Arbeid - vei, vann og avløp - Arendal kommune

Arbeid - vei, vann og avløp

Her jobber vi

Færvik, Gabriel Scotts vei

Prosjektet går ut på å renovere og oppgradere det eksisterende vann- og avløpsnettet. Riggingen starter i løpet av denne uka, og selve VA-arbeidet begynner i uke 18. Arbeidet innebærer graving i privat vei og på noen naboeiendommer.

Kart over område der arbeidet skal foregå - Klikk for stort bildeKart over område der arbeidet skal foregå

For mer informasjon kontakt:

Arendal Kommune
Prosjektleder: Ambasajer B. Bahram
E-post: ambasajer.beyene.bahram@arendal.kommune.no
Telefon: +4796960110

Nystuen, Kystveien, sanering av vann og avløpsledninger

Hva og hvorfor ?
Arendal kommune v/kommunalteknikk skal i gang med sanering av eksisterende vann og avløpsledninger i Kystveien, ifra Havstadverven til Støperiveien med tilhørende kryssinger av fylkesvei. Dette gjør vi fordi eksisterende ledninger er i dårlig stand, og vi har hatt flere lekkasjer der de siste årene. Det vil også bli økt brannvannsdekning i området når det nå legges større vannrør.

Hvor ?

Kartutsnitt av byggearbeider på Kystveien


«Blå strek viser hvor det skal graves og etableres nye vann og avløpsledninger»

Når ?
Arbeidene er planlagt å starte i løpet av November og skal være ferdig i løpet av sommeren 2023

Trafikkregulering ?
Det skal så langt det lar seg gjøre opprettholdes toveistrafikk i arbeidsperioden, men manuell dirigering kan forekomme på enkelte strekninger, samt helg/nattarbeid ved kryssinger av fylkesvei må påberegnes. Det vil alltid være tilgang for gående og syklende, og det etableres sikring mot trafikkert vei og anleggsområdet, for en sikker gjennomføring av trafikkavviklingen. I anleggsperioden anbefales det omkjøring på E-18 og Longum for å redusere trafikken langs Kystveien i anleggsperioden.

Arendal kommune
Prosjektleder: Rune Morka 
Mobil:   905 52 394
E-post: rune.morka@arendal.kommune.no                                                       
 

Gjervoldsøy: utbedre eksisterende vannledning og legge til rette for påkobling til spillvann.

Formålet er å utbedre eksisterende vannledning ut til Gjervoldsøy og samtidig legge til rette for påkobling av spillvann ved hjelp av en pumpeledning. Det vil også bli bygget ny pumpestasjon innerst i Gjervoldsøyveien, ved asfaltert snuplass. 

Agder Renovasjon ønsker samtidig å prosjektere et nedgravd avfallsanlegg i området rundt fremtidig pumpestasjon.

Kart - Klikk for stort bildeGjervoldsøy

Det kommer til å bli graving i vei og hos noen tilstøtende eiendom.

For mer informasjon kontakt:

Jon Oddvar Jørgensen
Tlf.: 975 11 282
E-post: jon.oddvar.jorgensen@arendal.kommune.no
 

Barbu, Kystveien: Sanering av vann- og avløpsledninger

Hva og hvorfor ?
Arendal kommune v/kommunalteknikk skal legge ned gammel vannledning og sikre god tilkobling av vannforsyning til de berørte boliger. Spillvann og overvannsledninger skal også oppgraderes. Dette prosjektet vil gi bedre avløp og tryggere vannforsyning til boliger i området. Det vil også etableres ny hydrant som gir bedre brannvannsdekning i området.

Når?
Selve gravearbeid starter mandag 12. desember og skal være ferdig i løpet av april 2023

Det skal så langt det lar seg gjøre opprettholdes toveistrafikk i arbeidsperioden, men manuell dirigering kan forekomme på enkelte strekninger, samt helg/nattarbeid ved kryssinger av fylkesvei må påberegnes. Det vil alltid være tilgang for gående og syklende, og det etableres sikring mot trafikkert vei og anleggsområdet, for en sikker gjennomføring av trafikkavviklingen. I anleggsperioden anbefales det omkjøring på E-18 og Longum for å redusere trafikken langs Kystveien i anleggsperioden. 

Kart - Klikk for stort bildeKart

Arendal kommune
Prosjektleder: Ambasajer B. Bahram
E-post: ambasajer.beyene.bahram@arendal.kommune.no
Telefon: +4796960110

Fylkeskommunen bygger ny vei fra Neskilen til Arendal havn

Fylkeskommunen bygger ny vei på Eydehavn, fra Neskilen til Arendal havn.
Arendal kommune benytter muligheten ved å legge nye rør for vann og avløp under veien. Veiprosjektet vil i noen grad påvirke kommunens innbyggere, se informasjon her.

Skibvig Ringvei: Sanering av vann- og avløpsledninger

Hva og hvorfor?

Vann- og avløpsledninger langs Skibvig Ringvei er av eldre dato, og flere husstander har urenset direkteutslipp av avløpsvann til sjø.
I tillegg går store deler av lokalt overvann i felles ledning med spillvannet.
Vi skifter nå ut eldre og dårlige vann og avløpsledninger og fører alt spillvann til renseanlegg. Samtidig legges det ledninger for bedre håndtering av lokalt overvann.

Hvor?

Skibvig Ringvei: Sanering av vann- og avløpsledninger - Klikk for stort bilde

Blå strek i kartet viser hvor det skal graves og etableres nye vann- og avløpsledninger

Når:
Arbeidene starter i april 2022 og skal etter planen være ferdige innen sommeren 2023

Trafikkregulering:
Skibvig Ringvei vil være stengt for gjennomkjøring i perioden hvor det graves her. Gående og syklende skal likevel til enhver tid kunne passere anlegggsområdet.
Også Nedre Skibvig stenges for gjennomkjøring. Omkjøringsvei til eiendommene etableres og skiltes.

Prosjektleder:
Hans Olav Sørensen
Tlf.: 951 82 467
E-post: hans.olav.sorensen@arendal.kommune.no
 

Trygve Næss vei: sanering av vann- og avløpsledninger

Hva og hvorfor?

Vi er i gang med sanering av vann og avløpsledninger i Trygve Næss vei og omkringliggende område. Dette gjør vi fordi eksisterende vann og avløpsnett er i svært dårlig forfatning, samt for å forbedre overvannssituasjonen i området.

Hvor?

Kart som viser nye vann- og avløpsledninger - Klikk for stort bildeBlå strek i kartet viser hvor det skal graves og etableres nye vann og avløpsledninger.

Når

Arbeidene startet september 2021 og planen er at vi skal være ferdig i løpet av 2022.

Trafikkregulering

Det er svært smalt i området vil veien hvor det graves, og derfor vil det som regel være stengt for gjennomkjøring. Gående og syklende skal likevel til enhver tid kunne passere anleggsområdet.

Naudebroveien: nye vann- og avløpsledninger

Hva og hvorfor?

Vi skal legge nye vann- og avløpsledninger i Naudebroveien. Dette er en videreføring av arbeidet på Asdal, og skal sikre og forbedre vannforsyningen. Arbeidet skal også gi bedre håndtering av overvann og spillvann i området. 

Hvor?

 

Kart som viser nye vann- og avløpsledninger - Klikk for stort bildeDen røde streken i kartet viser hvor vi skal grave og legge ledninger.

 

Når?

Det har vært opphold i arbeidene en stund. Gjenstående arbeider med kabelgrøft og veglys vil tas til våren. Slik unngår vi tungvint vinterarbeid, og vi kan gå rett til asfaltering når arbeidene skal ferdigstilles, sommer 2023.

Trafikkregulering

Det vil være redusert fremkommelighet forbi stedet vi arbeider. Noen ganger vil veien være stengt for kjøretøy. Gående skal alltid kunne passere. Vi vil informere de som blir berørt av veistenging. 

Ny legevakt - nytt kjøremønster

Fjell sprenges og kjøres bort for å gjøre plass til den nye legevakten. Det er sprengninger nesten hver dag fra mandag til fredag. Det er to faste tidspunkter for sprenging: kl. 07:30 og kl. 16:30.

Første sprengning var i april 2021. Vanskelige grunnforhold gjør at sprengningen tar lengre tid en forventet og muligens vil sprengning pågå til ut i desember 2021. 

Dydens vei er stengt for trafikk mellom innkjøringen til legevakten/akuttmottaket og Parkveien. Det er satt opp elektrisk bom ved stengepunktene. Beboere vil kunne passere. Myke trafikanter kan fortsatt kunne bruke veien. 

Skravert rødt felt på kartet viser hvor arbeider pågår. Smal grønn linje er fortau for myke trafikanter. Blå og lys grønn vei viser kjørbar vei. Piler viser kjøreretning.   

Se også detaljkart og veibeskrivelse lenger ned i teksten, som forklarer hvordan du kommer til henholdvis Klinkenberg/ABUP og legevakten. 

Dydens vei er stengt med elektriske bommer. Nødetater og beboere kan passere. Smal grønn linje er fortau for myke trafikanter.

 

 

Besøkende til Klinkenberg/ABUP 

Veien fra sykehuset mot Klinkenberg er stengt og tilgang er via Sykehusveien.  Det er laget midlertidig vei for besøkende til ABUP. 

Veibeskrivelse: Ta av fra Kloppene til venstre og inn Sykehusveien (blå vei), ta til høyre i første kryss (lys grønn enveisskjørt vei) og følg skiltingen frem til parkeringsplassen.  Ved avreise tar du til høyre ut fra parkeringsplassen og følger veien ned til Kloppene.
Du kan også parkere i parkeringshuset og gå den midlertidige veien opp til ABUP. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besøkende til legevakten og akuttmottaket. 

Dydens vei stengt for tilkomst fra Parkveien. Skal du til legevakten eller akuttmottaket med bil, må du følge blå piler på kartet. Det er mulig med av- og påstigning ved legevakten, men det er ikke mulig å parkere der. 

Veibeskrivelse: Ta av fra Kloppenebakken og inn til venstre på Dydens vei (Blå vei), og følg skilting frem til parkeringsplassene. Kjør samme vei tilbake til Kloppenebakken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Når vi arbeider

Når vi arbeider på vann- og avløpsledninger gjør vi det slik at innbyggerne skal bli minst mulig berørt. Det kan bli utsettelser i et vann- og avløpsprosjekt hvis det skjer noe utforutsett. I juli er det en pause på tre uker i arbeidet. 

Hvis vannet må stenges i forbindelse med arbeidet, så varsles abonnentene på forhånd.
Varsling om stengt vann på vår nettside.

Ulempeerstatning ved tapping av vann

I noen tilfeller vil abonnenter måtte tappe større mengder vann. Det er for eksempel aktuelt for å unngå frostskader i rørene ved midlertidig vannforsyning. Du kan i slike tilfeller søke om ulempeerstatning ved uttapping av vann (PDF, 168 kB). En slik søknad er kun aktuell for de som har vannmåler. 

Er du bekymret for sprengningsarbeider nær deg?

  • Ta kontakt med eier av eiendommen eller firmaet som utfører arbeider.
  • Hvis du føler at arbeidene kan medføre fare – kontakt politiet 112 eller 02800.
  • Hvis du mener at eiendommen har blitt utsatt for skade – ta kontakt med forsikringsselskapet ditt.

Kontakt oss

Vakttelefon 
Vei, vann og avløp - utenom vanlig åpningstid​
Tlf: 90 27 01 25

Feilmeldingstjenester
Agder Energi tlf: 07272
Telenor tlf: 05000