Arbeid - vei, vann og avløp

Her jobbes det

Ny legevakt - nytt kjøremønster og stengt vei

Fjell sprenges og kjøres bort for å gjøre plass til den nye legevakten. Det er sprengninger nesten hver dag fra mandag til fredag. Det er to faste tidspunkter for sprenging: kl. 07:30 og kl. 16:30.

Første sprengning var i april 2021. Vanskelige grunnforhold gjør at sprengningen tar lengre tid en forventet og muligens vil pågå til ut i desember 2021. 

Dydens vei er stengt for trafikk mellom innkjøringen til legevakten/aktuttmottaket og Parkveien. Det er satt opp elektrisk bom ved stengepunktene. Beboere vil kunne passere. Myke trafikanter kan fortsatt kunne bruke veien. 

Skal du til legevakten eller akuttmottaket med bil, må du følge blå piler på kartet. Det er mulig med av- og påstigning ved legevakten, men det er ikke mulig å parkere der. 

Veien fra sykehuset mot Klinkenberg vil bli stengt og tilgang er nå via Sykehusveien.

Skravert rødt felt på kartet viser hvor arbeider i forbindelse med ny legevakt skal pågå. Grønne linjer er fortau for myke trafikanter. 

Kjøremønster ved sykehuset fra 18.10.2021  

 

 

 

 

 

 

 

Frydentoppveien stengt

Frydentoppveien blir stengt ved nr. 2 20.10.2021, fordi vi skal skifte ut en mur. Man må kjøre inn fra hver side. Arbeidet skal etter planen være ferdig i midten av desember 2021. Myke trafikanter kan passere. 

Langbrygga

Vi oppgraderer Langbrygga med nytt gate-belegg og grønne områder. Kai og bryggepromenaden er allerede bygget. Nå er det området mellom bryggepromenaden og bebyggelsen som skal oppgraderes. Les mer om oppgraderingen. 

Longumvann – ny vannledning

Vi jobber stadig med å bedre sikkerheten for vannforsyningen i kommunen, og nå legger vi en ny vannledning gjennom Longumvannet fra Katthølen til Longum. 

Det flyter nå en ledning på 150 m ved Longum park. Den vil bli liggende på vannet til desember 2021, før den blir senket ned på bunnen.  

Vi ber dere som ferdes på Longumvann om å være forsiktige og holde dere unna ledningen. 

Prosjektleder i kommunen kan kontaktes på tlf.: 90 01 56 69.
 

Nye vann- og avløpsledninger i Skogveien og tilstøtende områder

Vi skal legge nye vann- og avløpsledninger i Skogveien og tilstøtende områder. Vi begynner arbeidet i januar og skal etter planen være ferdig i november 2021. Kjøretøy og myke trafikanter må følge skilting og anvisning fra anleggsledelsen.

Den røde linjen på kartet viser hvor vi skal arbeide. 

 

 

 

 

 

Hylleveien

Vi er ferdige med å legge fjernvarmerør og nye avløps- og overvannsrør opp til Fløyheia. Nå er vi i gang med å lage miljøgate i deler av Hylleveien. Vi skifter også ut gamle vann- og avløpsrør og gamle strømkabler. Vi legger nye telekabler, fornyer gatelys, etablerer et trappeamfi og lager ny turvei opp til Fløyheia.

Arbeidene Hylleveien fortsetter frem til sommeren/høsten 2022 og det vil derfor fortsatt være redusert fremkommelighet.

Hylleveien vil være stengt for gjennomkjøring, men du kan kjøre frem til parkeringshuset (over biblioteket) enten via Iullsklev eller via Østre gate. Kjøring til noen eiendommer i Hylleveien vil tidvis ikke være mulig.

Myke trafikanter kan passere anleggsområdet hele anleggsperioden. 

Beboere i området får nødvendig informasjon så lenge arbeidet pågår. 

 

  

 

 

 

Stengt turvei fra Hylleveien til Fløyheia

Turveien fra Hylleveien og opp til Fløyheia/Linkmasta er stengt. Den skal fornyes utover høsten og vinteren. Hvis vi får en mild vinter, kan vi ha stien ferdig til åpning utpå våren 2022.

Vi vil at du skal være trygg. Respekter derfor anleggskilt og sperringer. 

Arbeid i veien på Asdal

Vi skal legger nye vann- og avløpsledninger på Asdal på  strekningen Rykeneveien ved krysset mot Natvig / Hammeren bro og til Naudebro. I samme prosjekt skal vi også legge ledninger opp til parkeringsplassen ved skolene på Lunderød. 

Arbeidet skal pågå fra november 2020 og er planlagt ferdig innen utgangen av november 2021. 

Vi har begynt i Rykeneveien ved krysset mot Natvig / Hammeren bro og arbeider oss nordover. Det vil bli noe sprengningsarbeid i prosjektperioden. Sprengninger vil bli varslet med sirene. 

Det vil være redusert fremkommelighet forbi det stedet vi arbeider. Trafikken vil i perioder bli dirigert manuelt eller ved hjelp av lysregulering. Vi oppfordrer deg til å bruke alternative omkjøringsveier.

Den røde streken i kartet viser hvor vi skal legge ledninger. 

Kartet viser hvor vi skal arbeide på Asdal 
 

 

Når vi arbeider

Når vi arbeider på vann- og avløpsledninger gjør vi det slik at innbyggerne skal bli minst mulig berørt. Det kan bli utsettelser i et vann- og avløpsprosjekt hvis det skjer noe utforutsett. I juli er det en pause på tre uker i arbeidet. 

Hvis vannet må stenges i forbindelse med arbeidet, så varsles abonnentene på forhånd.
Varsling om stengt vann på vår nettside.

Ulempeerstatning ved tapping av vann

I noen tilfeller vil abonnenter måtte tappe større mengder vann. Det er for eksempel aktuelt for å unngå frostskader i rørene ved midlertidig vannforsyning. Du kan i slike tilfeller søke om ulempeerstatning ved uttapping av vann (PDF, 168 kB). En slik søknad er kun aktuell for de som har vannmåler. 

Kontakt oss

Vakttelefon
Vei, vann og avløp -
utenom vanlig åpningstid​
​(brannvakta)
​Tlf: 37 01 38 88
 

Feilmeldingstjenester
Agder Energi tlf: 07272
Telenor tlf: 05000