Spillemidler til idretts-/nærmiljøanlegg og kulturarenaer

Idretts- og nærmiljøanlegg

Spillemidlene skal bidra til at en større del av befolkningen får mulighet til å drive idrett og fysisk aktivitet.  Det kan søkes om tilskudd til:

 • Nye idretts- og friluftsanlegg 
 • Rehabilitering av idretts- og friluftsanlegg 
 • Nærmiljøanlegg

Målgruppe

Søkere om tilskudd av spillemidlenes overskudd til idrettsanlegg kan være kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, andelslag eller andre sammenslutninger. 

Søkere om tilskudd av spillemidler til nærmiljøanlegg kan være kommuner, fylkeskommuner, idrettslag, velforeninger, borettslag, andelslag eller andre sammenslutninger.

Vilkår

Nye ordinære anlegg må være med i den til enhver tid gjeldende Kommunedelplan for kultur, inkl. idrett og  friluftsliv. Det kan søkes om inntil 1/3 av bruttokostnad. Det må foreligge tinglyst skjøte eller leieavtale på minimum 30 år. Kravet gjelder både ved nybygg og rehabilitering.


Nærmiljøanlegg er enkle anlegg for fysisk aktivitet, trim og idrettsleik. Eksempelvis skileikanlegg, tursti/turløype lengre enn 500 m, ballbinge og liknende. Det gis ikke spillemidler til rene lekeplasser og lekeutstyr. 

Til nærmiljøanlegg kan det søkes om inntil 1/2 av bruttokostnad. Kostnadsrammen må være mellom 50.000 og 600.000. Det må foreligge tinglyst skjøte eller leieavtale på minimum 10 år. 

Det fins også andre vilkår, avhengig av hvilke type anlegg det søkes om støtte til. Se anleggsregisteret.no for fullstendig oversikt over vilkår og krav. 

Søknadsprosedyre

Fra og med 15.juni 2019 er ordningen med forhåndsgodkjenning avviklet. Merk at dette IKKE gis tilbakevirkende kraft. Det vil si at anlegg med byggestart før 15.juni 2019 må ha fått forhåndsgodkjenning for å kvalifisere til tilskudd.

Kravene for å få tilskudd er som før. Alle søkere er ansvarlig for at kravene er oppfylt når søknaden sendes inn før søknadsfristen, som er 1.oktober. Søknadene vil bli kontrollert av kommunen før de sendes videre til fylkeskommunen, men det er fylkeskommunen som gjennom sin sluttbehandling avgjør om søknaden oppfyller vilkårene. 

Følgende MÅ være med i søknaden om spillemidler:

 • Behovsvurdering - hvorfor er anlegget nødvendig?
 • Kostnadsoverslag
 • Finansieringsplan
 • Driftsplan for ferdig anlegg
 • Redegjørelse for evt. dugnadsinnsats
 • Kart over området
 • Tegninger av anlegget
 • Redegjørelse for universell utforming
 • Utskrift av grunnbok (hvis egen eiendom) eller tinglyst disposisjonsavtale for eiendommen

Slik søker du 

Alle søknader skal sendes inn elektronisk via anleggsregisteret.no.

Når søknaden er innsendt kontrollerer kommunen søknadene. Arendal idrettsråd uttaler seg så om prioriteringen, før bystyret vedtar kommunens prioritering i desember. Deretter sendes søknadene til endelig behandling i Aust-Agder fylkeskommune. Vedtak om tildeling foreligger vanligvis i løpet av juni måned. 

Forskuttering av spillemidler

Bystyret har vedtatt å forskuttere utbetaling av godkjente spillemiddelsøknader, slik at ventetiden for lag og foreninger blir minimal. Godkjenning av søknaden foreligger vanligvis fra fylkeskommunen i april måned. Spillemidlene kan da utbetales fra kommunen FØR fylkeskommunen gjør vedtak om tildeling. 
Retningslinjer for forskuttering av spillemidler til lag og foreninger

Ta kontakt med kommunen tidlig

Å søke om spillemidler er en omfattende og tidkrevende prosess. Vi anbefaler å starte planleggingen allerede på vinteren/våren. Begynn gjerne med å ta kontakt med kommunen. Vi vil gjerne ha tidlig oversikt over planlagte søknader og kan gi råd og tips om hvordan dere bør gå fram og hvor det er hjelp å få. 
 

Spillemidler til kulturarenaer

NB: Denne ordningen er for tiden hvilende og det tas ikke i mot nye søknader. 

Kommunen, stiftelser, organisajoner og andelslag og kan søke om investeringsmidler til bygging av nye kulturarenaer og rehabilitering/ombygging av eksisterende arenaer. Målsettingen med ordningen er å bidra til å bygge flerbruksanlegg for kulturaktiviteter.

Det kan søkes om tilskudd på 1/3 av godkjent totalkostnad slik:

 • Regionale kulturarenaer: Total kostnadsromme kr 450.000-4 mill.
 • Lokale kulturarenaer: Total kostnadsramme kr 300.000-2 mill.