Beskjære eller felle trær?

Vi har ansvar for å bevare kommunens naturmangfold. Trær skaper trivsel og bidrar til bedre luft ved å samle opp svevestøv fra trafikken. Trær er også viktig for å håndtere overvann og forhindre lokale oversvømmelser.

Når må du søke om å felle trær?

Noen eiendommer er omfattet av reguleringsplaner som ikke tillater felling av større trær. For eksempel kan dette være i planer hvor areal er regulert til spesialområde bevaring eller hensynssone bevaring.

Du kan sjekke dette selv. Se hvilke planer som gjelder for din eiendom.  
Hvis du fortsatt har spørsmål kan du ta kontakt med oss

Hvis det er planer som ikke tillater felling av trær på din eiendom må du søke om dispensasjon fra bestemmelsen om bevaring i reguleringsplanen.

Slik søker du om dispensasjon

Først må du sende nabovarsel.
Når svarfristen for naboene har gått ut, sender du inn en søknad om dispensasjon. 

Søknaden må inneholde:

  • Begrunnelse for søknaden 
  • Gjenpart- og kvittering på nabovarslingen
  • Situasjonsplan (Kart hvor du markerer treet som skal felles)

Send søknaden til postmottak@arendal.kommune.no

Beskjære trær

Du trenger ikke søke for å beskjære trær som er vernet i reguleringsplanen. Beskjæring anses som vedlikehold, og bør skje i samråd med en trepleier (arborist). En arborist vil kunne sikre at beskjæringen ikke ødelegger for treets vekstvilkår.

Andre bestemmelser

Det er ikke bare reguleringsplaner som gir føringer for om du kan felle trær på privat grunn eller ikke.

I kantsonen langs vassdrag gjelder egne regler. Se faktaark utarbeidet av Oslo kommune.