Avdeling for beredskap

Brannvesenets beredskapsavdeling er innsatsstyrke mot brann og ulykker og har som målsetting å redde og verne liv på mennesker og dyr, helse, miljø og materielle verdier.
 

Dette er noe av det vi jobber med

ØABV rykker ut til ca. 1500 hendelser i året. Dette er brann, ulykker, uønskede hendelser med kjemikalier eller farlig gods, oljesøl, naturkatastrofer, m.m. Vi rykker også ut på automatiske brannalarmer og varsel om utløsning av sprinkleranlegg, folk som står fast i heiser som har stoppet og mange flere situasjoner der mennesker eller dyr trenger hjelp.
 

Utstyr

ØABV disponererer brannbiler, lift (høyderedskap), tankbiler, redningsbiler, kommandobil, diverse mannskapsbiler, båter på tilhenger, tilhenger med utstyr til å håndtere hendelser med farlig gods og en rekke skogbrannreserver (frivillige mannskaper til bekjempelse av skogbrann). Vi har også spesialkompetanse innen røykdykking, kjemikaliedykking, overflateredning. tauredning, m.m.
 

Ansatte

ØABV har til enhver tid en vakthavende brannsjef som har det overordnede ansvaret for totalberedskapen innenfor vårt område. Således kan 64 heltidsansatte og 125 deltidsansatte mannskaper disponeres av vakthavende brannsjef og forflyttes raskt for å etablere stor slagkraft når situasjonen krever det.  

Kontaktinfo

Olav Hansen
Avdelingsleder Beredskap
Tlf: 913 60 087