Hva er BTI-modellen?

 

BTI er en samhandlingsmodell for tjenester som møter gravide, barn, unge og foreldre som det er knyttet undring eller bekymring til. BTI-modellen er utviklet av Helsedirektoratet, og Arendal kommune innfører den for sikre god og systematisk oppfølging av barn og unge. BTI skal bidra til tidlig innsats, samordning av tjenestene og godt samarbeid mellom innbyggerne og kommunen. 

 

 

Helsedirektoratets nettside om BTI-modellen forklarer kort hvordan modellen er bygget opp. Nedenfor ser du hvordan BTI-modellen ser ut i Arendal. Den gjelder for alle som jobber med barn, unge, gravide og foresatte i Arendal. 

Handlingsveileder

 

Handlingsveilederen for BTI beskriver det praktiske arbeidet med barn, unge og foreldre det er knyttet undring eller bekymring til. Arendal kommunes handlingsveileder viser forløpet i dette arbeidet.

 


Verktøy

Verktøyene inneholder mer spesifikke metoder eller rutiner, som støtter handlingene i prosessen fra å oppdage, vurdere, beslutte til å iverksette og evaluere tiltak. Lenke til Arendal kommunes verktøykasse for BTI

Stafettholder

For å sikre at barn, unge, gravide og foresatte føler seg ivaretatt og vet hvem som holder tak i deres situasjon, skal det pekes ut en stafettholder som har ansvar for å være oppdatert på hva som gjøres og av hvem. Lenke til stafettholders oppgaver

BTI-team

For barn, unge, gravide og foresatte i en vanskelig livssituasjon, som utløser behov for hjelp fra tre eller flere ulike tjenester (nivå 3 i BTI-modellen), inviterer vi til møte i BTI-team. Her skaper vi løsninger sammen med innbyggere og koordinerer innsatsen mellom ulike tjenester. Vi er opptatt av å se helheten i familiens livssituasjonen, og hva som er barnets beste. Målet for arbeidet er at barn og unge får den støtten de trenger for å ha det bra hjemme, i barnehagen, på skolen og i fritiden. Lenke til BTI-team

Stafettlogg

En stafettlogg skal sikre god informasjonsflyt mellom foresatte og tjenestene som følger dem opp. Loggen følger brukeren uavhengig av hvem som til enhver tid tilbyr tjenester. Arendal kommune har ikke stafettlogg i dag, men planlegger for dette og vil også ha fokus på mulighet for integrasjon med andre digitale systemer ved anskaffelser framover.

Samarbeid nasjonalt og regionalt

Godt begynt
Arendal kommune inngår høsten samarbeid med forskningsprosjektet Godt begynt. I løpet av høsten og vinteren 2019/20 tar vi bruk forskningsbaserte kartleggingsverktøy på 1-års kontrollen på helsestasjonen. Målet er at vi skal bli enda bedre til å oppdage risikoutsatte barn tidlig, og sammen med andre kommuner på Agder få oversikt over hvordan psykisk helse og og livskvalitet fordeler seg hos barn og unge i Agder. 
Kontaktperson i Arendal er kommuneoverlege Marianne Skreden

Nye Mønstre
Arendal blir fra 2023 med i den regionale satsingen Nye Mønstre, som Kristiansand har utviklet. Målet er bedre koordinert, tverrfaglig samhandling for barnefamilier med lav inntekt. To familiekoordinatorer er tilsatt i NAV Arendal. 
Kontaktperson i Arendal er avdelingsleder i NAV, Anne-Karin Marcussen Møller

Helhetlig oppfølging av barn og familie i Agder
Prosjektet helhetlig oppfølging av barn og familier er støttet av Statsforvalteren i Agder. Basert på erfaringene fra arbeidet med BTI og Nye mønstre ønsker vi i regionen å videreutvikle samhandlingsmetodikker, og støtte kommunene i Agder til et helhetlig system for identifisering og oppfølging av barn, unge og deres familier med behov for ekstra hjelp og støtte. 
Kontaktperson i Arendal er Elisabeth Nærestad

BTI- nasjonalt
Arendal kommune er med i et nasjonalt nettverk for kommuner som jobber med bedre tverrfaglig innsats. www.forebygging.no er nasjonal kunnskapsportal for BTI

BTI - regional satsing på Agder 2018 - 2021
Høsten 2017 ble BTI valgt ut som ett av fire hovedsatsingsområder i folkehelseprogrammet i Agder, og Arendal kommune samarbeid med andre kommuner i regionen gjennom prosjektsatsingen BTI Agder.