Bygge nær veien eller søke om ny avkjøring

Hvis du ønsker dispensasjon fra veglovens byggegrense (§§ 29 og 30) og avkjørselstillatelse i byggesaker (§ 40) må du søke om det. 

Søknad om dispensasjon fra byggegrense langs vei

Søknaden skal beskrive nåværende forhold og tiltaket det søkes tillatelse for.

Situasjonskart: 

 • Et situasjonskart i M 1:250 eller 1:500
 • Avstand mellom planlagt bygg (inkl. eventuelt takutstikk) og asfaltert veikant
 • Avstandene skal målsettes på kartet
Beskrivelse av tiltaket:
 • Hva som skal bygges/endres
 • Konsekvenser i forhold til veien (sikkerhet og driftseffektivitet)

Søknad om avkjørselstillatelse eller utvidelse av tillatelsen

Søknaden skal beskrive nåværende forhold og tiltaket det søkes tillatelse for.
Situasjonskart:
 • Et situasjonskart i M 1:250 eller 1:500
 • Skal vise avkjørselen med påtegnede frisiktlinjer fra avkjørselen og ut på kommunal vei
  Klikk for stort bilde
  Frisiktlinjene viser på kartet sikten for en avkjørsel til en vei, etter kravene til en 30 km/t vei. 3m fra kant av kommunal vei skal det være mulig å se 20m i begge retninger langs veien. Det skal ikke være sikthinder over 50cm i høyde. 
 • Siktlinjer og avstand fra vei i avkjørselen skal målsettes på kartet
Beskrivelse avkjørselsforholdene, f.eks:
 • Antall brukere/boenheter
 • Stigningsforhold
 • Bredde på avkjørsel
 • Snuplassmuligheter på egen grunn

Søknaden sendes til Arendal kommune og merkes med Kommunalteknikk-Vei. 

Veinorm

Veinorm for Arendal kommune (PDF, 77 kB) gjelder for alle veianlegg som kommunen skal ha vedlikehold av. 

Kontaktinfo

Michael Sørensen Hervik
Tlf: 37 01 37 41