Bra hjemme

Trygge foreldre - trygge barn

Arendal helsestasjon

Hva er tilbudet: Helsestasjonen er et tilbud til alle. Vi følger opp barnets vekst og trivsel, motorisk utvikling, ernæring, psykisk og fysisk helse, søvn og seksualitet. Vi sjekker syn, hørsel og avdekker skjevutvikling. Vi har rutine å snakke med alle om erfaringer med vold og overgrep. Så tidlig som mulig fanger vi opp gravide, barn og foreldre som strever med ulike utfordringer og skaffer dem hjelpen de trenger. Målet er å fremme gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge sykdommer og skader. 
Målgruppe: Alle gravide og familier med barn 0-5 år
Kontakt: Arendal helsestasjon

Arendalshjelpa

Hva er tilbudet: Arendalshjelpa er til for alle barn/ungdom/familier med psykiske vansker og voksne med psykiske lidelser og/eller rusproblematikk.
Du tar direkte kontakt med oss ved å ringe vår kontakttelefon. Tilbudet er gratis og du trenger ikke henvisning.
Målgruppe: Alle
Kontakt: Arendalshjelpa

Barn som pårørende

Hva er tilbudet: Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes barnas hverdag. Det kan være forhold i familien som sykdom, alkohol- eller rusmisbruk, en av de nærmeste dør, samlivsbrudd, vold m.m. Kontakt barneansvarlig for hjelp til å avklare barn/ungdoms omsorgsbehov og behov for informasjon og oppfølging. 
Målgruppe: Barn som er pårørende
Kontakt: Barneansvarlig

BTI-team

Hva er tilbudet: Når utfordringene hoper seg opp kan det være vanskelig å se løsninger alene. I BTI-team setter vi sammen et team av fagfolk som ser på familiens samlede behov og diskuterer mulige løsninger. Sammen med familien lager vi en plan og koordinerer innsatsen.
Målgruppe: Barn, ungdom, foreldre og gravide med sammensatte behov og som ønsker å samarbeide for å skape endring. 
Kontakt: BTI-team

Familier med lav inntekt - familiekoordinator i NAV

Hva er tilbudet: Familier med vedvarende lav inntekt får tett oppfølging av familiekoordinator i NAV. Vi kartlegge hele familiens behov og skreddersyr tilbud for den enkelte familie med tanke på helse, skole, fritidsaktiviteter, jobb, ytelser, økonomi m.m. Målet er å bedre hele familiens livssituasjon og motvirke at barna får utfordringer med økonomi, arbeid eller bosituasjon når de blir voksne
Målgruppe: Familier/enslige forsørgere som mottar sosialstønad.
Kontakt: Nav Arendal, direktenummer: Malin Tellefsen-Shuli 41293890 eller Tanja Sørlie 48184910. Det trengs vedtak for å få tilbudet

Flyktninger - oppfølging hjemme

Hva er tilbudet: Alle flyktninger som bosettes i Arendal får boveiledning i hjemmet og hjelp til å bli kjent i nabolaget. Barn og unge får hjelp til å delta i fritidsaktiviteter.Flyktningtjenesten har et oppfølgingsansvar i 5 år fra en familie bosettes i Arendal.
Målgruppe: Flyktninger som bosettes i Arendal kommune etter avtale med IMDi
Kontakt: Flyktningtjenesten i NAV  Det trengs vedtak for å få tilbudet

Forebyggende tiltak fra barnevernet

Hva er tilbudet: I barnevernet vil vi gjerne hjelpe familier som har utfordringer med å fungere bedre. Vi legger vekt på trygghet, åpenhet og god kommunikasjon, for å finne hjelpetiltakene familien kan ha nytte av. For eksempel kan vi hjelpe med avlastning, støttekontakt, økonomisk støtte, råd og veiledning. Barnevernet kan også henvise til spesialisthelsetjenesten. 
Målgruppe: Barn og foreldre som har behov for tilbudet
Kontakt: Barnevernstjenesten Det trengs vedtak for å få tilbudet

Foreldreveiledningskurs - Circle of Security (COS)

Hva er tilbudet: Mange foreldre synes det er utfordrende å gi barna sine trygghet og god oppvekst. Kurset Circle of Security, trygghetssirkelen, skal gi dere som foreldre verktøy til å forstå bedre hvilke behov barn har, hvilke signaler de gir og hva vi kan gjøre for å møte disse behovene bedre. 
Målgruppe: Foreldre med barn mellom 0 og 12 år
Kontakt: Helsestasjonen

Foreldreveiledningskurs - International Child Development Program (ICDP)

Hva er tilbudet: ICDP er et program som har som mål å styrke samspillet mellom foreldre og barn / ungdommer. Kurset er gruppebasert og ledes av dyktige fagpersoner. Kurset tilbys også som en obligatorisk del av introduksjonsprogrammet for flyktninger som bosettes i Arendal. Flere ulike tjenester tilbyr ICDP i Arendal. 
Målgruppe: Foreldre som ønsker å bli enda bedre omsorgspersoner
Kontakt: Familietjenesten, Østre Agder krisesenter, Familievernkontoret i Aust-Agder

Familievernkontoret i Aust-agder

Hva er tilbudet: Familievernkontoret tilbyr samtaler til par og familier, og til familier der foreldre ikke lengre bor sammen eller står i et samlivsbrudd. Vi tilbyr både samtaler og foreldreveiledningskurs. Tilbudene er gratis
Målgruppe:Alle
Kontakt: Familievernkontoret

Familietjenesten - hjelp og veiledning 

Hva er tilbudet? Vi gir hjelp og veiledning til barn, ungdom og deres familie som har utfordringer på ulike områder i livet. Vi  arbeider ut fra tanken om at det er bra å snakke med noen om det som er vanskelig. Mange ganger skal det ikke så mye til. Vi tilbyr individuelle samtaler og har flere gode gruppetilbud.
Målgruppe: Barn, ungdom og foreldre
Kontakt: Familietjenesten

Home-Start Familiekontakten

Hva er tilbudet: Home-Start Familiekontakten er et familiestøtteprogram hvor frivillige besøker familien hjemme 2-4 timer i uken. Familiekontakten er en samtalepartner som kan gi råd og veiledning i foreldrerollen, som gir foreldre støtte og avlastning, eller en pustepause i hverdagen
Målgruppe: Småbarnsfamilier med minst ett barn under skolealder
KontaktLiv Kristin Larsen, mob. 47450730 i Frelsesarmeens Barne- og Familievern, 

Individuell plan (IP) og koordinator

Hva er tilbudet: Alle som har behov for langvarige og koordinerte helse- og omsorgstjenester, har rett til å få utarbeidet en individuell plan (IP). Planen skal sikre at tjenestene du mottar blir samordnet og individuelt tilpasset, og at alle tjenesteytere samarbeider med deg og/eller dine pårørende, og med hverandre. En av tjenesteyterne skal oppnevne en koordinator som hjelper deg å samordne tjenestene. Du har rett til å få en koordinator selv om du ikke ønsker å lage en individuell plan
Målgruppe: Familier som har behov for langvarige og sammensatte tjenester. Helsepersonell har plikt til å informere om tilbudet. 
Kontakt: Kontaktperson for individuell plan Det trengs vedtak for å få tilbudet

Vold og seksuelle overgrep - veiledning og botilbud

Hva tilbyr vi: Krisesenteret gir veiledning/samtaler for å kartlegge behov og oppfølging.
Målgruppe: Kvinner og menn som er utsatt for vold eller trusler om vold i nære relasjoner. 
Kontakt: Østre Agder krisesenter