Grensejustering

Justert areal kan økes eller reduseres med inntil 5 %, men maksimalt økes 500 kvadratmeter. Ved makeskifte mellom eiendommer kan arealet justeres med opptil 20 %, men netto justert areal må likevel ikke overstige 5 %. Verdien på eiendommen kan ikke økes eller reduseres med mer enn 1 G (G = grunnbeløp i folketrygden).

Hvis areal eller verdi overstiger grenseverdiene, må det søkes om deling eller arealoverføring

Grensejusteringen trenger ikke å behandles etter plan og bygningsloven dersom den ikke er i strid med konsesjonsloven og jordloven §12 og ikke er rettslig bindende planer etter plan- og bygningsloven. Da må det søkes dispensasjon.

Slik bestiller du

Ta ut et situasjonskart og tegn grenser til ønsket justert areal inn på dette kartet. 

Bestill situasjonskart via kartbutikken
Bestill via Kartverket - Se eiendom
Skog + eiendom - gårdskart 

Norgeskart

Fyll ut skjema om rekvisisjon for oppmålingsforretning og legg ved kartet som vedlegg.

Hva koster det?

Se punkt 1.4 i ​gebyrregulativet.

Kontakt oss 

Søknad sendes til 

Postmottak

eller pr. post til
Arendal kommune
Oppmåling
Postboks 123
4891 Grimstad

Ansatte i kart og oppmåling