viser at manglende kunnskap om andre tjenester og anerkjennelse av andre profesjoners fagkompetanse, er en hyppig årsak til at det tverrfaglige samarbeidet strander. Det er derfor viktig at du som fagperson gjør deg kjent med hvilke tilbud som finnes i kommunen og hva de ulike tjenestenes ansvar er.  

Gjør deg kjent med Tjenesteoversikt - barn og unge

Oppgave (først individuelt, så med kolleger)

 • Hvilke tilbud og tjenester som er nyttig i mitt arbeid kjente jeg ikke til fra før? 
 • Hvilke tilbud og tjenester ønsker/trenger jeg mer kunnskap om? 
 • Hvilke tjenester ønsker jeg et tettere samarbeid med framover? 

 3. Identifisere utsatte barn, ungdom og gravide (nivå 0)

Handlingsveilederen beskriver hvordan du går fram for å avklare om det du undrer deg over er en grunn til bekymring.

Les gjennom handlingsveilederen nivå 0.

Oppgave

 1. Se filmen  Tegn og signaler hos barn (KoRus)
 2. Velg et barn, ungdom /gravid du møter i ditt arbeid og som du har en undring/bekymring for. (BTI-kontakt har tilgang på case som ligger i Teams for BTI-kontakter som også kan benyttes)
 3. Fyll ut Undringsnotat (DOCX, 85 kB) (For å sikre at ikke sensitiv informasjon kommer på avveie, kan du fylle ut initialer i stedet for personens navn på undringsnotatet mens du øver deg). Du kan også støtte deg på oversikten over Risiko- og beskyttelsesfaktorer . Vi har også en oversikt med særlig fokus på mennesker med minoritetsbakgrunn: AVO_Risiko- og beskyttelsesfaktorer (DOCX, 62 kB)
 4. Hva sier handlingsveilederen du skal gjøre videre? 

Reflekter:

 • Hvordan kan jeg øve på dette i min arbeidshverdag? 
 • Hvem kan jeg diskutere med når jeg er usikker på hva jeg skal gjøre?

 4. Å snakke med barn, ungdom, foresatte og gravide om det som er vanskelig (nivå 0 og 1)

Forskning avdekker at vi er mange som kvier oss for å ta opp uro og bekymring direkte med dem det gjelder. Skal vi finne ut hvordan vi best kan hjelpe, må vi snakke med dem det gjelder og finne ut hva problemet egentlig er. Dette er noe vi må øve på og bli gode på sammen. 

Les gjennom
Nedenfor er det lenket til fire kvalitetssikrede nettressurser for gode samtaler med barn, unge og voksne om det som er vanskelig. Ta en titt og velg den som passer best til ditt formål 

 • Undervisningsfilmer rettet mot ansatte i barnehager, skoler og hjelpetjenester
  https://www.korus-sor.no/samtaler-med-barn/
  Gjennom seks korte filmer får du gode tips om hvordan legge grunnlaget for og gjennomføre spontane og planlagte samtaler med barn. 
 • Opplæringsprogram og samtaleverktøy SNAKKE - RVTS
  https://snakkemedbarn.no/
  Her kan du øve deg på å snakke med barn og unge ved mistanke om vold og overgrep, men også å gjennomføre samtaler om andre utfordrende tema med barn. 
 • Den nødvendige samtalen - KORUS
  Film fra KoRus om den nødvendige samtalen
  Dette er en guide til en planlagt og godt forberedt samtale mellom profesjonelle og foreldre. Den tar utgangspunkt i en bekymring for et barn, basert på konkrete og systematiske observasjoner av barnet.
 • Dialogmodellen - UiA
  https://dialogmodellen.no/
  Dette dialogverktøyet skal hjelpe barnehager og foreldre å snakke om mobbing. Barnehagene i Arendal innfører denne modellen i 2020, og vi tenker det er mye nyttig her også for deg som jobber i andre tjenester. 

Oppgave:

 1. Gjennomfør opplæringen på nettsiden du velger. 
 2. Øv så på barn og foreldre du jobber med og sørg for nødvendig støtte fra kollega eller leder.
  Tips: BTI-team benytter Duken for barn - et samtalekart du gjerne kan skrive ut og teste. 

 5. Barns rettigheter

Arendal kommune er stolt samarbeidspartner med Stine Sofies stiftelse gjennom pilotprosjektet Hverdagskoordinator. I den forbindelse får våre fagpersoner tilgang til rettighetspakka som Stine Sofies stiftelse har utviklet - og som gir god informasjon for både barn, foreldre og foresatte om FNs barnekonvensjon knyttet mot særlover til barn. 

 1. Voksne skal gjøre det som er best for barn (PDF, 727 kB)
 2. Du skal bli hørt i saker som angår deg (PDF, 360 kB)
 3. Du har rett til et trygt skolemiljø (PDF, 611 kB)
 4. Du skal lære best og mest mulig på skolen (PDF, 122 kB)
 5. Barnet ditt har rett til et godt barnehagemiljø (PDF, 122 kB)
 6. Barnet ditt kan ha rett til spesialpedagogisk hjelp (PDF, 131 kB)
 7. BB-modellen. Hvordan gjør en barns beste-vurdering i praksis (PDF, 73 kB)

Oppgave: Øv deg på å benytte BB-modellen i vurdering av tiltak rundt barn og ungdom

 6. Taushetsplikt, meldeplikt og samtykke

Arendal kommune har et samtykkeskjema som er felles for hele kommunen og jusnettverket har utarbeidet en veileder som du kan bruke sammen med samtykkeskjemaet. 
Les gjennom: Samtykkeskjema og veileder

I 2022 holdt Statsforvalteren i Agder webinar om taushetsplikt og meldeplikt som vi anbefaler. Webinaret har bokmerker for ulike temaer som du kan klikke deg inn på hvis du åpner opptaket i youtube. 

 

Hvordan skal jeg forholde meg til taushetsplikten når jeg jobber med barn? 
Kan jeg dele taushetsbelagte opplysninger med kollegaer?
 Hvem kan samtykke på vegne av barn? Disse og flere spørsmål blir belyst av advokat Kurt O. Bjørnnes i fem opplysningsfilmer, hver på en varighet mellom 10-15 minutter. Filmene er ment å være et utgangpunkt for diskusjon og refleksjon på egen arbeidsplass.

Vi anbefaler å se filmene i rekkefølge:
Taushetsplikt for offentlige ansatte.
Deling av taushetsbelagte opplysninger internt på egen arbeidsplass uten samtykke.
Samtykke som forutsetning for tverrfaglig samarbeid om barn.
Personopplysningsloven (GDPR, juli 2018).
Vitneførsel for domstol og fylkesnemnd. Forklaring til politiet.

 6. Hvordan forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep mot barn og unge? 

I følge en norsk studie tok det 17,2 år før overgrepsofre fortalte om overgrepene. Vi må derfor regne med at få barn forteller om pågående overgrep, og det hviler et ansvar på oss voksne å finne ut av det. Vi må våge å se, tørre å spørre - og ha mot til å handle!

Les gjennom kommunens handlingsveileder

Hva gjør jeg ved mistanke om vold og seksuelle overgrep mot barn?

Alle som som jobber i kommunens velferdstjenester gjennomfører obligatorisk
e-læringskurs hvert annet år.

Dersom du ikke tidligere har fått opplæring om vold og seksuelle overgrep mot barn, eller trenger å friske opp kunnskapene dine, anbefaler vi følgende:

Oppgave: 

Hvordan kan du som voksen gjøre det enklere for overgrepsutsatte barn å betro seg?

Hvordan ønsker barn at den voksne skal reagere på det vonde de forteller? Hvordan kan du bruke den kunnskapen til å trygge barnet i det som skal skje videre?

Hvordan kan du best mulig forberede deg, så du opplever å ha tillitt til deg selv til å snakke med barn om vonde opplevelser på en best mulig måte?

Hvem kan DU snakke med og eller søke råd hos om du er bekymret for et barn? Lag din egen oversikt og etabler gjerne en kontakt med de du setter på listen.

Dette bygger kompetanseplanen på:

 • BTI-undersøkelsen som ble gjennomført i Arendal våren 2019, har gav oss innsikt i hvilket kompetansebehov vi har i Arendal.
 • Forskning gjennom 0-24-samarbeidet gir oss i tillegg kunnskap om hva slags kompetanse som trengs i en kommune for å styrke tverrfaglig innsats. Se FAFO sin rapport Trøbbel i grenseflatene (2020)