Tilskudd til tiltak for å styrke språkutviklingen blant minoritetsspråklige barn i barnehage

Staten gir tilskudd til tiltak for å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn i førskolealder. Kommunen mottar tilskuddet basert på antall minoritetsspråklige barn registrert i Basil den 15.12 foregående år. Kommunen fordeler tilskuddet på bakgrunn av søknader fra den enkelte barnehageeier og eventuelle andre tjenester. 

Hvem kan søke?

Alle som driver godkjente barnehager, kan søke kommunen om tilskudd til tiltak for å styrke språkutviklingen blant minoritetsspråklige barn.

Hva skal midlene brukes til?

Midlene må benyttes til tiltak direkte rettet mot minoritetsspråklige barn og det må være planlagte tiltak knyttet til minoritetsspråklige barn. 

Minoritetsspråklige barn defineres som:

 • Barn med en annen språkbakgrunn enn norsk med unntak av barn som har, samisk, svensk, dansk eller engelsk som morsmål
 • Begge foreldre/foresatte til barnet må også ha et annet morsmål enn norsk, samisk, svensk, dansk eller engelsk

Tilskuddet kan gis til døve eller sterkt hørselshemmede barn når barnehagen har ansatt en tospråklig assistent som behersker tegnspråk.

Formål med tilskuddet:

 • Bidra til å bedre språkforståelsen blant minoritetsspråklige barn
 • Øke deltagelsen av minoritetsspråklige barn i barnehage
 • Bidra til at kommunen utformer helhetlige tiltak på tvers av de ulike tjenestetilbudene

Kriteriene som kan ligge til grunn for søknaden:

 • Innkjøp av språkmateriell
 • Utviklingsprosjekter
 • Kompetanseutvikling
 • Tilskudd til tospråklig assistent
 • Ansettelse av ekstra personale som har som særskilt oppgave å stimulere til språklig utvikling, og stimulering av barns sosiale utvikling og leseferdigheter.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 1. mars

Slik søker barnehagen

Søknaden skal inneholde konkrete tiltak for å styrke den norskspråklige utviklingen for minoritetsspråklige barn i egen barnehage, og en oversikt over antall barn som skal få tiltak for å styrke deres norskspråklige utviklingen. 

 1. Last ned og fyll ut Søknadsskjema - tilskudd til tiltak for å styrke språkutviklingen blant minoritetsspråklige barn i barnehage (DOCX, 38 kB)
  Last ned og fyll ut Vedlegg - oversikt over minoritetsspråklige barn. (DOCX, 46 kB)
 2. Søknaden sendes på sikker melding. Send sikker melding
 3. Barnehagen må levere rapport på bruken av midlene ved barnehageårets slutt. Rapporten skal inneholde hvordan tilskuddet har blitt brukt, barnas utbytte av tiltakene, samt ev. årsak til avvik fra planene. Rapporten må leveres innen 1. desember.
  Last ned rapportmal for bruk av tilskuddsmidler. (DOCX, 43 kB)