Retningslinjer for kommunalt byggetilskudd til foreningseide bygg og anlegg for kulturformål

Tilskuddsordningen omfatter

  • Nybygg og nyanlegg
  • Rehabilitering/ombygging/utvidelse av eksisterende bygg og anlegg (ikke ordinært vedlikehold)

Retningslinjene innebærer ikke at kommunen MÅ bevilge penger til formålet hvert år, men kommunen KAN gi tilskudd dersom økonomien tillater det i bystyrets budsjettbehandling.

1. Formål

Kommunen har som mål å bidra til en framtidsrettet og positiv utvikling av bygg og anlegg for kulturformål, slik at flest mulig kan drive fysisk og kulturell aktivitet i hele kommunen.  Kommunale og foreningseide bygg skal sammen gi grunnlag for dette.

Det er viktig at det også er sosiale og positive møteplasser i tilknytning til bygg og anlegg. 

2. Vilkår for tilskudd

Bygg og anlegg som skal få tilskudd må være omtalt og prioritert i de til enhver tid vedtatte kommunale plandokumenter eller handlingsprogram.  Byggene og anleggene skal være åpne for all lovlig kulturvirksomhet. Ingen må stenges ute av religiøse, sosiale eller politiske hensyn.

Bygg- og anleggseieren plikter å holde anlegget åpent for idrettslig eller kulturell aktivitet i minst 30 år fra ferdigstillelsene. For nærmiljøanlegg er kravet 10 år. Kravene gjelder både ved nybygg og rehabilitering. Kommunen kan gjøre unntak fra tidsbestemmelsene i spesielle tilfeller, men ikke dersom bygget/anlegget også mottar statlige spillemidler. 

3. Unntak fra hovedregelen

Kommune kan i unntakstilfeller yte tilskudd til bygg og anlegg som ikke er omtalt og prioritert i de til enhver tid vedtatte kommunale plandokumenter og handlingsprogram. 

4. Hva kan det søkes om tilskudd til?

Kommunen kan yte tilskudd både til bygg og anlegg som mottar og ikke mottar spillemidler og/eller andre offentlige og private tilskudd. Herunder også nærmiljøanlegg, men vi forutsetter at man søker statlige spillemidler der det er mulig. 

Bygg og anlegg i lokalmiljøet som stimulerer og tilfredsstiller barn og unge behov for fysisk og kulturell aktivitet i organiserte og egenorganiserte former prioriteres særskilt.

Kommunen stiller de samme krav til søknader om støtte til bygg og anlegg som staten gjør for statlige spillemidler. Det gjelder særlig kravet om at nye bygg og anlegg skal være tilgjengelige for funksjonshemmede, UTEN behov for tilpasninger, særløsninger og tilleggsløsninger. For eldre bygg og anlegg kan det gis støtte til nødvendige tilpasninger og løsninger for universell tilgjengelighet.

5. Tilskudd til rehabilitering/ombygging/utvidelse

Ved rehabilitering/ombygging/utvidelse av eksisterende bygg og anlegg er prinsippene for tilskudd at tiltakene må være begrunnet i:

  • Nye og endrede behov med hensyn til aktivitet og romstørrelse
  • Behov for standardheving
  • Tiltak for energiøkonomisering (ENØK)
  • Universell utforming/tilrettelegging for funksjonshemmede

6. Tilskudd til utstyr/inventar

Kommunen har vanligvis IKKE mulighet til å gi støtte til innkjøp av utstyr og inventar til foreningseide bygg og anlegg. 

7. Saksbehandling

Dersom budsjettet for kommende år gir rom for å bevilge midler til formålet fremmes det som en del av kommunedirektørens budsjettforslag, slik at bystyret kan ta stilling til tilskuddets eventuelle størrelse og prioritering av søknader ved budsjettbehandlingen.

8. Utbetaling av tilskudd

Vedtatt kommunalt tilskudd kan utbetales så snart det foreligger revidert regnskap for tiltaket.