Slå sammen eiendommer - Arendal kommune

Slå sammen eiendommer

Du kan kreve sammenslåing når du eier flere eiendommer som grenser inntil hverandre, og der det er mer funksjonelt med en eiendom istedenfor to eller flere. 

Vi kan anbefale sammenslåing hvis du for eksempel har en tilleggstomt som du ønsker innlemmet i en bolig-, fritids- eller næringseiendom. Vi anbefaler også å vurdere sammenslåing hvis du har et gårdsbruk som består av mange gårds- og bruksnummer, og som skal drives under ett.

Sammenslåingen skal registreres i matrikkelen og sendes Kartverket for tinglysing og registrering i grunnboken.

Hvem kan kreve sammenslåing?

Den eller de som er eier (har grunnbokshjemmel til) de eiendommene som skal slås sammen.

For å kunne slå sammen to eller flere eiendommer, gjelder disse vilkårene:

 • Det må være samme eier(e) på alle eiendommene som skal sammenslås.
 • Eiendommene må ligge i samme kommune.
 • Det må være lik pant eller pant i kun en av eiendommen som skal slås sammen. Du kan undersøke med tinglysningen (Kartverket) at betingelsene for sammenslåing er til stede (heftelser, rettigheter). Les om tinglysning på kartverket.no.
 • Eiendommene skal i utgangspunktet utgjøre et sammenhengene areal eller volum. Unntak kan gis i spesielle situasjoner.
 • I noen tilfeller kreves det samtykke fra rettighetshavere.

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.

Slik søker du

Fyll ut skjemaet

Fyll ut skjemaet "krav til sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter".

Søknaden skal inneholde opplysninger om:

 • Eier- og festeforhold.
 • Hvilke eiendommer som skal slås sammen.
 • Bekreftelse på at eier til en eventuell bruksrett er varslet.
 • Bekreftelse på at eventuell(e) fester(e) er varslet.
 • Hvilket matrikkelnr. (gårdsnr., bnr. og evt. festenr.) som skal beholdes.
 • Dokumenter som er nødvendig for å få tinglyst sammenslåing (for eksempel samtykke fra panthavere).
 • Gyldig firmaattest dersom eier er et firma.
 • Eventuell annen informasjon som er relevant for saken.

Det er også en fordel om du legger ved et kart som viser den sammenslåtte eiendommen.

Lever skjemaet

Du kan sende skjema til postmottak@arendal.kommune.no, eller til Arendal kommune, Oppmåling, Postboks 503, 4898 Grimstad.

Hva skjer videre?

Kommunen behandler kravet etter matrikkelloven:

 • Vi sjekker om vilkårene for sammenslåing er oppfylt.
 • Dersom vilkårene er oppfylt, registrer vi sammenslåingen i matrikkelen.
 • Vi sender melding til tinglysing.
 • Når eiendommen er tinglyst, vil du motta et nytt matrikkelbrev.
 • Hvis det er tinglyst urådighet, må du legge ved  skriftlig samtykke fra urådighetshaver.

Du må regne med en saksbehandlingstid på opptil 6 uker fra saken er registrert inn til kommunen, til saken er ferdig behandlet.

Klage

Klagefristen er tre uker fra det tidspunktet du har mottatt matrikkelbrevet, orientering om matrikkelføring eller dersom kravet om sammenslåing ikke blir imøtekommet. De som avgjørelsen har betydning for kan klage.

Du sender skriftlig klage til kommunen. Hvis kommunen opprettholder sin avgjørelse, blir saken sendt videre til Statsforvalteren, som avgjør om klagen skal tas til følge.

Slå sammen seksjoner

Dersom du vil slå sammen seksjoner må dette gjøres med en søknad om reseksjonering. Du finner mer om reseksjonering her.

Kontakt oss

Søknad sendes til 
Postmottak

eller pr. post til
Arendal kommune
Oppmåling
Postboks 123
4891 Grimstad