Stafettholder

For å sikre at barn, unge, gravide og foresatte vet hvem de skal kontakte når de følges opp av en eller flere tjenester, skal det pekes ut en stafettholder som har ansvar for å sikre overblikk og sammenheng i oppfølging av det enkelte barn og familien, og at både barn og voksne føler seg ivaretatt.

Stafettholder utpekes fra nivå 1 i BTI-modellen når det settes i gang tiltak rundt et barn / ungdom  / gravid. Stafettholder beholder stafettpinnen til den er mottatt og akseptert av en ny stafettholder. Barn/ ungdom/foresatte skal ha mulighet til å påvirke hvem som skal være stafettholder.

Hva gjør stafettholder?  

  • Inviterer inn til  koordinerings- og evalueringsmøter, står for dagsorden og møteledelse
  • Skriver referat, følger med på tidsfrister holdes og at tiltak evalueres
  • Inviterer inn andre tjenester etter behov og koordinerer det tverrfaglige arbeidet
  • Involverer barn/unge og foreldre i planlegging, gjennomføring og evaluering av tiltak.
  • Sikrer at en voksen snakker med barnet/ungdommen mellom møtene og fanger opp hvordan det går.
  • Holder kontakt med familien og tjenestene som er involvert nettverket rundt

Hvem er stafettholder?

På nivå 1 og 2 er det ønskelig at stafettholder er nær barnet i hverdagen, f.eks. kontaktlærer på skolen, pedagog i bhg., helsesykepleier. På nivå 3 blir stafettholder bestemt i BTI-team
Når oppfølgingen av barnet/ ungdommen/ familien går over til et nytt nivå i BTI-modellen skal det i samråd med dem det gjelder avklares hvem som skal være stafettholder videre. Dette skal tas med i vurderingen:

  • Barnets/ungdommens/familiens ønsker
  • Tiltakenes karakter og omfang 
  • Forventet koordineringsbehov og deltakeres stillingstype

For innbyggere som har ønske om og rett til indviduell plan, kontakt tildelingskontoret.