Tidslinje for BTI-arbeidet

Siste nytt i arbeidet for bedre tverrfaglig innsats

Omorganisering av tjenester til barn og unge

Juni 2023

Skoler, barnehager og barne- og familietjenestene som omfatter barnevern, helsestasjon, spesialpedagogiske tjenester og familietjenesten er organisert sammen under kommunalsjef for Oppvekst og utdanning - Arendal kommune

Evaluering - status for BTI-satsingen i Arendal

Mars 2023

Ved årsskiftet 2022/23 gjennomførte vi en større spørreundersøkelse blant medarbeidere i tjenester til barn og unge for å evaluere status for BTI-satsingen i Arendal. Evalueringsrapporten ble lagt fram for Arendal Bystyre mars 2023

Rapporten viser at det jobbes på mange områder for å lykkes med disse målsettingene. Den viser kompleksiteten i BTI-satsingen, men også i hvilken grad den samsvarer med nasjonale føringer knyttet til kommunens ansvar for tidlig oppdagelse av barn i risiko – og samarbeid om tjenester til barn og unge og deres familier. 

Den viser også at implementering forutsetter vedvarende fokus på kunnskap, ferdigheter og holdninger blant ansatte i alle tjenester som møter barn, ungdom og foresatte. 

På kommunens ledernivå har BTI-satsingen bidratt til økt forståelse av de andre tjenestenes myndighet og mandat. Aktuelle ledere har regelmessige møter hvor det er rom for tverrfaglige drøftinger, noe som har resultert i en rekke samarbeid og nye løsninger på tvers av tjenestene. 

Det videre arbeidet med BTI må ses i sammenheng med kommunens forebyggende plan, og arbeidet med å inkludere tjenester til barn og unge i innsatstrappa. Målet er å lykkes med bedre forebygging, slik at barn og unge i Arendal får støtten de trenger til å ha det bra hjemme, i barnehagen, på skolen og i fritiden. 

Introduksjonskurs i BTI-modellen

Oktober 2022

33 kolleger fra ulike tjenester som jobber med gravide, barn, ungdom og foresatte deltok på introduksjonskurs om BTI. Barnehager, NAV, barnevern, helsetjenester, skole og spesialpedagogiske tjenester var tilstede. Slik kan vi bidra til at nye kolleger får en forståelse for hva BTI-satsingen handler om og hva det innebærer i egen arbeidshverdag

BTI-samling om levekår og barn og unges psykososiale utvikling

September 2022

Levekårsutfordringer er en av de 8 risikosituasjonene vi ønsker å sette særlig fokus på. Under fagdagen så vi nærmere på hva levekårsutfordringer er og hvordan dette kan påvirke barn og unges psykososiale utvikling. Dernest tok vi for oss kva vi kan gjøre for å hindre at barn og unge utvikler psykososiale problemer.

Oppsummering fra samling 28.9.2022

Lovendringer og nye nasjonale føringer støtter opp om Arendals BTI-satsing

September 2022

BTI-modellen er Arendal kommunes måte å møte de nasjonale føringene i nasjonal faglig retningslinje for Tidlig oppdagelse av utsatte barn og unge

Fra 1. august innføres det en samordningsplikt for kommunene ved ytelse av velferdstjenester til barn og unge. Alle kommunens tjenesteområder rettet mot barn og unge og deres foresatte blir berørt av lovendringene i velferdstjenestelovgivningen fra Prop. 100 (2020-2021)

Vi får en ny nasjonal veileder om Samarbeid om tjenester til barn, unge og deres familier som beskriver disse lovendringene, og som legger føringer for den videre BTI-satsingen i Arendal 

 

Status for BTI-satsingen i Arendal - melding til bystyret

Arendal bystyre ønsket en oppdatering om hvordan det går med BTI-satsingen i Arendal

BTI-satsingen er et langsiktig utviklingsarbeid. Vi lykkes på flere viktige områder, men erkjenner samtidig at implementering tar tid, og at koordinering av velferdstjenestene når både barn og foresatte i en familie har store og sammensatte utfordringer, er noe vi må jobbe med å forbedre også framover. 

Arbeidsverksted forebyggende plan

August 2022

Med barnevernreformen kommer et lovpålagt krav til kommunene om å utarbeide en forebyggende plan. Vi gjennomførte et arbeidsverksted for å diskutere hva som er særlig viktig kommunal innsats for å forebygge adferdsutfordringer og at barn og unge utsettes for omsorgssvikt. Anne Kristin Imenes fra KoRus løftet fram 8 risikosituasjoner: 

 • skadelig omsorg
 • vold og overgrep
 • emosjonell utilgjengelighet/fjernhet hos foresatte
 • alkohol og rus under graviditet
 • foresatte med psykisk lidelse eller rusmisbruk 
 • utviklingsvansker som ikke blir forstått og hjulpet
 • skadelig psykososialt miljø i barnehage og skole
 • skadelige strukturelle betingelser (mangler i boligforhold, relativ fattigdom, multistressende miljø. 

Hun understreker at barn med psykiske og fysiske funksjonsnedsettelser er mer sårbare og muligens mer utsatt for risikosituasjoner, vold og overgrep enn mange andre barn. 

I fellesskap kartla vi hva vi har av innsatser i dag som bidrar til å styrke beskyttelse og redusere risiko knyttet til risikosituasjonene. Oppsummering fra samlingen 25.8.2022 Dette legges til grunn i videre arbeide med forebyggende plan

BTI-samling våren 2022: Økt kunnskap om kommunens ulike tjenester, og hvordan gjøre en barns beste vurdering. 

April 2022

Vi gjennomførte to halvdagssamlinger; en for oss som jobber med barn 0 - 6 år og gravide, og en for oss som jobber med barn 6 - 16 år. Mange tok seg også tid til en omvisning på Kulturkammeret, som har flotte lokaler som kan lånes og benyttes også av kommunens tjenester.  

Tilbakemeldingen fra deltakerne var at dette var både nyttig og hyggelig - og de fleste lærte noe nytt om andre tjenester som de ikke visste fra før. Også gjennomgangen av barns rettigheter med Stine Sofies stiftelse og hvordan gjøre en barns beste-vurdering var svært nyttig. Her finner du presentasjonene fra samlingene

Rapport: Suksessfaktorer for å implementere BTI-modellen

Desember 2021

Fra starten av BTI-satsingen i 2018, har Arendal kommune vært en del av BTI-Agder samarbeidet. 13 kommuner på Agder har delt erfaringer, bygget kompetanse og evaluert hva som skal til for å lykkes med implementering av BTI-modellen. PWC har bidratt med følgeevaluering, og konklusjonene kom i en egen rapport. I Arendal konkluderer vi med at vi har gjort mye riktig til nå med god forankring i kommunens politiske og administrative ledelse, prioritering av ressurser til dette arbeidet og god prosjektplan. Kunnskapen fra denne rapporten legges til grunn i det videre arbeidet med å implementere BTI-modellen i Arendal. Her finner du rapporten:
BTI-evaluering sluttrapport PWC 2021 (1) (PDF, 5 MB)

Fysiske BTI-samlinger gjennomføres - endelig!

November 2021

Å implementere BTI er et prosessarbeid, og å møtes for tverrfaglig diskusjon og refleksjoner er en forutsetning for å komme videre. Arendal kommune har gjennom BTI Agder-samarbeidet fått mulighet til å få implementeringsstøtte som vi benytter på til sammen fire halvdagssamlinger med fokus på

 • BTI nivå 0 og 1. Hva sier handlingsveilederen og hvordan går vi fram
 • BTI nivå 2. Hvilke tverrfaglige møtearenaer har de ulike skolene og barnehagene. Hvem deltar og hvordan fungerer det? Og hvor er utfordringene?
 • BTI nivå 3. Hvilke erfaringer gjør vi i BTI-team? Hva handler utfordringene om for familiene som benytter BTI-team? Når bør skoler og barnehager koble på BTI-team? Hvordan jobber vi med å ivareta barn og unges rett til medvirkning? 

Lenke til presentasjoner og refleksjoner fra samlingene
Vi understreker at BTI er et langsiktig kvalitets- og utviklingsarbeid. Vi er ikke i mål, men vi er på rett vei!

Ledersamling om tverrfaglig innsats

Oktober 2021

Hvordan er det å være foreldre i møte med fagpersoner i BTI-team? To foreldre fortalte en lydhør forsamling om hvordan de erfarte møtet med kommunens tjenester når utfordringene i familien var store og sammensatte. 

BTI-leder formidlet om hva implementering av BTI-modellen innebærer, hvor langt vi er kommet til nå, og hvordan BTI-satsingen henger sammen med nasjonale føringer. BTI Arendal - ledersamling 1810.21 (MP4, 29 MB)

Agenda Kaupang presenterte Innsatstrapp for bærekraftige helse- og omsorgstjenester

 

BTI-samling om samarbeid om de minste barna, med fokus på barneverntjenesten

September 2021

I BTI-undersøkelsen kom det mange tilbakemeldinger på at barneverntjenesten var den tjenesten flest andre savnet et tettere samarbeid med.  På denne samlingen for medarbeidere i barnehage og helsestasjon går vi gjennom meldeplikten opp mot taushetsplikten, hvordan skrive en god bekymringsmelding og hva som skjer i undersøkelsesfasen og tiltaksfasen i barneverntjenestens arbeid. Å ta opp bekymring rundt et barns omsorgssituasjon oppleves som vanskelig, men også helt nødvendig. Vi får en solid tilbakemelding fra medarbeidere i barnehage og helsestasjon at god informasjon og et godt samarbeid med foreldre i forkant av en bekymringsmelding er det viktigste vi gjør for å bevare en god relasjon også etter at bekymringsmeldingen er sendt.

Veien videre for BTI-satsingen

September 2021
Med omorganisering og kommende lovendringer evaluerer styringsgruppe BTI hva vi har lykkes med til nå - og hva vi må jobbe videre med. Her er noen hovedpunkter: 

 • BTI-systematikken ser ut til å ha bidratt til å ansvarliggjøre medarbeidere​, og vi har inntrykk av det gjøres mye godt arbeid innad i hver tjeneste.
 • Største barriere for medarbeidere er å snakke om vanskelige tema med barn og foresatte - og da handler det gjerne om bekymring for forhold rundt barnet, forhold i hjemmet.
 • Barneperspektivet må holdes høyt! Når vi setter inn tiltak rundt de foresatte, er det en fare at barnas rett til medvirkning ikke ivaretas godt nok.
 • Vi bør vurdere om vi har samarbeidsarenaene vi trenger – og at de fungerer som de skal 
 • Vi har gode erfaringer med BTI-team, men stor utskifting av BTI-teamledere. Flere av familiene som kommer hit har hatt utfordringer svært lenge, og vi ser hvor avgjørende det er at vi jobber godt på nivå 0,1 og 2 og sikrer gode relasjoner mellom familiene og tjenesteapparatet. 
 • Rollen som stafettholder er ikke godt nok implementert. Dette må øves på! Det svikter for ofte i koordineringen mellom de ulike tjenestene.
 • Vi trenger å tydeliggjøre grenseoppgangen mellom stafettholder og koordinator IP
 • Digitale løsninger som ikke kommuniserer med hverandre gir mye ekstraarbeid​ og er en brems for tverrfaglig innsats

Styringsgruppe BTI videreføres og utvides med helse- og omsorgssjef, enhetsleder kultur og enhetsleder for koordinerende enhet. 

Endringer i velferdslovgivningen - kommunen får en lovfestet samordningsplikt

Juni 2021

Stortinget vedtar endringer i en rekke av velferdstjenestenes lover, slik at de får likere ordlyd, og vi ser en styrking av reglene om samarbeid og individuell plan. Det innføres en samordningsplikt for kommunen ved ytelse av velferdstjenester, en rett til barnekoordinator, og helse- og omsorgstjenestens ordning med lovpålagte samarbeidsavtaler utvides. Formålet med endringene er å styrke oppfølgingen av utsatte barn og unge og deres familier gjennom økt samarbeid mellom velferdstjenestene. Lovendringene trer i kraft en gang i 2022.

BTI-satsingen i Arendal blir helt sentral framover for å møte disse lovendringene og intensjonen med dem

Les mer her: Prop. 100 L (2020–2021) Endringer i velferdstjenestelovgivningen (samarbeid, samordning og barnekoordinator)

Omorganisering i Arendal kommune

Februar 2021

Personrettede tjenester ble opprettet 1. januar 2021 med formål om å samle alle personrettede tjenester under en kommunalsjef. Hensikten er å kunne se alle tjenesteområdene under ett, og kunne tilby mer helhetlige tjenester som er bedre samordnet og koordinert gjennom hele livsløpet. Personrettede tjenester er organisert med en kommunalsjef og fire tjenesteledere: Barnehagesjef, skolesjef, levekårssjef og helse- og omsorgssjef. 

Lenke til nytt organisasjonskart

Nyhetsbrev desember 2020

Smittevernrestriksjoner har lagt begrensninger, men er det noe covid-pandemien har vist oss, så der det viktigheten av tverrfaglig innsats rundt sårbare familier. I dette nyhetsbrevet kan du lese om evaluering av BTI-satsingen
Lenke til nyhetsbrev (PDF, 358 kB)​​​​​​​

Høst 2020 - Evaluering av medarbeideres opplevelse av BTI

PWC har på oppdrag fra BTI Agder undersøkt hvordan medarbeidere i kommunene opplever BTI-handlingsveileder og verktøy som er utviklet i kommunene. Her er en samlet oppsummering av resultatene fra de 13 BTI Agder-kommunene

Film og e-læring

August 2020
Sammen med andre BTI-kommuner på Agder lanserer vi en liten introfilm om BTI-modellen. Du finner den på siden for Kompetanse og opplæring

BTI i kommuneplanens samfunnsdel 2020-2030

30.mai 2020 ble kommuneplanens samfunnsdel vedtatt. Bedre tverrfaglig innsats for barn og unge er strategi for å nå bærekraftmål 3 God helse og bærekraftmål 4 God utdanning. Les samfunnsplanen her

Tverrfaglig kompetanse gir bedre tverrfaglig innsats

April 2020
Gjennom vår egen BTI-undersøkelse og forskning fra 0-24-samarbeidet har vi definert hvilken kunnskap det er viktig at alle som jobber med barn og unge har. Vi har definert seks temaer: 
 1. Hvorfor er Arendal kommune opptatt av bedre tverrfaglig innsats (BTI) - og hva er BTI-modellen?
 2. Tilbud og tjenester for barn, unge, foresatte og gravide i Arendal
 3. Handlingsveileder BTI og tilhørende verktøy 
 4. Å snakke med barn, ungdom, foresatte og gravide om det som er vanskelig
 5. Taushetsplikt og samtykke
 6. Hvordan forebygge, avdekke og avverge vold og seksuelle overgrep mot barn og unge 
På BTI-siden publiserer vi en egen boks som heter KOMPETANSE OG OPPLÆRING. Her kan medarbeidere sette seg inn i de ulike temaene – og fordype seg i gode nettressurser. 
BTI-kontaktene i hver tjeneste har sammen med leder et særlig ansvar for å implementere BTI på sin arbeidsplass.

Nyhetsbrev 1 - 2020

April 2020
Covid 19 setter preg på denne våren, og synliggjør viktigheten av tverrfaglig innsats rundt utsatte barn og unge. Her finner du nyhetsbrevet

Evaluering av BTI-satsingen på Agder

Mars 2020
Arendal kommune samarbeider med andre kommuner på Agder i BTI-satsingen, og PWC har på oppdrag fra BTI-Agder gjennomført en evaluering av denne satsingen. De største endringene som trekkes frem som følge av BTI foreløpig er:

 • Endret arbeidsmåte på nivå 0: Det gjøres grundigere vurderinger av uroen på enheten før saken tas videre til andre, for eksempel ved bruk av undringsnotat
 • Bevissthet (og nysgjerrighet) om andre tjenester
 • Brukermedvirkning - vi har bruker i større grad i fokus enn tidligere både gjennom bruk av verktøy som maler, skjema og i møter med bruker
 • Deling av informasjon/dokumentasjon - bruk av samtykke

PWC peker på hva som kreves videre:

 • Planmessig arbeid og tilstrekkelig tid satt av til implementeringsarbeidet,
 • Fortsatt kompetanseheving og øvelse/praktisk bruk av verktøy.

Felles samtykkeskjema for alle tjenester

Februar 2020
En samtykkeerklæring er et viktig og nyttig verktøy for å kunne jobbe tverrfaglig og gi best mulig oppfølging. Taushetsplikt er ikke til hinder for at opplysninger gjøres kjent for andre når den som har krav på taushet samtykker. 
Arendal kommune har laget et felles samtykkeskjema som skal brukes i alle saker som krever tverrfaglig innsats. Vi har også en veiledning som vi anbefaler alle ansatte å bruke.

Verdier, holdninger og barnesyn i Arendal kommune

Januar 2020

Vi lander på et felles barnesyn som skal ligge til grunn for alt arbeid med barn og unge: 

Alle barn og unge i Arendal kommune skal møtes med respekt, omsorg og anerkjennelse. I Arendal blir alle barn og unge inkludert faglig og sosialt i fellesskapet.

De ansatte i Arendal kommune viser åpenhet, ærlighet, engasjement og endringsvilje til det beste for barn og unge. De ansatte tar barn, unge og foreldre på alvor og legger til rette for gode relasjoner og godt samarbeid på alle nivå.
 

Felles mål - felles ansvar

Desember 2019
Vi runder av dette året med at 130 mennesker fra ulike tjenester er samlet for å få en felles forståelse av kommunens arbeid for bedre tverrfaglig innsats, og hva som forventes av alle oss voksne som jobber med barn og unge.  

 • Kommunalsjef Roar Aaserud tegnet det store bildet fra starten av dette arbeidet og hva som skal til for å komme dit vi vil. 
 • BTI-teamene ble presentert og delte hvordan de jobber og hvilke erfaringer de har gjort til nå. 
 • Kultursjef Linda Sætra tok for seg hvordan kommunen jobber med at barn og unge skal ha det bra på fritiden, og hvordan Fritidskort og aktivitetskalenderen Friskus er viktige verktøy. 
 • Vi diskuterte samtykke som grunnlag for det tverrfaglige samarbeidet og dilemmaer som oppstår. 
 • Fire ungdommer fra Forandringsfabrikken minnet oss på hvordan vi voksne må være for at barn skal tørre å dele det som er vanskelig og at vi skal forstå hva de egentlig trenger hjelp til. De minnet oss om å 
  - være ærlige og gi nok og god informasjon
  - samarbeide med barna
  - vise varme i øyne, kroppsspråk og ord
  - lytte for å forstå, og tro på det barna forteller

Nyhetsbrev nr. 3

Oktober 2019
Vi går fra prosjekt til implementering, oppretter fire BTI-team og lanserer Fritidskort. Her finner du nyhetsbrevet (PDF, 286 kB)

Fritidskort lanseres i Arendal

Oktober 2019

Arendal kommune har som mål at alle barn og unge skal ha det bra hjemme, i barnehagen, på skolen og i fritiden. Derfor er vi både stolte og glade over å være en av to pilotkommuner for Regjeringens Fritidskort! 

Fritidskort følger opp Fritidserklæringen fra 2016, og skal bidra til å dekke deltakeravgift for barn og ungdom fra 6-18 år til faste, jevnlige organiserte aktiviteter som gir mulighet for tilhørighet over tid. 
Fritidskortet er universelt og kommunen skal legge til rette for at ordningen kan benyttes av alle barn i alderen 6 til fylte 18 år. Det skal arbeides særskilt for at grupper som har lav deltakelse fra før benytter seg av ordningen
 

Vi oppretter BTI-team på nivå 3 i BTI-modellen

September 2019

Vi etablerer BTI-team som skal bidra til at barn, unge og familier med sammensatte utfordringer får koordinert og helhetlig oppfølging - og at vi skaper løsningene sammen med innbyggerne. Vi har ett team for barn 0-6 år, og tre team for barn og unge i alder 6-16 år som er fordelt geografisk. BTI-team benyttes på nivå 3 i BTI-modellen, når tiltak på nivå 1 og 2 viser seg å ikke være nok. Les mer om BTI-team

Godt begynt

August 2019

Arendal kommune gjør avtale om å være med i forskningsprosjektet Godt begynt. I løpet av høsten og vinteren 2019/20 vil vi ta i bruk forskningsbaserte kartleggingsverktøy på 1-års kontrollen i helsestasjonen. Målet er at vi skal bli enda bedre på å oppdage risikoutsatte barn tidlig, og sammen med andre kommuner på Agder få oversikt over hvordan psykisk helse og livskvalitet fordeler seg hos barn og unge i Agder. Kontaktperson i Arendal er kommuneoverlege Marianne Skreden

Nyhetsbrev nr 2

Juni 2019

Her kan du lese om rollen som stafettholder og etablering av BTI-team. Dessuten forteller vi om Hovetun og Arendalshjelpa som er nye tilbud i Arendal kommune. 2-2019_Nyhetsbrev_BTI_ (PDF, 338 kB)

Stafettholder sikrer kontinuitet og medvirkning

Juni 2019
For å sikre at barn, unge, gravide og foresatte føler seg ivareatt og vet hvem som holder tak i dem og det de strever med, skal det pekes ut en stafettholder når det settes igang tiltak. Stafettholder har ansvar for å være oppdatert på hva som gjøres og av hjem. Vi har utarbeidet en beskrivelse av hva rollen som Stafettholder innebærer. 

Samling for BTI-kontakter

Mai 2019
Arendal Bystyre har vedtatt at alle tjenester i kommunen som jobber med barn, unge og familier skal ha en BTI-kontakt som skal være en ressurs for sine kolleger i oppfølgingen av barn og unge som vi er bekymret for. Vi inviterer også private barnehager og friskolene til å være med i dette nettverket, for her er det viktig at vi alle jobber sammen!
 

Nyhetsbrev nr 1 - april 2019

Vi er glade for å kunne gi alle dere som jobber med barn og unge i Arendal kommune vårt første nyhetsbrev om BTI-arbeidet. (PDF, 267 kB)

BTI nivå 3 - Hva er innbyggernes opplevelser av medvirkning og samhandling?

April 2019

Vi inviterer familier som følges opp av flere ulike tjenester til å dele med oss hvordan de opplever hjelpen de får, om hjelpen møter behovene de har og hvordan de opplever at de ulike tjenestene samhandler. Innsikt i innbyggernes erfaringer er viktg i dette utviklingsarbeidet, for som Søren Kirkegaard så klokt skrev:

For i sannhet å kunne hjelpe en annen,
må jeg forstå mer enn han,
men dog vel først og fremst forstå
det, han forstår.

Handlingsveileder og verktøy lanseres

Mars 2019
Prosjektgruppe for BTI nivå 0,1,2 lanserer en felles handlingsveileder for alle tjenester som jobber med barn og unge. Verktøyene skal hjelpe oss med å gripe tak i undringen vår, få samtykke til å invitere inn andre tjenester og gjøre det tydelig hva som er avtalt og hvem som har ansvar for å følge opp. 

BTI-undersøkelsen

Mars 2019

Alle som jobber med barn og unge blir bedt om å vurdere egen kompetanse om å håndtere bekymring for barn og unge. 

KoRus gjennomfører undersøkelsen og analyserer resultatene. 

BTI nivå 3 - Evaluering av oppvekstteam

Februar 2019

Arendal kommune har ett oppvekstteam 0-6 år og hver skole skal ha oppvekstteam 6-16 år. Evaluering av disse viser at de fungerer svært ulikt, og vi sikrer ikke likeverdig tilbud til alle barn og unge. De teamene som fungerer bra kjennetegnes av:

 • tydelig ledelse
 • regelmessige møtetidspunkt
 • at tverrfaglig kompetanse er tilstede
 • at alle hører det samme
 • at barn og foresattes meninger og ønsker kommer tydelig fram

Styringsgruppe BTI vurderer organisering, mandat og struktur for oppvekstteam videre

November 2018 - Arendal med i folkehelseprogrammet i Agders BTI-satsing

Satsingen går over 5 år og har tre mål: 
1. Det er etablert tverrfaglige samarbeidsstrukturer som bidrar til en varig endring for hvordan vi jobber kunnskaps- og 
forskningsbasert med folkehelse i regionen. 
2. Flere barn og unge på Agder opplever god psykisk helse ved programslutt sammenlignet med programstart. 
3. Sosial ulikhet i barn og unges psykiske helse og livskvalitet er redusert i løpet av programperioden. 

Se presentasjon av Folkehelseprogrammet her

Oppstart BTI-prosjektet

                                     OKTOBER 2018

Oppstart BTI prosjektarbeid med 2 prosjektgrupper og 1 styringsgruppe.

Omorganisering - bystyrevedtak september 2018

SEPTEMBER 2018

Bystyret følger opp saken fra juni om  "Felles arbeid til beste for barn/unge og deres familier i Arendal kommune", og vedtar organisatoriske endringer.

Fra 1.1.2019 opprettes sektor barn, unge og familier som omfatter: Barnehager, skoler, spesialpedagogiske tjenester, forebyggende tjenester, barnevern, samt avlastning og bosetting. 

Allmøte

I august 2018 inviterte rådmannen tilt allmøte for medarbeidere i alle berørte tjenester. Se presentasjon (PDF, 963 kB)

Felles innsats for barn, unge og familier - bystyrevedtak i juni 2018.

Gjennom vinteren og våren 2018 ble det gjennomført to store prosesser - begge sakene ble behandlet i bystyrets møte i juni 2018. 

Felles arbeid til det beste for barn/unge og deres familier i Arendal kommune. Bystyret fattet vedtak om å bruke BTI som modell i arbeidet for bedre tverrfaglig innsats.

Evaluering av tjenester til familier med barn med nedsatt funksjonsevne og sammensatte behov

Arbeidsverksted nr. 4 - april 2018

Fylkesmannen presentere tilsynsrapporten «Historien om Stina» fra drapet på Sørlandssenteret. Med fokus på samhandling, medvirkning, styring og ledelse gjennomførte vi SWOT-analyse på ulike måter å organisere tjenester til barn, unge og familier på.

Arbeidsverksted nr. 3 - februar 2018

TIl dette arbeidet utformet vi en tjenesteoversikt over alle tilbud og tjenester rettet mot barn, ung og foreldre i Arendal kommune og vi utformet kjennetegn på at barn og unge har det bra både hjemme, i barnehagen, på skolen og i fritiden (PDF, 89 kB)

Arbeidsverksted nr 2 - desember 2017

Vi ble enige om at et overordnet mål for kommunens arbeid er at alle barn og unge skal få den støtten de trenger for å ha det bra hjemme, i barnehagen, på skolen og i fritiden. Vi ble introdusert for BTI-modellen av KoRus og diskuterte hva som skal være vårt felles mål og verdigrunnlag i arbeidet med barn og unge. Dette ble konklusjonen:

 • Arendal kommune skal ha en helhetlig og koordinert innsats overfor barn, unge og familier
 • Barns egenverdi er viktig for alle kommunens tjenester for barn og unge
 • Barn og unge skal bli hørt i saker som omhandler dem selv
 • Gode liv skapes hjemme, i barnehagen, på skolen og i fritiden
 • God psykisk helse er en viktig forutsetning for læring
 • Foresatte er viktige ressurspersoner
 • Alle som jobber med barn og unge kan være den ene!

Arbeidsverksted nr 1 - august 2017

Arbeidsverkstedet pekte på viktige svakheter i kommunens arbeid med barn og unge:

 • Variert kvalitet på oppvekstteam
 • Manglende systematikk i samhandling og ledelsestrykk på samhandling
 • Mange opplevde å bli henvist fra den ene tjenesten til den andre
 • Mangler m.h.t. at barn og unge skal bli hørt i i egne saker
 • Manglende informasjonsflyt mellom tjenester
 • Lite evaluering – virker det vi gjør?
 • Ikke felles mål for arbeidet for barn, unge og deres familier

Vi diskuterte hvilke grep vi bør gjøre framover for å styrke samhandlingen

 • Behov for en felles tydelig retning for arbeidet med barn og unge
 • Kulturen må bære preg av tillit, respekt og anerkjennelse for ulik  kompetanse
 • Gode rutiner for informasjonsdeling, taushetsplikten må ikke bli til hinder for samhandling
 • Barnets beste må være i sentrum når tjenestene samhandler

Bedre samhandling krever bred involvering

Vår 2017
Lederlaget konkluderer med at det ikke er nok å evaluere arbeidet som gjøres i tjenestene som jobber med barn og unges psykiske helse, men at vi må se på samhandlingen mellom alle de ulike tjenestene som jobber med barn og unge for sammen å fine bedre måter å sikre tidlig innsats og god tverrfaglig samhandling. Involvering og tverrfaglig diskusjon må til!

Vår 2017 - Fylkesmannens tilsyn

Fylkesmannens tilsyn avdekket at Arendal kommune ikke sikrer et faglig forsvarlig tilbud for barn (7-12 år) som er i ferd med å utvikle psykiske vansker. Lenke til tilsynsrapporten

Organisering av BTI-arbeidet fra 1.9.2019

Styringsgruppe for BTI ledes av kommunalsjef og sikrer lederforankring av arbeidet
BTI-leder er tilsatt i fast stilling og koordinerer arbeidet
Ulike arbeidsgrupper nedsettes etter behov

Organisering av BTI-prosjektet 1.9.2018 - 1.9.2019

BTI-prosjektet har bestått av en styringsgruppe ledet av kommunalsjef barn, unge og familier. I tillegg har vi delt opp arbeidet i 2 prosjektgrupper, en gruppe jobber med BTI nivå 0, 1 og 2 og en gruppe jobber med BTI nivå 3. Prosjektleder BTI leder de to prosjektgruppene og er sekretær for styringsgruppa. 

BTI - en regional satsing

I perioden 2017 til 2021 var BTI valgt ut som ett av fire hovedsatsingsområder i folkehelseprogrammet i Agder. Et tett samarbeid med andre kommuner i Agder ble etablert gjennom prosjektsatsingen BTI Agder 

KoRus Sør (Kompetansesenter rus – region sør) har ansvar for nasjonal koordinering av arbeidet med BTI modellen, og tilbyr kommunene som ønsker å ta modellen i bruk veiledning. Nettsiden forebygging.no er kompetanseportal for BTI.

Ønsker du å vite mer om arbeidet?

Alle tjenester som jobber med barn, unge, foresatte og gravide har en BTI-kontakt som har et særlig ansvar for at BTI implementeres på den enkelte arbeidsplass og veileder sine kolleger. Inviter gjerne BTI- leder Elisabeth Nærestad til å fortelle mer om BTI-arbeidet i Arendal. 

Vi i styringsgruppa er også glade for spørsmål, innspill eller kommentarer. Send oss gjerne en e-post eller gi oss innspill ved å klikke på knappen Fant du det du lette etter som du finner nederst på alle våre nettsider.

Kontaktinfo

Har du spørsmål eller innspill?
Ta gjerne kontakt med oss. 

Styringsgruppe for BTI

Anne Grete Ødegården, kommunalsjef oppvekst og utdanning
Tlf: 911 69 763

Elisabeth Nærestad, enhetsleder barne- og familietjenester
Tlf. 959 94 366

Gunn Alice Andersen, enhetsleder barnehage

Karl Axel Moen, enhetsleder skole

 

Ressursgruppe for BTI 

Inger Mari Sørvig, virksomhetsleder Spesialpedagogiske tjenester

Karina Antonsen, virksomhetsleder Barneverntjenesten

May Karin Holanger, virksomhetsleder Helsestasjon

Inger Kathrine Læknes, virksomhetsleder Familietjenesten

Ørjan Fossheim, virksomhetsleder psykisk helse og rus

Urd Berntsen, virksomhetsleder forebyggende tjenester

Linda Sætra, kommunalsjef kultur og inkludering

Geir Svendsen, virksomhetsleder NAV