Brøyting og strøing

Kommunen har ansvar for brøyting, snørydding og strøing av kommunale veier. Sjekk om veien din er kommunal. 

For at vi skal kunne gjøre en god jobb er det viktig at du hjelper oss slik at brøytebilen kommer frem. 

Kommunen har dessverre ikke kapasitet til å strø overalt hver gang det er glatt. Ta gjerne med en bøtte med grus fra kommunens strøhauger og strø glatte partier på fortau og veier i nærområdet.

Hva brøyter og strør vi?

Vi brøyter gang-/sykkelveier og fortau og tilhørende bilveier fortløpende. Bratte bakker og strekninger i tilknytning til skoler og bussruter blir prioritert. Noen strekninger blir likevel brøytet før bakker, skolevei eller bussrute for at brøyteroden skal bli brøytet på en effektiv måte. 

Vi prøver å brøyte fortau samtidig med veiene. For fortau i sentrumsområdet gjelder politivedtektene. Disse fortauene skal derfor brøytes og strøs av gårdeieren. Gater og gågater i sentrum strøs etter behov av kommunen. 

Snuplasser og kryss skal brøytes slik at det er god vei og sikt for både personbiler, søppelbiler og andre.

Når brøyter vi?

Hovedregelen er at vi brøyter når det har snødd 5 cm og det fortsatt snør.

Vi har dessverre ikke kapasitet til å brøyte alle veier samtidig. Kommunen er delt inn i 31 områder (brøyteroder). Det tar flere timer å brøyte gjennom en rode. Veier som ligger på slutten av roden kan derfor oppleve at det er mer snø enn 5 cm før veien blir brøytet.

Målet vårt er å brøyte ferdig innen kl. 06.00 på hverdager, kl. 08.00 på lørdager og 09.00 på søndager.

Hvor brøyter vi?

Se større kart


Kommunale veier brøytes av kommunen selv og private kontraktører. Kommunen er delt inn i 31 brøyteroder. 

Informasjon til brøytekontraktører

Hva kan og må du som huseier og bilist gjøre?

Som huseier og bilist har du et ansvar for å hjelpe til slik at det er framkommelig på offentlig vei. Husk: Brannbilen, ambulansen og politibilen må komme fram.

Hjelp brøytebilen frem

 • Ikke sett bilen slik at den hindrer brøytebilen – og husk at brøytebilen er veldig bred og trenger god plass
 • Du skal ikke legge snø på offentlig vei eller fortau
 • Du må fjerne busker og trær på din eiendom hvis de henger ut i kjørebanen eller fortauet

Eget ansvar for brøyting og snørydding

 • Som gårdeier i sentrum har du ansvar for å rydde fortau for is og snø, samt å strø glatt fortau utenfor egen eiendom. Dette står i politivedtektene
 • Alle huseiere må sørge for at det ikke oppstår fare for takras eller fallende istapper
 • Du må selv fjerne snø fra brøyting som havner på din private avkjørsel
 • Du må fjerne snø slik at det mulig for renovasjonsmannskapene å komme frem til søppeldunkene på eiendommen din
 • Du må ikke sette søppeldunkene slik at de hindrer brøytingen
 • Du må brøyte din egen utkjørsel slik at det er god sikt for deg selv og andre som kjører forbi

Strøgrus og feiing

Kommunen har kasser med strøgrus plassert flere steder i kommunen. I tillegg er det hauger med strøgrus ved veien flere steder. 

Gå til SiFra for å melde om det mangler grus/sand.  

Hauger med strøgrus finner du blant annet 

 • ved Roligheten skole
 • ved Sandnes skole
 • ved Vanntårnet på Hisøy
 • ved veien mellom Sandvigen og Kolbjørnsvik
 • ved veien ned til Flødevigen
 • ved Myratunet
 • på begge sider av Solåsen
 • i Stemkjærkrysset
 • på Torsbuåsen
 • ved renseanlegget på Narestø
 • mellom Nymo (Nitridveien) og Else Hagens vei

På våren starter vi feiing av kommunale veier så snart vinteren er over for denne gang. 

Lagring og dumping av snø

Det er ikke plass til lagring av snø i sentrum. Ved snørydding av gater, plasser og parkeringsarealer i sentrum er det derfor nødvendig å fjerne snøen. Den snøen kommunen fjerner i sentrum blir dumpet på Fergekaia. Snøen må vurderes for forsøpling og forurensning i hvert enkelt tilfelle. 

Om du ønsker å dumpe snø i sjøen, må du selv ta ansvar for å vurdere om snøen er ren. Du kan forbebygge ved rydde før snøfall, undersøke avfallsmengder ved nedsmelting, foreta prøvetaking osv.

I Pollen og Kittelsbukt er det ikke lov å dumpe snø pga. de miljøtiltakene vi har gjennomført der. Hvis det er ekstremt store snømengder vil kommunen evt. søke om dispensasjon fra Statsforvalteren.