Arbeid - vei, vann og avløp

Her jobber vi

Trygve Næss vei: sanering av vann- og avløpsledninger

Hva og hvorfor?

Vi er i gang med sanering av vann og avløpsledninger i Trygve Næss vei og omkringliggende område. Dette gjør vi fordi eksisterende vann og avløpsnett er i svært dårlig forfatning, samt for å forbedre overvannssituasjonen i området.

Hvor?

Kart som viser nye vann- og avløpsledninger - Klikk for stort bildeBlå strek i kartet viser hvor det skal graves og etableres nye vann og avløpsledninger.

Når

Arbeidene startet september 2021 og planen er at vi skal være ferdig i løpet av 2022.

Trafikkregulering

Det er svært smalt i området vil veien hvor det graves, og derfor vil det som regel være stengt for gjennomkjøring. Gående og syklende skal likevel til enhver tid kunne passere anleggsområdet.

Kirkebakken: nye vann- og avløpsledninger

Hva og hvorfor

Vi er i gang med etablering av nye vann og avløpsledninger i Kirkebakken. Dette gjør vi fordi eksisterende vann- og avløpsnett er i svært dårlig forfatning, og for å separere overvann fra spillvannsnettet.

Hvor 

Kart som viser vann- og avløpstrase - Klikk for stort bildeBlå strek i kartet viser hvor det skal graves og etableres nye vann og avløpsledninger.  

Når?

Arbeidet startet i januar 2022 og planen er at vi skal være ferdig i løpet av april 2022. 

Naudebroveien: nye vann- og avløpsledninger

Hva og hvorfor?

Vi skal legge nye vann- og avløpsledninger i Naudebroveien. Dette er en videreføring av arbeidet på Asdal, og skal sikre og forbedre vannforsyningen. Arbeidet skal også gi bedre håndtering av overvann og spillvann i området. 

Hvor?

Kart som viser nye vann- og avløpsledninger - Klikk for stort bildeDen røde streken i kartet viser hvor vi skal grave og legge ledninger.

Når?

Arbeidet starter i mars 2022 og planen er at vi skal være ferdig innen utgangen av året. 

Trafikkregulering

Det vil være redusert fremkommelighet forbi stedet vi arbeider. Noen ganger vil veien være stengt for kjøretøy. Gående skal alltid kunne passere. Vi vil informere de som blir berørt av veistenging. 

Kuviga, Kystveien: oppgradering av vann- og avløp

Hva skal vi gjøre?

Kommunen har i de siste årene arbeidet med å oppgradere vann- og avløpsanlegg i området. I dette prosjektet skal vi i tillegg legge ledninger mellom Kystveien og Kuviga brygge, og sjøledninger mellom Kuviga brygge og Barbu park og Skilsø.

Kart som viser vannledninger fra Kuviga til Barbu og Skilsø.  - Klikk for stort bildeDe blå og sorte strekene i kartet viser vannledningstraséene.

Når?

Arbeidet starter i uke 9 og planen er at arbeidet skal være ferdig innen juli 2022.

Trafikkregulering

Det vil være redusert fremkommelighet forbi anleggsområdet. Trafikken i Kystveien vil i hovedsak bli regulert med ved hjelp av lysregulering. Gående og syklende kan passere anleggsområdet i hele anleggsperioden. Bussene vil fortsatt kjøre begge veier gjennom Havstadtunellen. Det vil bli skiltet omkjøring via Krøgenes og E18 for trafikk fra Tromøya og Arendal øst.

Omkjøring via Gamle Songevei

Havstadtunellen blir stengt for biler mot sentrum. Biler som kjører Kystveien mot sentrum, må i anleggsperioden kjøre om Gamle Songevei. Gamle Songevei blir enveiskjørt for trafikk til sentrum i denne perioden og bussene vil ikke kjøre her.

Trafikksikkerhet

Kommunens mål er at så mange som kan velger å kjøre omkjøringsveien via Krøgenes og E18, velger buss, sykkel eller å ta beina fatt. Den første uken vil det bli manuell dirigering på disse stedene – ved skolestart og skoleslutt:

  • Ved Coop Prix Havstad
  • Ved innkjøringen fra Ingeborgdalen

Kartet viser trafikkmønster i forbindelse med vann- og avløpsarbeid i Kuviga.  - Klikk for stort bildeKartet viser trafikkmønster i forbindelse med vann- og avløpsarbeid i Kuviga.

Smal gang- og sykkelvei langs Kystveien

Pr. 2. mars er gang og sykkelveien langs Kystveien mye smalere enn vanlig. Grunnen til dette er at anleggsarbeidene skal etablere arbeidsområdet samtidig som ett kjørefelt skal være åpent.

Vi skal ta en ny vurdering av overgangen til innsnevret gang- og sykkelvei og de om vi kan gjøre den bedre. I mellomtiden ber vi alle som går eller sykler om å ta hensyn til hverandre, og tilpasse farten på sykkel. 

Vi beklager ulempen dette medfører for alle dere som er flinke til å sykle og gå. 

Kollektivtransport

Det kan bli noe forsinkelse på bussrutene 101,102,103 og 111.
Linje 111 vil kjøre via Kystveien og Havstadtunnelen.
Holdeplassene Arendal stasjon, Barbu kirke, Solhaug og Hutaheiti betjenes ikke. Informasjon om buss på akt.no.

Ny legevakt - nytt kjøremønster

Fjell sprenges og kjøres bort for å gjøre plass til den nye legevakten. Det er sprengninger nesten hver dag fra mandag til fredag. Det er to faste tidspunkter for sprenging: kl. 07:30 og kl. 16:30.

Første sprengning var i april 2021. Vanskelige grunnforhold gjør at sprengningen tar lengre tid en forventet og muligens vil sprengning pågå til ut i desember 2021. 

Dydens vei er stengt for trafikk mellom innkjøringen til legevakten/akuttmottaket og Parkveien. Det er satt opp elektrisk bom ved stengepunktene. Beboere vil kunne passere. Myke trafikanter kan fortsatt kunne bruke veien. 

Skravert rødt felt på kartet viser hvor arbeider pågår. Smal grønn linje er fortau for myke trafikanter. Blå og lys grønn vei viser kjørbar vei. Piler viser kjøreretning.   

Se også detaljkart og veibeskrivelse lenger ned i teksten, som forklarer hvordan du kommer til henholdvis Klinkenberg/ABUP og legevakten. 

Dydens vei er stengt med elektriske bommer. Nødetater og beboere kan passere. Smal grønn linje er fortau for myke trafikanter.

 

 

Besøkende til Klinkenberg/ABUP 

Veien fra sykehuset mot Klinkenberg er stengt og tilgang er via Sykehusveien.  Det er laget midlertidig vei for besøkende til ABUP. 

Veibeskrivelse: Ta av fra Kloppene til venstre og inn Sykehusveien (blå vei), ta til høyre i første kryss (lys grønn enveisskjørt vei) og følg skiltingen frem til parkeringsplassen.  Ved avreise tar du til høyre ut fra parkeringsplassen og følger veien ned til Kloppene.
Du kan også parkere i parkeringshuset og gå den midlertidige veien opp til ABUP. 

Kartet viser midlertidig adkomstvei (lys grønn) vei for besøkende til ABUP.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Besøkende til legevakten og akuttmottaket. 

Dydens vei stengt for tilkomst fra Parkveien. Skal du til legevakten eller akuttmottaket med bil, må du følge blå piler på kartet. Det er mulig med av- og påstigning ved legevakten, men det er ikke mulig å parkere der. 

Veibeskrivelse: Ta av fra Kloppenebakken og inn til venstre på Dydens vei (Blå vei), og følg skilting frem til parkeringsplassene. Kjør samme vei tilbake til Kloppenebakken.

Dydens vei stengt for tilkomst fra Parkveien. Kartet viser alternativ kjørevei fra Kloppenebakken.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frydentoppveien stengt

Frydentoppveien blir stengt ved nr. 2 fra 20.10.2021, fordi vi skal skifte ut en mur. Man må kjøre inn fra hver side. Arbeidet skal etter planen være ferdig i midten av desember 2021. 

Det er pr. februar 2022 åpnet for gjennomkjøring. Det gjenstår fortsatt asfaltering av vei.
 

Langbrygga

Vi oppgraderer Langbrygga med nytt gate-belegg og grønne områder. Kai og bryggepromenaden er allerede bygget. Nå er det området mellom bryggepromenaden og bebyggelsen som skal oppgraderes. Les mer om oppgraderingen. 

Longumvann – ny vannledning

Vi jobber stadig med å bedre sikkerheten for vannforsyningen i kommunen, og nå legger vi en ny vannledning gjennom Longumvannet fra Katthølen til Longum. 

Det flyter nå en ledning på 150 m ved Longum park. Den vil bli liggende på vannet til mai 2022, før den blir senket ned på bunnen.  

Vi ber dere som ferdes på Longumvann om å være forsiktige og holde dere unna ledningen. 

Prosjektleder i kommunen kan kontaktes på tlf: 90 01 56 69.
 

Hylleveien

Vi er ferdige med å legge fjernvarmerør og nye avløps- og overvannsrør opp til Fløyheia. Nå er vi i gang med å lage miljøgate i deler av Hylleveien. Vi skifter også ut gamle vann- og avløpsrør og gamle strømkabler. Vi legger nye telekabler, fornyer gatelys, etablerer et trappeamfi og lager ny turvei opp til Fløyheia.

Arbeidene Hylleveien fortsetter frem til sommeren/høsten 2022 og det vil derfor fortsatt være redusert fremkommelighet.

Hylleveien vil være stengt for gjennomkjøring, men du kan kjøre frem til parkeringshuset (over biblioteket) enten via Iullsklev eller via Østre gate. Kjøring til noen eiendommer i Hylleveien vil tidvis ikke være mulig.

Myke trafikanter kan passere anleggsområdet hele anleggsperioden. 

Beboere i området får nødvendig informasjon så lenge arbeidet pågår. 

 

  

 

 

 

Stengt turvei fra Hylleveien til Fløyheia

Turveien fra Hylleveien og opp til Fløyheia/Linkmasta er stengt. Den skal fornyes utover høsten og vinteren. Hvis vi får en mild vinter, kan vi ha stien ferdig til åpning utpå våren 2022.

Vi vil at du skal være trygg. Respekter derfor anleggskilt og sperringer. 

Asdal - Rykeneveien ved krysset mot Natvig / Hammeren bro og til Naudebro: nye vann- og avløpsledninger

Vi skal legger nye vann- og avløpsledninger på Asdal på strekningen Rykeneveien ved krysset mot Natvig / Hammeren bro og til Naudebro. I samme prosjekt skal vi også legge ledninger opp til parkeringsplassen ved skolene på Lunderød. 

Arbeidet startet i november 2020. Det gjenstår asfaltering, litt grøftepuss og reparasjon/utskifting av rekkverk langs Lunderød. Arbeidet blir avsluttet våren 2022. 

Vi har begynt i Rykeneveien ved krysset mot Natvig / Hammeren bro og arbeider oss nordover. Det vil bli noe sprengningsarbeid i prosjektperioden. Sprengninger vil bli varslet med sirene. 

Det vil være redusert fremkommelighet forbi det stedet vi arbeider. Trafikken vil i perioder bli dirigert manuelt eller ved hjelp av lysregulering. Vi oppfordrer deg til å bruke alternative omkjøringsveier.

Den røde streken i kartet viser hvor vi skal legge ledninger. 

Kartet viser hvor vi skal arbeide på Asdal 
 

 

Når vi arbeider

Når vi arbeider på vann- og avløpsledninger gjør vi det slik at innbyggerne skal bli minst mulig berørt. Det kan bli utsettelser i et vann- og avløpsprosjekt hvis det skjer noe utforutsett. I juli er det en pause på tre uker i arbeidet. 

Hvis vannet må stenges i forbindelse med arbeidet, så varsles abonnentene på forhånd.
Varsling om stengt vann på vår nettside.

Ulempeerstatning ved tapping av vann

I noen tilfeller vil abonnenter måtte tappe større mengder vann. Det er for eksempel aktuelt for å unngå frostskader i rørene ved midlertidig vannforsyning. Du kan i slike tilfeller søke om ulempeerstatning ved uttapping av vann (PDF, 168 kB). En slik søknad er kun aktuell for de som har vannmåler. 

Kontakt oss

Vakttelefon
Vei, vann og avløp -
utenom vanlig åpningstid​
​(brannvakta)
​Tlf: 37 01 38 88
 

Feilmeldingstjenester
Agder Energi tlf: 07272
Telenor tlf: 05000