Kommunalt byggetilskudd til foreningseide bygg og anlegg for kulturformål

Hvem kan søke?

Det kan søkes om tilskudd til større investeringer til foreningseide bygg og anlegg. 

Det er ikke satt av faste midler på budsjettet. Eventuelle bevilgninger gjøres av bystyret i budsjettbehandlingen for neste budsjettår. 

Det gis hovedsakelig støtte til: 

  • Nybygg og nyanlegg
  • Rehabilitering, ombygging og utvidelse av eksisterende anlegg (ikke ordinært vedlikehold)

Se retningslinjer

Retningslinjene innebærer ikke at kommunen MÅ bevilge penger til formålet hvert år, men kommunen KAN gi tilskudd dersom økonomien tillater det i bystyrets budsjettbehandling.

Slik søker du

Søknadsfristen er 1.mai hvert år. 

Legg ved kart/tegninger og revidert regnskap for foreningen fra siste regnskapsår.

Spillemidler 

For enkelte bygg og anlegg kan det også være aktuelt å søke om statlige spillemidler. Her har bystyret vedtatt å forskuttere spillemidlene for godkjente søknader, slik at ventetiden på utbetalingen blir minimal. Søknadsfristen for spillemidler er 1.oktober hvert år.