God fysisk og psykisk helse

Alle innenfor - ingen utenfor!

Arendalshjelpa

Hva er tilbudet: Arendalshjelpa er til for alle barn/ungdom/familier med psykiske vansker og voksne med psykiske lidelser og/eller rusproblematikk.
Du tar direkte kontakt med oss ved å ringe vår kontakttelefon. Tilbudet er gratis og du trenger ikke henvisning.
Målgruppe: Alle
Kontakt: Arendalshjelpa

Fysioterapi og ergoterapi for barn

Hva er tilbudet: Våre barnefysioterapeuter tilbyr undersøkelse og vurdering av henviste barn med igangsettelse av relevante tiltak, bassenggruppe for barn med spesielle behov og formidling av hjelpemidler.
Målgruppe: Barn fra 0 - 12 år
Kreves vedtak: Nei
Kontakt: Fysio- og ergoterapitjenesten

Gravid og barselomsorg

Hva er tilbudet: Vi skal sikre at alle barn som fødes får en god start på livet. Vi tilbyr svangerskapskontroll, fødselsforberedende kurs (ca. 5 per år) og etterkontroll av barselkvinner. Førstegangsfødende får tilbud om hjemmebesøk innen 48 timer etter fødsel. Flergangsfødende får tilbud om hjemmebesøk etter behov og kapasitet.
Målgruppe: Gravide og barselkvinner med familie
Kreves vedtak: Nei
Kontakt: Jordmortjenesten ved Arendal helsestasjon

Hasjavvenning

Hva er tilbudet: Individuelt hasjavvenningsprogram over 7 til 10 uker, samt bevistgjøringssamtaler for å øke bevisstheten om bruk av cannabis/hasj. Målet er avvenning.
Målgruppe: Ungdom og unge voksne i alderen 13-30 år, men alle henvendelser vil bli vurdert.
Kreves vedtak: Nei
KontaktKoordinerende team hasjavvening

Helsestasjon 0-5 år

Hva er tilbudet: Vaksinasjonsprogram og foreldreveiledning. Vi følger opp barnets vekst og trivsel, motorisk utvikling, ernæring, psykisk og fysisk helse, søvn, barns seksualitet, vold og overgrep, sjekker syn, hørsel og avdekker skjevutvikling. Målet er å fremme gode sosiale og miljømessige forhold og forebygge sykdommer og skader. Så tidlig som mulig fanger vi opp barn og foreldre som trenger tett oppfølging, gir dem et tilbud og henviser videre ved behov.
Målgruppe: Universelt for barn 0-5 år, med tett oppfølging av dem som trenger det.
Kreves vedtak: Nei
Kontakt: Arendal helsestasjon

Helsestasjon for ungdom

Hva er tilbudet: Drop-in tilbud for ungdom, åpent tirsdag på dagtid og onsdag ettermiddag. Vi tilbyr prevensjonsveiledning, testing og behandling av kjønnssykdommer, samtaler om fysisk og psykisk helse og legekonsultasjon.  
Målgruppe: Ungdom opp til 24 år
Kreves vedtak: Nei
Kontakt: Helsestasjon for ungdom

Psykisk helse - støttesamtaler

Hva er tilbudet: Støttesamtaler for barn, unge og deres foresatte i forhold til psykiske helseutfordringer. Vi samarbeider med Voksentjenester slik at vi jobber felles med hele familien, nettverksarbeid, bistand til å komme i dagtilbud / aktivitet som også kan bidra til bedret psykisk helse. Målet er å bedre den psykiske helsen til den enkelte samt bidra til bedre familiedynamikk og funksjon.
Målgruppe: Barn, unge og deres foresatte
Kreves vedtak: Nei
Kontakt: Familietjenesten eller Skolehelsetjenesten

Psykisk helse - Innsatsteam

Hva er tilbudet: Innsatsteam er et tilbud til deg over 18 år som ønsker hjelp med lettere psykiske helseplager som bekymringer og angst, negative tanker om deg selv eller lav selvfølelse. Har du opplevd vanskelige hendelser, som tap av nære og er i sorg? Er hverdagen slitsom og overveldende slik at du føler deg stresset og mangler initiativ? Kanskje oppleves det vanskelig å følge opp skolegangen, arbeidet eller å finne overskuddet til å være med på sosiale aktiviteter. Innsatsteamet tilbyr hjelp uten lang ventetid, og du tar selv direkte kontakt.
Målgruppe: Voksne over 18 år med lette til moderate psykiske plager 
Kreves vedtak: Nei
Kontakt: Innsatsteam psykisk helse

Selvmordsforebyggende arbeid

Hva er tilbudet: Vi tar kontakt med personer som sykehuset melder fra om med mål om å forebygge nye forsøk. Vi samtaler, kartlegger og motiverer for riktig hjelp fra andre tjenester etter behov
Målgruppe: Personer som har hatt selvmordsforsøk
Kreves vedtak: Nei
Kontakt: Helsestasjon for ungdom

Skolehelsetjenesten

Hva er tilbudet: Skolehelsetjenesten er tilgjengelig en eller flere dager i uka for barn/unge og deres foresatte. Helsesøster driver forebyggende helsearbeid og arbeider med å fremme barn og ungdoms fysiske, psykiske, sosiale og seksuelle helse. Vi tilbyr samtaler, undervisning, veiledning, helseundersøkelser, vaksinering og oppfølging. Helsesøster samarbeider med mange andre tjenester og henviser ved behov.
Målgruppe: Barn og unge i alder 6-16 år.
Kreves vedtak: Nei, her er det drop-in
Kontakt: Skolehelsetjenesten, kontaktinfo på hjemmesiden til den enkelte skole