Bygge nær veien eller søke om ny avkjøring

Hvis du ønsker dispensasjon fra veglovens byggegrense (§§ 29 og 30) og avkjørselstillatelse i byggesaker (§ 40) må du søke om det. 

Søknad om dispensasjon fra byggegrense langs vei

Søknaden skal beskrive nåværende forhold og tiltaket du søker tillatelse for.

Situasjonskart 

 • Et situasjonskart i M 1:250 eller 1:500
 • Avstand mellom planlagt bygg (inkl. eventuelt takutstikk) og asfaltert veikant
 • Avstandene skal målsettes på kartet

Beskrivelse av tiltaket

 • Hva som skal bygges/endres
 • Konsekvenser i forhold til veien (sikkerhet og driftseffektivitet)

Søknad om avkjørselstillatelse eller utvidelse av tillatelsen

Søknaden skal beskrive nåværende forhold og tiltaket du søker tillatelse for.

Situasjonskart

 • Et situasjonskart i M 1:250 eller 1:500
 • Det skal vise avkjørselen med påtegnede frisiktlinjer fra avkjørselen og ut på kommunal vei


  Frisiktlinjene viser  på kartet sikten for en avkjørsel til en vei, etter kravene til en vei med 30 km/t. 3 m fra kant av kommunal vei skal det være mulig å se 20 m i begge retninger langs veien. Det skal ikke være sikthinder over 50 cm i høyde. 

 • Siktlinjer og avstand fra vei i avkjørselen skal målsettes på kartet
 • Figuren under viser minimumskrav for nye avkjørsler

        
  

Beskrivelse av avkjørselsforholdene

 • Antall brukere/boenheter
 • Stigningsforhold (maks. 3% av de første 5 m, skal være fall)
 • Bredde på avkjørsel
 • Snuplassmuligheter på egen grunn
 • Overvannsrør under avkjørsel
 • Evt. andre opplysninger

Send søknaden til Arendal kommune, avdeling vei og parkering, postboks 123, 4891 Grimstad, eller merk søknaden avdeling vei og parkering og sende den til postmottak@arendal.kommune.no. 

Veinorm

Veinorm for Arendal kommune (PDF, 77 kB) gjelder for alle veianlegg som kommunen skal ha vedlikehold av.