Dokumentasjon av brannvesenet

ØABV startet  i 2017 opp en prosess for å utvikle brannvesenet. Prosessen skal ende opp med en revidert «Dokumentasjon av brannvesenet». Dokumentasjonen skal beskrive dimensjonering og organisering av brannvesenet.

Det første steget var å kartlegge risiko og sårbarhet for alvorlige ulykker og brann i regionen ved hjelp av en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). 
Målet var å utarbeide en ny ROS for å:

 • utarbeide en oversikt som viser uønskede hendelser som utfordrer ØABV
 • etablere en oppdatert bevissthet om risiko og sårbarheten innenfor regionen
 • fange opp risiko og sårbarhet som er sektorovergripende og som involverer brann og redning
 • gi kunnskap om tiltak for å unngå, samt redusere risiko og sårbarhet, innenfor regionen
 • identifisere tiltak som er vesentlige for ØABV sin evne til å håndtere påkjenninger
 • gi grunnlag for mål, prioriteringer og nødvendige beslutninger for ØABV sitt arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap
 • gi innspill til risiko- og sårbarhetsanalyser innen andre kommunale ansvarsområder og fylkes-ROS

Alle 7 Østre Agder kommunene har bidratt inn i arbeidet med analysene. De har også vært med på å utarbeide risikobildet for brannvesenet. Analysemetoden som er brukt er lik den kommunene selv bruker til sine helhetlige ROS-analyser. Ved å tilpasse oss kommunenes ROS-metodikk blir samordning av annet planverk, risikoforståelse, forebygging og beredskap lettere. Analysene er en del av ØABV sin risikostyring, og gir våre kommuner et risikobasert beslutningsgrunnlag for organisering av brannvesenet.

På bakgrunn av ROS-analysen er det utarbeidet beredskapsanalyse og forebyggendeanalyse. Disse danner grunnlag for å; 

 • dimensjonere det forebyggende arbeidet 
 • dimensjonere den daglige beredskapen med mannskap og utstyr 
 • etablere/dimensjonere den ekstraordinære beredskapen
 • utvikle en tilfredsstillende brannordning => dokumentere brannvesenets mål, organisering og arbeidsoppgaver 
 • lage plan for det forebyggende arbeidet 
 • utvikle kompetanseplan for brannvesenet 
 • utvikle og vedlikeholde øvingsplan for brannvesenet 
 • sikre sporbarhet og for å kunne dokumentere hva som er lagt til grunn i analysene 

Siden 2008 har 13 personer omkommet i brann i ØABV sin region, og alle har tilhørt risikoutsatte grupper. I prosessen med analysearbeid ble det forankret en ny visjon i ØABV – Ingen skal omkomme i brann.

Analyser og planer

Disse analysene og planene er vurdert eksternt av konsulent Eivind Rake. Han har laget en egen rapport med anbefalinger til noen endringer i dimensjonering og organisering av ØABV. Rapport: Vurdering av forebyggende oppgaver og beredskap samt dokumentasjon av Østre Agder Brannvesen (PDF, 2 MB)

I løpet av våren 2019 vil forslag til endringene bli sendt til høring i alle våre kommuner. Fremdriften av endringer vil styres av tilgjengelige ressurser og prioriteringer.