Kompetanse og opplæring

For å kunne samarbeide bedre med utsatte barn og foresatte - og med andre tjenester, trenger alle medarbeidere en felles grunnleggende kompetanse.

I Arendal ønsker vi at alle medarbeidere har kunnskap om:

 1. Hvorfor er Arendal kommune opptatt av bedre tverrfaglig innsats (BTI) - og hva er BTI-modellen?
 2. Tilbud og tjenester for barn, unge, foresatte og gravide i Arendal
 3. Handlingsveileder BTI og tilhørende verktøy 
 4. Å snakke med barn, ungdom, foresatte og gravide om det som er vanskelig
 5. Taushetsplikt og samtykke
 6. Hvordan forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep mot barn og unge

1. Hvorfor er Arendal kommune opptatt av bedre tverrfaglig innsats (BTI) - og hva er BTI-modellen? 

Se vår lille presentasjonsfilm om BTI-modellen
Les gjennom

Bedre tverrfaglig innsats (BTI) - hvorfor?
Hva er BTI-modellen?

Oppgave: Hvem er BTI-kontakt og som sammen med leder har ansvar for at vi innfører dette på min arbeidsplass? 

2. Tilbud og tjenester for barn, unge, foresatte og gravide i Arendal, og hvordan komme i kontakt med disse? 

Forskning viser at manglende kunnskap om andre tjenester og anerkjennelse av andre profesjoners fagkompetanse, er en hyppig årsak til at det tverrfaglige samarbeidet strander. Det er derfor viktig at du som fagperson gjør deg kjent med hvilke tilbud som finnes i kommunen og hva de ulike tjenestenes ansvar er.  

Les gjennom Tjenesteoversikt - barn og unge

Oppgave (først individuelt, så med kolleger)

 • Hvilke tilbud og tjenester som er nyttig i mitt arbeid kjente jeg ikke til fra før? 
 • Hvilke tilbud og tjenester ønsker/trenger jeg mer kunnskap om? 
 • Hvilke tjenester ønsker jeg et tettere samarbeid med framover? 

3. Handlingsveileder BTI og verktøy som benyttes når det oppstår undring eller bekymring rundt barn, ungdom eller gravide

Handlingsveilederen beskriver hvordan du går fram for å avklare om det du undrer deg over er en grunn til bekymring - og hvordan du legger til rette for et godt samarbeid med barn og voksne - og eventuelt med andre fagpersoner. 

Les gjennom handlingsveileder BTI og lenkene til verktøy som ligger i de ulike trinnene og nivåene. De viktigste verktøyene er:
Undringsnotat (DOCX, 85 kB)
Referat- og evalueringsmal (DOCX, 91 kB)
Samtykkeskjema
Den viktigste rolleavklaringen er hvem som er stafettholder

Oppgave: Identifisere utsatte barn, unge og gravide (nivå 0)

 • Velg et barn, ungdom /gravid du møter i ditt arbeid og som du har en undring/bekymring for. Fyll ut undringsnotatet (For å sikre at ikke sensitiv informasjon kommer på avveie, kan du fylle ut initialer i stedet for personens navn på undringsnotatet mens du øver deg)
 • Hva sier handlingsveilederen du skal gjøre videre? 

Reflekter:

 • Hvordan tar jeg dette i bruk i min arbeidshverdag? 
 • Hvem kan jeg diskutere med når jeg er usikker på jeg skal gjøre?
 • Hva gjør jeg for å være en god stafettholder? 

4. Å snakke med barn, ungdom, foresatte og gravide om det som er vanskelig

Forskning avdekker at vi er mange som kvier oss for å ta opp uro og bekymring direkte med dem det gjelder.Skal vi finne ut hvordan vi best kan hjelpe, må vi snakke med dem det gjelder og finne ut hva problemet egentlig er. Som for alt annet gjelder det at øvelse gjør mester.

Les gjennom
Nedenfor er det lenket til fire kvalitetssikrede nettressurser for gode samtaler med barn, unge og voksne om det som er vanskelig. Ta en titt og velg den som passer best til ditt formål 

 • Undervisningsfilmer rettet mot ansatte i barnehager, skoler og hjelpetjenester
  https://www.korus-sor.no/samtaler-med-barn/
  Gjennom seks korte filmer får du gode tips om hvordan legge grunnlaget for og gjennomføre spontane og planlagte samtaler med barn. 
 • Opplæringsprogram og samtaleverktøy SNAKKE - RVTS
  https://snakkemedbarn.no/
  Her kan du øve deg på å snakke med barn og unge ved mistanke om vold og overgrep, men også å gjennomføre samtaler om andre utfordrende tema med barn. 
 • Den nødvendige samtalen - KORUS
  https://www.korus-sor.no/verktoy/den-nodvendig-samtalen/
  Dette er en guide til en planlagt og godt forberedt samtale mellom profesjonelle og foreldre. Den tar utgangspunkt i en bekymring for et barn, basert på konkrete og systematiske observasjoner av barnet.
 • Dialogmodellen - UiA
  https://dialogmodellen.no/
  Dette dialogverktøyet skal hjelpe barnehager og foreldre å snakke om mobbing. Barnehagene i Arendal innfører denne modellen i 2020, og vi tenker det er mye nyttig her også for deg som jobber i andre tjenester. 

Oppgave: Gjennomfør opplæringen på nettsiden du velger

5. Taushetsplikt og samtykke

Arendal kommune har et samtykkeskjema som er felles for hele kommunen og jusnettverket har utarbeidet en veileder som du kan bruke sammen med samtykkeskjemaet. 
Les gjennom: Samtykkeskjema og veileder

Spørsmål om hvordan vi forholder oss til taushetsplikten, hvilke muligheter vi har for å dele taushetsbelagte opplysninger med kollegaer og med andre tjenester blir belyst i fem opplysningsfilmer som er utviklet av KORUS. Filmene er ment å være et utgangpunkt for diskusjon og refleksjon på egen arbeidsplass.

Her finner du forslag til refleksjonsoppgaver

Vi anbefaler å se filmene i rekkefølge:
Taushetsplikt for offentlige ansatte.
Deling av taushetsbelagte opplysninger internt på egen arbeidsplass uten samtykke.
Samtykke som forutsetning for tverrfaglig samarbeid om barn.
Personopplysningsloven (GDPR, juli 2018).
Vitneførsel for domstol og fylkesnemnd. Forklaring til politiet.

6. Hvordan forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep mot barn og unge? 

I følge en norsk studie tok det 17,2 år før overgrepsofre fortalte om overgrepene. Vi må derfor regne med at få barn forteller om pågående overgrep, og det hviler et ansvar på oss voksne å finne ut av det. Vi må våge å se, tørre å spørre - og ha mot til å handle!

Les gjennom kommunens handlingsveileder

Hva gjør jeg ved mistanke om vold og seksuelle overgrep mot barn?

Dersom du ikke tidligere har fått opplæring om vold og seksuelle overgrep mot barn, eller trenger å friske opp kunnskapene dine, anbefaler vi følgende:

Tips: Forandringsfabrikken samarbeider med både barnevernstjenesten og forebyggende tjenester i Arendal for å hjelpe oss til å bli enda bedre til å lytte til barn og gjøre det trygt å fortelle om det vonde. De har samlet barns erfaringer med å leve med vold i rapporten Ingenbarnsland. Her kommer de med gode råd om hvordan voksne kan gjøre det trygt for barn å fortelle

Oppgave: 

 • Hvordan kan du som voksen gjøre det enklere for overgrepsutsatte barn å betro seg?
 • Hvordan ønsker barn at den voksne skal reagere på det vonde de forteller? Hvordan kan du bruke den kunnskapen til å trygge barnet i det som skal skje videre?
 • Hvordan kan du best mulig forberede deg, så du opplever å ha tillitt til deg selv til å snakke med barn om vonde opplevelser på en best mulig måte?
 • Hvem kan DU snakke med og eller søke råd hos om du er bekymret for et barn? Lag din egen oversikt og etabler gjerne en kontakt med de du setter på listen.

Dette bygger kompetanseplanen på:

 • BTI-undersøkelsen som ble gjennomført i Arendal våren 2019, har gav oss innsikt i hvilket kompetansebehov vi har i Arendal.
 • Forskning gjennom 0-24-samarbeidet gir oss i tillegg kunnskap om hva slags kompetanse som trengs i en kommune for å styrke tverrfaglig innsats. Se FAFO sin rapport Trøbbel i grenseflatene (2020)