Bra hjemme

Trygge foreldre - trygge barn

Arendal helsestasjon - helhetlig oppfølging av barnet og familien

Hva er tilbudet: Vaksinasjonsprogram og foreldreveiledning. Vi følger opp barnets vekst og trivsel, motorisk utvikling, ernæring, psykisk og fysisk helse, søvn, barns seksualitet, vold og overgrep, sjekker syn, hørsel og avdekker skjevutvikling. Målet er å fremme gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge sykdommer og skader. Så tidlig som mulig fanger vi opp barn og foreldre som trenger tett oppfølging, gir dem et tilbud og henviser videre ved behov.
Målgruppe: Universelt for barn 0-5 år, med tett oppfølging av dem som trenger det.
Kreves vedtak: Nei
Kontakt: Arendal helsestasjon

Barn som pårørende

Hva er tilbudet: Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes barnas hverdag. Det kan være forhold i familien som sykdom, alkohol- eller rusmisbruk, en av de nærmeste dør, samlivsbrudd, vold m.m. Kontakt barneansvarlig for hjelp til å avklare barn/ungdoms omsorgsbehov og behov for informasjon og oppfølging. 
Målgruppe: Barn som er pårørende
Kreves vedtakt: Nei
Kontakt: Barneansvarlig

Besøkshjem

Hva er tilbudet: Barneverntjenesten kan gi hjelpetiltak i form av besøkshjem dersom det kan knyttes til behov hos barnet. Målet er å sikre barnet et godt voksennettverk og gode opplevelser.
Målgruppe: Barn som har behov for tilbudet
Kreves vedtak: Ja
Kontakt: Barnevernstjenesten

Botilbud flyktninger

Hva er tilbudet: Alle flyktninger som bosettes i Arendal får hjelp til å finnet et sted å bo. Flesteparten av boligene leies i det private boligmarkedet og flyktningen får en tre måneders leiekontrakt. De som etter hvert ønsker å flytte til en annen bolig som du selv skaffer, står du fritt til å gjøre det. Boligen er møblert med det aller mest nødvendige, men de må selv handle inn det meste av møbler og utstyr
Målgruppe: Flyktninger som bosettes i Arendal kommune etter avtale med IMDi
Kreves vedtak: Ja
Kontakt: Flyktningtjenesten i NAV

Familieråd og nettverksmøter

Hva er tilbudet? Vi etablerer familieråd og nettverksmøter i samråd med familien. Målet er å få med nettverket rundt barnet for å sikre best mulig utvikling for familien.
Målgruppe: Foreldre og barn som har behov for et slikt tilbud
Kreves vedtak? Ja
KontaktBarnevernstjenesten

Oppfølging av barn og unge med barnevernstiltak

Hva er tilbudet: Oppfølging, observasjon, familieveiledning, oppfølging i hybel, Skole-los, oppfølging / veiledning av fosterhjem, foreldreveiledning etc.
Målgruppe: Barn og unge med barnevernstiltak
Kreves vedtak: Ja
Kontakt: Barnevernstjenesten og Forebyggende tjenester

Familiekoordinator Individuell plan

Hva er tilbudet: Familiekoordinator hjelper familien til å finne frem i hjelpeapparatet og ved behov utarbeide Individuell Plan. Familiekoordinatoren skal legge til rette for godt samarbeid mellom de ulike tjenestene.
Målgruppe: Familier som har behov for langvarige og sammensatte tjenester. 
Kreves vedtak: Ja
Kontakt: Tjenestekontoret

Familiekoordinator NAV - for familier med lav inntekt

Hva er tilbudet: Familier med vedvarende lav inntekt får tett oppfølging av familiekoordinator i NAV. Vi kartlegge hele familiens behov og skreddersyr tilbud for den enkelte familie med tanke på helse, skole, fritidsaktiviteter, jobb, ytelser, økonomi m.m. Målet er å bedre hele familiens livssituasjon og motvirke at barna får utfordringer med økonomi, arbeid eller bosituasjon når de blir voksne
Målgruppe: Familier/enslige forsørgere som mottar sosialstønad
Kreves vedtak: Ja
Kontakt: Nav Arendal, direktenummer: Malin Tellefsen-Shuli 41293890 eller Tanja Sørlie 48184910

Foreldreveiledning - barnevernstjenesten

Hva er tilbudet: Barneverstjenesten gir foredreveiledning med mål om å styrke foreldrerollen. Barnevernet kan også henvise til foreldreveiledning hos andre instanser, f.eks. Abup.
Målgruppe: Alle foreldre som har behov for veiledning
Kreves vedtak? Ja
Kontakt: Barnevernstjenesten

Foreldreveiledning - familietjenesten

Hva er tilbudet? Foreldreveiledning, nettverksarbeid, COS-kurs, ICDP kurs, Barn som pårørende-gruppe sammen med foreldre - Utsikten.  Målet er å styrke foreldrekompetansen.
Målgruppe: Foreldre
Kreves vedtak: Nei
Kontakt: Forebyggende tjenester

Foreldreveiledning - helsestasjonen

Hva er tilbudet: Svangerskapskurs og unge mødregruppe. Foreldreveiledning (COS i samarbeid med forebyggende og barnevern), utsikten (barn som pårørende i samarbeid med FOT og psyk.h.v.), Friskere familier (i samarb. med Frisklivssentralen), Home start (rekrutterer og underviser på kurs for frivillige).
Målgruppe: Foreldre
Kreves vedtak: Nei
Kontakt: Arendal helsestasjon

Foreldreveiledningskurs ICDP - Østre Agder krisesenter

Hva er tilbudet: Krisesenteret tilbyr foreldreveiledningskurs ICDP for å styrke foreldrerollen. 
Målgruppe: Kvinner og menn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. 
Kreves vedtak: Nei
Kontakt: Østre Agder krisesenter

Gravid og barselomsorg

Hva er tilbudet: Vi skal sikre at alle barn som fødes får en god start på livet. Vi tilbyr svangerskapskontroll, fødselsforberedende kurs (ca. 5 per år) og etterkontroll av barselkvinner. Førstegangsfødende får tilbud om hjemmebesøk innen 48 timer etter fødsel. Flergangsfødende får tilbud om hjemmebesøk etter behov og kapasitet.
Målgruppe: Gravide og barselkvinner med familie
Kreves vedtak: Nei
Kontakt: Jordmortjenesten ved Arendal helsestasjon

Gruppetilbud til foreldre med barn 0-5 år

Hva er tilbudet: Barselgruppe, Unge Mødre-gruppe, Samlivskurs, Friskere familier
Målgruppe: Foreldre med barn 0-5 år
Kreves vedtak: Nei
Kontakt: Arendal Helsestasjon

Home-Start Familiekontakten

Hva er tilbudet: Home-Start Familiekontakten er et familiestøtteprogram hvor frivillige besøker familien hjemme 2-4 timer i uken. Familiekontakten er en samtalepartner som kan gi råd og veiledning i foreldrerollen, som gir foreldre støtte og avlastning, eller en pustepause i hverdagen
Målgruppe: Småbarnsfamilier med minst ett barn under skolealder
Kreves vedtak: Nei
Kontakt: Arendal helsestasjon

Samtalegruppe - relasjonsutfordring og foreldrefungering 

Hva er tilbudet: Samtaletilbud til foreldre med stor vekt på brukermedvirkning. Målet er at foreldre klarer å gi bedre omsorg til sine barn og at familien får en bedre hverdag.
Målgruppe: Foreldre som har psykiske helsevansker
Kreves vedtak: Ja
Kontakt: Psykisk helsetjeneste voksne og forebyggende tjenester

Vold og seksuelle overgrep - veiledning og botilbud

Hva tilbyr vi: Krisesenteret gir veiledning/samtaler for å kartlegge behov og oppfølging.
Målgruppe: Kvinner og menn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. 
Kreves vedtak: Nei
Kontakt: Østre Agder krisesenter