Grensejustering - Arendal kommune

Grensejustering

Justert areal kan økes eller reduseres med inntil 5 %, men maksimalt økes 500 kvadratmeter. Ved makeskifte mellom eiendommer kan arealet justeres med opptil 20 %, men netto justert areal må likevel ikke overstige 5 %. Verdien på eiendommen kan ikke økes eller reduseres med mer enn 1 G (G = grunnbeløp i folketrygden).

Hvis areal eller verdi overstiger grenseverdiene, må det søkes om deling eller arealoverføring

Grensejusteringen trenger ikke å behandles etter plan og bygningsloven dersom den ikke er i strid med konsesjonsloven og jordloven §12 og ikke er rettslig bindende planer etter plan- og bygningsloven. Da må det søkes dispensasjon.

Slik bestiller du

Ta ut et situasjonskart og tegn grenser til ønsket justert areal inn på dette kartet. 
 
Fyll ut skjema om rekvisisjon for oppmålingsforretning og legg ved kartet som vedlegg.
 

Hva koster det?

Se punkt 1.4 i ​gebyrregulativet.

Kontakt oss

Søknad sendes til 
Postmottak

eller pr. post til
Arendal kommune
Oppmåling
Postboks 123
4891 Grimstad