Tilsyn med særskilte brannobjekter

Hva er særskilte brannobjekter?

Særskilte brannobjekter er bygninger, konstruksjoner, anlegg, opplag, tunneler, virksomheter, områder m.m. hvor en brann kan oppstå og true liv, helse, miljø eller materielle verdier.  

Vi deler særskilte brannobjekter inn i tre kategorier: 

A) Bygninger og områder hvor brann kan medføre tap av mange liv.  

B) Bygninger, anlegg, opplag, tunneler og lignende som ved sin beskaffenhet eller den virksomhet som foregår i dem, antas å medføre særlig brannfare eller fare for stor brann, eller hvor brann kan medføre store samfunnsmessige konsekvenser. 

C) Viktige kulturhistoriske bygninger og anlegg.

Liv omfatter både mennesker og dyr. 
Helse omfatter både fysisk og psykisk helse. 
Miljø omfatter bare miljøkonsekvenser som følge av brann. 
Materielle verdier omfatter også verdier som ikke kan erstattes, som for eksempel kulturminner. 

Tilsyn med særskilte brannobjekter skal prioriteres på bakgrunn av: 

  • risikoen for tap av liv og helse 
  • risikoen for tap av materielle og kulturhistoriske verdier 
  • risikoen for samfunnsmessige konsekvenser 
  • risikoen for brudd på forebyggende plikter 
  • effekten av tilsyn sammenlignet med andre brannforebyggende tiltak. 

 Det å være registrert som særskilt brannobjekt utløser ingen nye eller strengere krav til dere som eier/bruker/virksomhet.