Bålbrenning

I Norge er det et generelt bålforbud fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill (også engangsgrill) i eller i nærheten av skog, kystområder og annen utmark (utmark er det meste av innsjøer og vann, strender, myr, skog og fjell i Norge).

Selv om det er generelt bålforbud har du lov til å tenne bål der det er opplagt at det ikke kan starte en større brann. Dette kan for eksempel være hvis det ligger snø på bakken og det har regnet i lang tid. Du kan også grille på stranden i god avstand fra skog og vegetasjon. Det er også lov til å grille på tilrettelagte grill- og bålplasser som er godkjent av kommunen. Du kan grille i din egen hage, selv om det er generelt bålforbud. Hager regnes som innmark og omfattes ikke av forbudet. 

Meld fra om bålbrenning

Alle bål skal registreres i vår nettportal. Dette gjelder også sankthansbål. Innmeldingen må sendes inn minst 1 time før bålbrenningen starter. 

Skjema for registrering av bålbrenning.

Husk at det er et generelt bålforbud i utmark fra 15. april til 15. september. Med utmark menes det som ikke er innmark. Innmark er all dyrket jord, som åker, eng, kulturbeite, hage og yngre plantefelt. Innmark er også gårdsplass, hustomt og industriareal.

Du kan tenne pølsebål på etablerte bålplasser hvis det gjøres på en forsvarlig måte. Husk å slukk bålet før du går videre. 

Totalt bålforbud

Hvis skogbrannfaren er høy kan brannvesenet lokalt legge ned totalforbud mot å gjøre opp ild utendørs. I praksis betyr et slikt totalforbud at du ikke har lov til å grille eller tenne bål verken i skog, annen utmark eller på stranden. Du kan heller ikke bruke bålplasser når det er totalforbud. Grilling i egen hage er som regel tillatt, så lenge du passer godt på. Bråtebrenning er ikke lov når det er totalt forbud.

Totalt bålforbud blir annonsert i lokalaviser, på Østre Agder brannvesens Facebookside og 110 Agders twitterkonto

Tips til trygg bålbrenning

 • Ta hensyn til skogbrannfare og vindforhold
 • Det er alltid den som brenner bål som har ansvaret for brannsikkerheten
 • Det bør være en voksen, edru person som er ansvarlig for bålet
 • Bålet må være i god avstand fra bebyggelse og vegetasjon
 • Det er ikke lov å brenne bål på svaberg. I Raet landskapsvernområde er det lov å brenne bål på etablerte bålplasser
 • Bålet må ikke være større enn at du har kontroll på det og kan slokke ved behov
 • Ha egnede slokkemidler lett tilgjengelig
 • Det er forbudt å brenne plast, bygningsmaterialer og annen søppel
 • Når du forlater bålplassen skal bålet være helt slokket
 • Alle bål skal slukkes før det blir mørkt slik at det ikke oppfattes som brann av de som ser bålet på avstand.
 • Østre Agder brannvesen ønsker at du informerer 110-sentralen før du tenner større bål eller brenner bråte. Dette for at vi ikke skal få brannmeldinger på det som er ditt bål.
  Ring tlf 37 06 55 50 hvis du trenger veiledning for innmelding. 

Kontaktinfo

Avdelingsleder forebyggende
Petter Vinje Svendsen
Tlf. 90 60 65 60

Besøksadresse
Brannstasjonen
Åsbieveien 35
4848 Arendal