Priser for seksjonering og oppmåling - Arendal kommune

Priser for seksjonering og oppmåling

Prisene for seksjonering og oppmåling er vedtatt av bystyret 15.12.2022. Prisene kalles også gebyrregulativet.

Gebyrregulativet baseres på selvkostprinsippet for tjenesteområdene oppmålingsforretninger og eierseksjonering.  Hjemmel for å kreve gebyrer for saksområdene fremgår av følgende bestemmelser:

  • Lov om eiendomsregistrering (1.1.2018) (Matrikkelloven) § 32, og forskrift om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften, 26. juni. 2009) § 16.
  • Eierseksjonsloven (1.1.2018) § 15
  • Forskrift om unntak fra tidsfrister i saker som krever oppmålingsforretning
    (Hjemmel: Fastsatt av Arendal bystyre 10. desember 2009 med hjemmel i lov 25. september 1992 nr. 107 om kommuner og fylkeskommuner (kommuneloven) § 13, jf. forskrift 26. juni 2009 nr. 864 om eiendomsregistrering (matrikkelforskriften) § 18 tredje ledd.)

1   GEBYRREGULATIV FOR ARBEIDER ETTER MATRIKKELLOVEN
Timepriser som benyttes der gebyrer fastsettes etter medgått tid:

Oppmåling - timepris
Varekode Ressurs Pris kr Merknad
65101 Oppmålingsingeniør 1 000 Pr. time. Medgått tid rundes oppover til nærmeste time
65102 Merkantil-/oppmålingshjelp 800 Pr. time. Medgått tid rundes oppover til nærmeste time

1.1 OPPRETTING AV MATRIKKELENHET
1.1.1 Oppretting av grunneiendom og festegrunn, areal som skal benyttes til utbyggingsformål som krever markarbeid. 

Oppmåling - oppretting av matrikkelenhet - utbyggingsformål - priser
Varekode Areal Pris kr Merknad
65110 0 - 2000 m2 16 000
65111 2000-3000 m2 18 000
65112 3000-4000 m2 20 000
65113 4000-5000 m2 22 000
65114 5000-10000 m2 22 000 (+) +økning pr. påbegynt daa kr 1 500
65115 Over 10000 m2 29 500 (+) +økning pr. påbegynt daa kr 750

 

1.1.2 Oppretting av grunneiendom og festegrunn, areal som skal benyttes til tilleggsareal, garasjetomt, parkeringsanlegg som krever markarbeid.

Oppmåling - oppretting av grunneiendom og festegrunn, - tilleggsareal - priser
Varekode Areal Pris kr Merknad
65120 0-200 m2 6 000
65121 200-400 m2 8 000
65122 400-600 m2 10 000
65123 600-800 m2 12 000
65124 800-1000 m2 14 000
65125 1000-2000 m2 16 000
65126 Over 2000 m2 - gebyrsatser etter pkt 1.1.1 Gebyrsatser etter pkt. 1.1.1

Ved oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning, se i tillegg punkt 1.2.
For saker som ikke krever markarbeid, se punkt 1.10.

1.1.3 Oppmåling av uteareal på eierseksjon som krever markarbeid         

Oppmåling - oppmåling av uteareal på eierseksjon som krever markarbeid - priser
Varekode Areal Pris kr Merknad
65130 0-50 m2 4 000
65131 50-200 m2 6 000
65132 200-400 m2 8 000
65133 400-2000 m2 12 000
65134 Over 2000 m2 12 000 (+) +kr 2000 pr. påbegynte dekar

For saker som ikke krever markarbeid, se gebyrpunkt 1.10.

1.1.4 Oppretting av anleggseiendom
Gebyr som for oppretting av grunneiendom faktureres etter medgått tid. Minstegebyr kr 5 000.

1.1.5 Registrering av jordsameie
Gebyr for registrering av eksisterende jordsameie faktureres etter medgått tid. Minstegebyr kr 5 000.

1.2 OPPRETTING AV MATRIKKELENHET UTEN FULLFØRT OPPMÅLINGSFORRETNING 
1.2.1 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning

Oppmåling - Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning - priser
Varekode Beskrivelse Pris kr Merknad
65119 Oppretting av matrikkelenhet uten fullført oppmålingsforretning 2 000 Pr. bruksnummer. Kommer i tillegg til gebyr etter pkt. 1.1.1 eller 1.1.2.

1.2.2 Ved utsatt merking etter avholdt oppmålingsforretning

Oppmåling - ved utsatt merking etter avholdt oppmålingsforretning - priser
Varekode Beskrivelse Pris kr Merknad
65117 1 punkt 2 500
64118 Overskytende punkt 500 Forutsetter merking ved samme forretning

1.3 AVBRUDD I OPPMÅLINGSFORRETNING ELLER MATRIKULERING
Dersom en sak blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, betales en andel av tilhørende gebyr tilsvarende det arbeidet kommunen har eller må utføre.
Dersom saken trekkes før forretning er berammet, kreves det ikke gebyr.
Minstegebyr hvis saken er påbegynt, kr 2 500.

1.4 GRENSEJUSTERING
1.4.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Gebyr fastsettes ut i fra aktuelle arealsats i tabellen under.

Oppmåling - grensejustering - priser
Varekode Areal Pris kr
65140 0-200 m2 6 000
65141 200-400 m2 8 000
65142 400-500 m2 10 000

For saker som ikke krever markarbeid, se gebyrpunkt 1.10.

1.4.2 Anleggseiendom
Gebyr som for oppretting av grunneiendom faktureres etter medgått tid. Minstegebyr kr 5 000.

1.5 AREALOVERFØRING
1.5.1 Grunneiendom, festegrunn og jordsameie

Gebyr fastsettes av aktuelle arealsats i tabellen under + tillegg.

Oppmåling - Grunneiendom, festegrunn og jordsameie - priser
Varekode Areal Pris kr Merknad
65151 0-200 m2 6 000
65152 200-400 m2 8 000
65153 400-600 m2 10 000
65154 600-800 m2 12 000
65155 800-1000 m2 14 000
65156 1000-2000 m2 16 000
65157 Over 2000 m2 Gebyrsatser etter pkt. 1.1.1
65150 Tillegg pr. overføring 2 500

For saker som ikke krever markarbeid, se pkt. 1.10 

1.5.2 Anleggseiendom
Gebyr for volumoverføring mellom anleggseiendommer faktureres etter medgått tid. Minstegebyr kr 7 500.

1.6 KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSER DER GRENSEN TIDLIGERE ER KOORDINATBESTEMT       

Oppmåling - klarlegging av eksisterende grense der grensen tidligere er koordinatbestemt- priser
Varekode Beskrivelse Pris kr Merknad
65160 1 til 2 punkt 4 000
65161 3 til 5 punkt 1 000 Pr. punkt
65162 Grensepunkt utover 5 punkt 550 Pr. punkt

1.7 KLARLEGGING AV EKSISTERENDE GRENSE DER GRENSEN IKKE TIDLIGERE ER KOORDINATBESTEMT ELLER KLARLEGGING AV RETTIGHETER 

Der grensen følger terrengdetaljer (for eksempel steingjerde, fjellfot), regnes 25 løpemeter som ett punkt. Klarlegging av servitutter som medfører merarbeid, gebyr regnes etter medgått tid.

Oppmåling - Klarlegging av eksisterende grense der grensen ikke tidligere er koordinatbestemt eller klarlegging av rettigheter
Varekode Beskrivelse Pris kr Merknad
65165 1 til 2 punkt 5 000
65166 3 til 5 punkt 1 200 Pr. punkt
65167 Grensepunkt utover 5 punkt 650 Pr. punkt

1.8 PRIVATE GRENSEAVTALER 
Gebyr fastsettes etter medgått tid. 

1.9   OPPRETTING AV GRUNNEIENDOM, FESTEGRUNN OVER STØRRE SAMMENHENGENDE AREALER TIL LANDBRUKS-, ALLMENN FRITIDS-, OG ANDRE   ALLMENNYTTIGE
Gebyr fastsettes etter medgått tid. Minstegebyr kr 5 000.

1.10   SAKER SOM IKKE KREVER MARKARBEID 
Dersom det ikke er nødvendig med markarbeider, betales gebyr med 65 % av gebyrsatsen i aktuelt pkt.

1.11  GEBYR TIL STATLIGE ETATER
Der kommunen skal kreve inn gebyrer til statlige etater som f.eks. tinglysingsgebyr og dokumentavgift for saker etter dette regulativet, skal disse utgiftene viderefaktureres til rekvirenten. Vedr. utskriving og innkreving av statlige og kommunale gebyrer, se pkt. 1.13. 

1.12   GEBYR VEDRØRENDE UTTAK AV ANDRE OPPLYSNINGER 
Kostnader som kommunen påføres i forbindelse med innhenting av relevante opplysninger i forbindelse med oppmålingsforretning, viderefaktureres til rekvirenten. Utskriving og innkreving av statlige og kommunale gebyrer, samt utgifter til uttak av andre opplysninger, skal skje samordnet.

1.13   URIMELIG GEBYR  
Dersom gebyret åpenbart er urimelig i forhold til de prinsipper som er lagt til grunn, og det arbeidet og de kostnadene kommunen har hatt, kan avdelingsleder Geodata av eget tiltak fast-sette et passende gebyr. Avdelingsleder hos Geodata kan under samme forutsetninger og med bakgrunn i grunngitt søknad fra den som har fått krav om betaling av gebyr, fastsette et redusert gebyr.

1.14   BETALINGSTIDSPUNKT
Gebyret skal kreves inn etterskuddsvis. I spesielle tilfeller kan gebyret kreves inn forskuddsvis.

1.15   ENRINGER I GRUNNLAGET FORMATRIKKELFØRING AV SAKEN  
Gjør rekvirenten under sakens gang endringer i grunnlaget for matrikkelføring av saken, reduseres ikke gebyret.

1.16 UTSTEDELSE AV MATRIKKELBREV

Oppmåling - matrikkelbrev
Varekode Beskrivelse Pris kr Merknad
65001 Matrikkelbrev 175 Satser iht. Statens kartverk

2. GEBYR FOR BEHANDLING ETTER EIERSEKSJONSLOVEN 
Gebyr fastsettes etter medgått tid.

Oppmåling - Gebyr for behandling etter eierseksjonsloven
Varekode Beskrivelse Pris kr Merknad
65320 Saksbehandler seksjonering 1 000 Pr. time. Medgått tid rundes oppover til nærmeste time

Generelle bestemmelser/opplysninger
Der fornyet søknad om seksjonering eller reseksjonering av et bruksnummer fører til godkjenning eller nytt avslag, skal halvparten av tidligere betalt gebyr komme til fratrekk dersom søknaden kommer til kommunen innen tre måneder etter dato for første avslag (Kommer ny søknad på et senere tidspunkt, skal det betales fullt gebyr). Av oppmålingsgebyr beregnes det ikke mva.

Oppmålingsforretning over uteareal som inngår i en seksjon
Jfr. gebyrsatser i gebyrregulativ for forvaltningsoppgaver etter matrikkelloven, pkt. 1.1.3, samt pkt. 1.16 (utstedelse av matrikkelbrev).

Avbrudd
Dersom en sak blir trukket før den er fullført, må avvises, ikke lar seg matrikkelføre på grunn av endrede hjemmelsforhold eller av andre grunner ikke kan fullføres, betales gebyr tilsvarende det arbeidet kommunen har hatt.