Tidslinje for BTI-arbeidet

Siste nytt i arbeidet for bedre tverrfaglig innsats

Nyhetsbrev desember 2020

Smittevernrestriksjoner har lagt begrensninger, men er det noe covid-pandemien har vist oss, så der det viktigheten av tverrfaglig innsats rundt sårbare familier. I dette nyhetsbrevet kan du lese om evaluering av BTI-satsingen
Lenke til nyhetsbrev (PDF, 358 kB)​​​​​​​

Høst 2020 - Evaluering av medarbeideres opplevelse av BTI

PWC har på oppdrag fra BTI Agder undersøkt hvordan medarbeidere i kommunene opplever BTI-handlingsveileder og verktøy som er utviklet i kommunene. Her er en samlet oppsummering av resultatene fra de 13 BTI Agder-kommunene

Film og e-læring

August 2020
Sammen med andre BTI-kommuner på Agder lanserer vi en liten introfilm om BTI-modellen. Du finner den på siden for Kompetanse og opplæring

BTI i kommuneplanens samfunnsdel 2020-2030

30.mai 2020 ble kommuneplanens samfunnsdel vedtatt. Bedre tverrfaglig innsats for barn og unge er strategi for å nå bærekraftmål 3 God helse og bærekraftmål 4 God utdanning. Les samfunnsplanen her

Tverrfaglig kompetanse gir bedre tverrfaglig innsats

April 2020
Gjennom vår egen BTI-undersøkelse og forskning fra 0-24-samarbeidet har vi definert hvilken kunnskap det er viktig at alle som jobber med barn og unge har. Vi har definert seks temaer: 
 1. Hvorfor er Arendal kommune opptatt av bedre tverrfaglig innsats (BTI) - og hva er BTI-modellen?
 2. Tilbud og tjenester for barn, unge, foresatte og gravide i Arendal
 3. Handlingsveileder BTI og tilhørende verktøy 
 4. Å snakke med barn, ungdom, foresatte og gravide om det som er vanskelig
 5. Taushetsplikt og samtykke
 6. Hvordan forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep mot barn og unge 
På BTI-siden publiserer vi en egen boks som heter KOMPETANSE OG OPPLÆRING. Her kan medarbeidere sette seg inn i de ulike temaene – og fordype seg i gode nettressurser. 
BTI-kontaktene i hver tjeneste har sammen med leder et særlig ansvar for å implementere BTI på sin arbeidsplass.

Nyhetsbrev 1 - 2020

April 2020
Covid 19 setter preg på denne våren, og synliggjør viktigheten av tverrfaglig innsats rundt utsatte barn og unge. Her finner du nyhetsbrevet

Evaluering av BTI-satsingen på Agder

Mars 2020
Arendal kommune samarbeider med andre kommuner på Agder i BTI-satsingen, og PWC har på oppdrag fra BTI-Agder gjennomført en evaluering av denne satsingen. De største endringene som trekkes frem som følge av BTI foreløpig er:

 • Endret arbeidsmåte på nivå 0: Det gjøres grundigere vurderinger av uroen på enheten før saken tas videre til andre, for eksempel ved bruk av undringsnotat
 • Bevissthet (og nysgjerrighet) om andre tjenester
 • Brukermedvirkning - vi har bruker i større grad i fokus enn tidligere både gjennom bruk av verktøy som maler, skjema og i møter med bruker
 • Deling av informasjon/dokumentasjon - bruk av samtykke

PWC peker på hva som kreves videre:

 • Planmessig arbeid og tilstrekkelig tid satt av til implementeringsarbeidet,
 • Fortsatt kompetanseheving og øvelse/praktisk bruk av verktøy.

Felles samtykkeskjema for alle tjenester

Februar 2020
En samtykkeerklæring er et viktig og nyttig verktøy for å kunne jobbe tverrfaglig og gi best mulig oppfølging. Taushetsplikt er ikke til hinder for at opplysninger gjøres kjent for andre når den som har krav på taushet samtykker. 
Arendal kommune har laget et felles samtykkeskjema som skal brukes i alle saker som krever tverrfaglig innsats. Vi har også en veiledning som vi anbefaler alle ansatte å bruke.

Verdier, holdninger og barnesyn i Arendal kommune

Januar 2020

Vi lander på et felles barnesyn som skal ligge til grunn for alt arbeid med barn og unge: 

Alle barn og unge i Arendal kommune skal møtes med respekt, omsorg og anerkjennelse. I Arendal blir alle barn og unge inkludert faglig og sosialt i fellesskapet.

De ansatte i Arendal kommune viser åpenhet, ærlighet, engasjement og endringsvilje til det beste for barn og unge. De ansatte tar barn, unge og foreldre på alvor og legger til rette for gode relasjoner og godt samarbeid på alle nivå.
 

Felles mål - felles ansvar

Desember 2019
Vi runder av dette året med at 130 mennesker fra ulike tjenester er samlet for å få en felles forståelse av kommunens arbeid for bedre tverrfaglig innsats, og hva som forventes av alle oss voksne som jobber med barn og unge.  

 • Kommunalsjef Roar Aaserud tegnet det store bildet fra starten av dette arbeidet og hva som skal til for å komme dit vi vil. 
 • BTI-teamene ble presentert og delte hvordan de jobber og hvilke erfaringer de har gjort til nå. 
 • Kultursjef Linda Sætra tok for seg hvordan kommunen jobber med at barn og unge skal ha det bra på fritiden, og hvordan Fritidskort og aktivitetskalenderen Friskus er viktige verktøy. 
 • Vi diskuterte samtykke som grunnlag for det tverrfaglige samarbeidet og dilemmaer som oppstår. 
 • Fire ungdommer fra Forandringsfabrikken minnet oss på hvordan vi voksne må være for at barn skal tørre å dele det som er vanskelig og at vi skal forstå hva de egentlig trenger hjelp til. De minnet oss om å 
  - være ærlige og gi nok og god informasjon
  - samarbeide med barna
  - vise varme i øyne, kroppsspråk og ord
  - lytte for å forstå, og tro på det barna forteller

Nyhetsbrev nr. 3

Oktober 2019
Vi går fra prosjekt til implementering, oppretter fire BTI-team og lanserer Fritidskort. Her finner du nyhetsbrevet (PDF, 286 kB)

Fritidskort lanseres i Arendal

Oktober 2019

Arendal kommune har som mål at alle barn og unge skal ha det bra hjemme, i barnehagen, på skolen og i fritiden. Derfor er vi både stolte og glade over å være en av to pilotkommuner for Regjeringens Fritidskort! 

Fritidskort følger opp Fritidserklæringen fra 2016, og skal bidra til å dekke deltakeravgift for barn og ungdom fra 6-18 år til faste, jevnlige organiserte aktiviteter som gir mulighet for tilhørighet over tid. 
Fritidskortet er universelt og kommunen skal legge til rette for at ordningen kan benyttes av alle barn i alderen 6 til fylte 18 år. Det skal arbeides særskilt for at grupper som har lav deltakelse fra før benytter seg av ordningen. Les mer om Fritidskort 
 

Vi oppretter BTI-team på nivå 3 i BTI-modellen

September 2019

Vi etablerer BTI-team som skal bidra til at barn, unge og familier med sammensatte utfordringer får koordinert og helhetlig oppfølging - og at vi skaper løsningene sammen med innbyggerne. Vi har ett team for barn 0-6 år, og tre team for barn og unge i alder 6-16 år som er fordelt geografisk. BTI-team benyttes på nivå 3 i BTI-modellen, når tiltak på nivå 1 og 2 viser seg å ikke være nok. Les mer om BTI-team

Godt begynt

August 2019

Arendal kommune gjør avtale om å være med i forskningsprosjektet Godt begynt. I løpet av høsten og vinteren 2019/20 vil vi ta i bruk forskningsbaserte kartleggingsverktøy på 1-års kontrollen i helsestasjonen. Målet er at vi skal bli enda bedre på å oppdage risikoutsatte barn tidlig, og sammen med andre kommuner på Agder få oversikt over hvordan psykisk helse og livskvalitet fordeler seg hos barn og unge i Agder. Kontaktperson i Arendal er kommuneoverlege Marianne Skreden

Nyhetsbrev nr 2

Juni 2019

Her kan du lese om rollen som stafettholder og etablering av BTI-team. Dessuten forteller vi om Hovetun og Arendalshjelpa som er nye tilbud i Arendal kommune. 2-2019_Nyhetsbrev_BTI_ (PDF, 338 kB)

Stafettholder sikrer kontinuitet og medvirkning

Juni 2019
For å sikre at barn, unge, gravide og foresatte føler seg ivareatt og vet hvem som holder tak i dem og det de strever med, skal det pekes ut en stafettholder når det settes igang tiltak. Stafettholder har ansvar for å være oppdatert på hva som gjøres og av hjem. Vi har utarbeidet en beskrivelse av hva rollen som Stafettholder innebærer. 

Samling for BTI-kontakter

Mai 2019
Arendal Bystyre har vedtatt at alle tjenester i kommunen som jobber med barn, unge og familier skal ha en BTI-kontakt som skal være en ressurs for sine kolleger i oppfølgingen av barn og unge som vi er bekymret for. Vi inviterer også private barnehager og friskolene til å være med i dette nettverket, for her er det viktig at vi alle jobber sammen!
 

Nyhetsbrev nr 1 - april 2019

Vi er glade for å kunne gi alle dere som jobber med barn og unge i Arendal kommune vårt første nyhetsbrev om BTI-arbeidet. (PDF, 267 kB)

BTI nivå 3 - Hva er innbyggernes opplevelser av medvirkning og samhandling?

April 2019

Vi inviterer familier som følges opp av flere ulike tjenester til å dele med oss hvordan de opplever hjelpen de får, om hjelpen møter behovene de har og hvordan de opplever at de ulike tjenestene samhandler. Innsikt i innbyggernes erfaringer er viktg i dette utviklingsarbeidet, for som Søren Kirkegaard så klokt skrev:

For i sannhet å kunne hjelpe en annen,
må jeg forstå mer enn han,
men dog vel først og fremst forstå
det, han forstår.

Handlingsveileder og verktøy lanseres

Mars 2019
Prosjektgruppe for BTI nivå 0,1,2 lanserer en felles handlingsveileder for alle tjenester som jobber med barn og unge. Verktøyene skal hjelpe oss med å gripe tak i undringen vår, få samtykke til å invitere inn andre tjenester og gjøre det tydelig hva som er avtalt og hvem som har ansvar for å følge opp. 

BTI-undersøkelsen

Mars 2019

Alle som jobber med barn og unge blir bedt om å vurdere egen kompetanse om å håndtere bekymring for barn og unge. 

KoRus gjennomfører undersøkelsen og analyserer resultatene. 

BTI nivå 3 - Evaluering av oppvekstteam

Februar 2019

Arendal kommune har ett oppvekstteam 0-6 år og hver skole skal ha oppvekstteam 6-16 år. Evaluering av disse viser at de fungerer svært ulikt, og vi sikrer ikke likeverdig tilbud til alle barn og unge. De teamene som fungerer bra kjennetegnes av:

 • tydelig ledelse
 • regelmessige møtetidspunkt
 • at tverrfaglig kompetanse er tilstede
 • at alle hører det samme
 • at barn og foresattes meninger og ønsker kommer tydelig fram

Styringsgruppe BTI vurderer organisering, mandat og struktur for oppvekstteam videre

November 2018 - Arendal med i folkehelseprogrammet i Agders BTI-satsing

Satsingen går over 5 år og har tre mål: 
1. Det er etablert tverrfaglige samarbeidsstrukturer som bidrar til en varig endring for hvordan vi jobber kunnskaps- og 
forskningsbasert med folkehelse i regionen. 
2. Flere barn og unge på Agder opplever god psykisk helse ved programslutt sammenlignet med programstart. 
3. Sosial ulikhet i barn og unges psykiske helse og livskvalitet er redusert i løpet av programperioden. 

Se presentasjon av Folkehelseprogrammet her

Oppstart BTI-prosjektet

                                     OKTOBER 2018

Oppstart BTI prosjektarbeid med 2 prosjektgrupper og 1 styringsgruppe.

Omorganisering - bystyrevedtak september 2018

SEPTEMBER 2018

Bystyret følger opp saken fra juni om  "Felles arbeid til beste for barn/unge og deres familier i Arendal kommune", og vedtar organisatoriske endringer.

Fra 1.1.2019 opprettes sektor barn, unge og familier som omfatter: Barnehager, skoler, spesialpedagogiske tjenester, forebyggende tjenester, barnevern, samt avlastning og bosetting. Her er nytt organisasjonskart

Allmøte

I august 2018 inviterte rådmannen tilt allmøte for medarbeidere i alle berørte tjenester. Se presentasjon (PDF, 963 kB)

Felles innsats for barn, unge og familier - bystyrevedtak i juni 2018.

Gjennom vinteren og våren 2018 ble det gjennomført to store prosesser - begge sakene ble behandlet i bystyrets møte i juni 2018. 

Felles arbeid til det beste for barn/unge og deres familier i Arendal kommune. Bystyret fattet vedtak om å bruke BTI som modell i arbeidet for bedre tverrfaglig innsats.

Evaluering av tjenester til familier med barn med nedsatt funksjonsevne og sammensatte behov

Arbeidsverksted nr. 4 - april 2018

Fylkesmannen presentere tilsynsrapporten «Historien om Stina» fra drapet på Sørlandssenteret. Med fokus på samhandling, medvirkning, styring og ledelse gjennomførte vi SWOT-analyse på ulike måter å organisere tjenester til barn, unge og familier på.

Arbeidsverksted nr. 3 - februar 2018

TIl dette arbeidet utformet vi en tjenesteoversikt over alle tilbud og tjenester rettet mot barn, ung og foreldre i Arendal kommune og vi utformet kjennetegn på at barn og unge har det bra både hjemme, i barnehagen, på skolen og i fritiden (PDF, 89 kB)

Arbeidsverksted nr 2 - desember 2017

Vi ble enige om at et overordnet mål for kommunens arbeid er at alle barn og unge skal få den støtten de trenger for å ha det bra hjemme, i barnehagen, på skolen og i fritiden. Vi ble introdusert for BTI-modellen av KoRus og diskuterte hva som skal være vårt felles mål og verdigrunnlag i arbeidet med barn og unge. Dette ble konklusjonen:

 • Arendal kommune skal ha en helhetlig og koordinert innsats overfor barn, unge og familier
 • Barns egenverdi er viktig for alle kommunens tjenester for barn og unge
 • Barn og unge skal bli hørt i saker som omhandler dem selv
 • Gode liv skapes hjemme, i barnehagen, på skolen og i fritiden
 • God psykisk helse er en viktig forutsetning for læring
 • Foresatte er viktige ressurspersoner
 • Alle som jobber med barn og unge kan være den ene!

Arbeidsverksted nr 1 - august 2017

Arbeidsverkstedet pekte på viktige svakheter i kommunens arbeid med barn og unge:

 • Variert kvalitet på oppvekstteam
 • Manglende systematikk i samhandling og ledelsestrykk på samhandling
 • Mange opplevde å bli henvist fra den ene tjenesten til den andre
 • Mangler m.h.t. at barn og unge skal bli hørt i i egne saker
 • Manglende informasjonsflyt mellom tjenester
 • Lite evaluering – virker det vi gjør?
 • Ikke felles mål for arbeidet for barn, unge og deres familier

Vi diskuterte hvilke grep vi bør gjøre framover for å styrke samhandlingen

 • Behov for en felles tydelig retning for arbeidet med barn og unge
 • Kulturen må bære preg av tillit, respekt og anerkjennelse for ulik  kompetanse
 • Gode rutiner for informasjonsdeling, taushetsplikten må ikke bli til hinder for samhandling
 • Barnets beste må være i sentrum når tjenestene samhandler

Bedre samhandling krever bred involvering

Vår 2017
Lederlaget konkluderer med at det ikke er nok å evaluere arbeidet som gjøres i tjenestene som jobber med barn og unges psykiske helse, men at vi må se på samhandlingen mellom alle de ulike tjenestene som jobber med barn og unge for sammen å fine bedre måter å sikre tidlig innsats og god tverrfaglig samhandling. Involvering og tverrfaglig diskusjon må til!

Vår 2017 - Fylkesmannens tilsyn

Fylkesmannens tilsyn avdekket at Arendal kommune ikke sikrer et faglig forsvarlig tilbud for barn (7-12 år) som er i ferd med å utvikle psykiske vansker. Lenke til tilsynsrapporten

 

Organisering av BTI-arbeidet fra 1.9.2019

Styringsgruppe for BTI ledes av kommunalsjef og sikrer lederforankring av arbeidet
BTI-leder er tilsatt i fast stilling og koordinerer arbeidet
Ulike arbeidsgrupper nedsettes etter behov

Organisering av BTI-prosjektet 1.9.2018 - 1.9.2019

BTI-prosjektet har bestått av en styringsgruppe ledet av kommunalsjef barn, unge og familier. I tillegg har vi delt opp arbeidet i 2 prosjektgrupper, en gruppe jobber med BTI nivå 0, 1 og 2 og en gruppe jobber med BTI nivå 3. Prosjektleder BTI leder de to prosjektgruppene og er sekretær for styringsgruppa. 

BTI - en regional satsing

Høsten 2017 ble BTI valgt ut som ett av fire hovedsatsingsområder i folkehelseprogrammet i Agder, og samarbeid med andre kommuner i regionen ble etablert gjennom prosjektsatsingen BTI Agder.  Arendal kommune er en del av dette samarbeidet.

KoRus Sør (Kompetansesenter rus – region sør) har ansvar for nasjonal koordinering av arbeidet med BTI modellen, og tilbyr kommunene som ønsker å ta modellen i bruk veiledning. Nettsiden forebygging.no er kompetanseportal for BTI.

Ønsker du å vite mer om arbeidet?

Alle tjenester som jobber med barn, unge, foresatte og gravide har en BTI-kontakt som har et særlig ansvar for at BTI implementeres på den enkelte arbeidsplass og veileder sine kolleger. Inviter gjerne BTI- leder Elisabeth Nærestad til å fortelle mer om BTI-arbeidet i Arendal. 

Vi i styringsgruppa er også glade for spørsmål, innspill eller kommentarer. Send oss gjerne en e-post eller gi oss innspill ved å klikke på knappen Fant du det du lette etter som du finner nederst på alle våre nettsider.

Kontaktinfo

Har du spørsmål eller innspill?
Ta gjerne kontakt med oss. 

Styringsgruppe for BTI

Anne Grete Ødegården, kommunalsjef personrettede tjenester
Tlf: 911 69 763

Elisabeth Nærestad, leder for bedre tverrfaglig innsats (BTI)
Tlf. 959 94 366

Gunn Alice Andersen, barnehagesjef

Carl Jakob Hansen, levekårssjef

Øystein Neegaard, skolesjef

Nina Evensen Smith, helse og omsorgssjef

Inger Mari Sørvig, enhetsleder Spesialpedagogiske tjenester

Karina Antonsen, enhetsleder Barneverntjenesten

May Karin Holanger, enhetsleder Helsestasjon

Ørjan Fossheim, enhetsleder Livsmestring

Urd Berntsen, ehetsleder koordinerende enhet

Linda Sætra, enhetsleder kultur