Private avløpsanlegg

Eiendommer med innlagt vann som ikke har tilgang til offentlig avløpsnett, må etablere egne private avløpsløsninger. 

Etablering av private avløpsløsninger er søknadspliktig både etter forurensningsloven og plan- og bygningsloven

Alle private avløpsanlegg omfattes av kommunal slamtømmeordning. Kommunen registrerer anleggene og fastsetter frekvens for tømming. Agder Renovasjon utfører slamtømminger for kommunen.

Abonnenter med minirenseanlegg plikter å ha serviceavtale på anlegget. Slamtømming av minirenseanlegg gjennomføres etter behov og avtale med godkjent foretak. Har du minirenseanlegg og ønsker rutinemessig tømming i kommunal tømmeordning, kan du inngå avtale med kommunen (PDF, 229 kB) om dette. 

 

Hva koster det?

Grunngebyr slam

Kommunen tar utgangspunkt i et grunngebyr ved fastsettelse av slamgebyr for den enkelte abonnent. Størrelsen på slamgebyret avhenger av tømmefrekvens og volum på tanken. 

Renovasjon - slam - grunngebyr
Abonnement Pris
Grunngebyr slam kr 875

Tilsynsgebyr

Bystyret har bestemt at alle som har innlagt vann og ikke er tilkoblet kommunalt avløpsnett, skal betale et årlig gebyr for tilsyn av anlegget. Hvis flere eiendommer har et felles anlegg, skal det kun betales ett gebyr.

Renovasjon - slam - tilsynsgebyr
Gebyr Pris
Tilsynsgebyr kr 853 pr. år

Gebyret skal finansiere alt kommunalt arbeid som blir gjort for å hindre forurensning fra små avløpsanlegg. Gebyret er derfor uavhengig av hvilke tilsynsoppgaver som er utført på det enkelte avløpsanlegg. 

Les mer om slamgebyr
Informasjonbrev om gebyr for tilsyn (PDF, 449 kB)

Etablere eller utbedre?

Hvis du har behov for å etablere eller utbedre et avløpsanlegg, må du sende søknad om utslipptillatelse, rapport om grunnundersøkelser og nabovarsel til kommunen. Søknad om utslippstillatelse.

Vi anbefaler at du tar kontakt med kommunen før du gjør utbedringer på anlegget ditt. Mange anlegg står for tur til å få pålegg om oppgradering til dagens rensekrav. Mindre endringer av anlegget kan være bortkastede penger, hvis kommunen krever andre typer utbedringer. 

Før du søker må du ta kontakt med en konsulent eller leverandør som kan planlegge avløpsløsningen. De har relevant utdannelse, anerkjente kurs eller sertifisering og utfører grunnundersøkelser og beskriver resultatene i en rapport. Du må legge rapporten ved søknaden. Velg et minirenseanlegg som er godkjent av Sintef.

I områder hvor det er mulig å koble til kommunal avløpsledning direkte eller via private ledninger vil ikke utslippstillatelse bli gitt. Det kommer da krav om å koble til kommunalt avløpsnett. Ta kontakt med rørlegger som hjelper deg videre i prosessen med selve påkoblingen. Les mer på siden Koble til vann og avløp.

Tilsyn

Vi har startet med tilsyn på private avløpsanlegg i 2018. Vi sjekker om du har innlagt vann, godkjent utslippstillatelse og om anlegget fungerer. Du får SMS før vi kommer. 

Forskrift for slamtømming i Arendal kommune
Forskrift om gebyr for saksbehandling og kontroll av separate avløpsanlegg, Arendal kommune