Saltrød bydelssenter

Forslag til områderegulering for Saltrød bydelssenter er nå startet opp, iht. §§ 12-2 og 12-8.  Det er også startet opp forhandlinger om utbyggingsavtale, jf. pbl. § 17-4.

Formål

Hensikten er å endre gjeldende reguleringsplan for Saltrød senter.

Aktuelle tema i planarbeidet kan være

Planarbeidet utløser ikke krav om konsekvensutredning, jfr. pbl. § 4-2. og forskrift om konsekvensutredning.

Område

Avgrensingen vil høyst sannsynlig bli komprimert i selve områdeplanen og flere tomter vil bli tatt ut av plankartet. I utgangspunktet er det gnr./bnr. som er vist i kartet som er mest aktuelle, men dette vil bli en del av prosessen.

Hva har skjedd og hva skjer videre?

Se tidslinje med oversikt over arbeidet

23. mars 2022: Informasjonsmøte

Vi inviterte til digitalt informasjonsmøte om områdeplanen for Saltrød bydelssenter onsdag 23. mars. Takk til alle som deltok!

Se opptak av møtet

Januar 2022

Vi har startet samarbeidet med konsulent. Cowi er valgt som konsulent og skal lage områdeplan. 

Sommer/høst 2021

Oppstart av arbeidet med reguleringsplanen. 

Mai 2021

Workshops gjennomført for temaene samfunnsutvikling og næring. 

Mars/ april 2021

Evaluering og innspill til mulighetsstudier.

11. mars 2021: digitalt møte

Digital presentasjon 11. mars 

På møtet ble det presentert mulighetsstudier fra arkitektteamene, Asplan Viak, Arkitema og Team Nordic.
Se alle mulighetsstudiene.
Se opptak av møtet

6. februar 2021

Innlevering av ferdig mulighetsstudie.

Desember 2020/januar 2021

Arkitektteamene jobber videre med mulighetsstudiene.

7. desember

Arkitektteamene presenterte foreløpige tanker i mulighetsstudier for utviklingen på Saltrød.

November 2020

2. - 16. november: Vi vil gjerne ha dine meninger i det videre arbeidet med utvikling av Saltrød Bydelssenter. I denne perioden inviterer vi alle med engasjement for Saltrød til å komme med innspill. Vi har sendt SMS til alle med bostedsadresse på Saltrød med oppfordring til å delta i innspillsrunden. Innspill kan meldes inn via digitalt kart, i et Facebook-arrangement eller via e-post direkte til saksbehandler.

Innspillene ble i slutten av november sendt over til arkitektfirmaene.

Oktober 2020

Det er nå valgt ut 3 team som skal gjennomføre parallelloppdrag for Saltrød bydelssenter. De 3 teamene er Asplan Viak, Team Nordic og Arkitema Archirtecs. Vi gjennomfører oppstartsmøter i uke 42.

September 2020

Uke 36-37: Evaluering av tilbud
Uke 38: Valg av leverandør
Uke 39: Signering av kontrakt

August 2020 - invitasjon til idékonkurranse

Arendal kommune inviterte til det som kalles parallelloppdrag for utvikling av Saltrød bydelssenter. Frist for innlevering av tilbud var 31. august 2020. 

Fra utlysningen:

Parallelloppdraget skal være med å danne grunnlaget for dette planarbeidet, både som prosessverktøy og for å få frem ulike ideer og konsepter. For at samfunnet både skal få mer ut av sine investeringer og bli mer inkluderende og sosialt ønsker kommunen å se spesielt på muligheten for sambruk og flerbruk, og hvordan ulike offentlige funksjoner, boliger og fritidstilbud kan brukes til å skape liv i Saltrød bydelssenter utenom arbeids- og skoletiden.

Kommunen og Arendal næringsforening har som ambisjon å styrke den lokale verdiskapningen, næringsvirksomheten og sysselsettingen, og vil gjerne ha innspill og forslag til hvordan dette kan skje i Saltrød bydelssenter. Kommunen eier store deler av arealene som skal utvikles, og vi ønsker at teamene skal belyse kommunens rolle i stedsutviklingen og mulighetene som kommunen har som grunneier. I tillegg skal teamene foreslå en trinnvis strategi for gjennomføring av tiltak.

Arendal bystyre har besluttet å lokalisere et helsehus til bydelssenteret. Det er tenkt at helsehuset skal inneholde funksjoner som:

 • Omsorgsboliger
 • Langtids sykehjemsplasser
 • Velferdsteknologi skal vurderes og implementeres
 • Aktivitetssenter
 • Støttefunksjoner; lege, tannlege, fysioterapi, fotpleier
 • Felles areal med utleie mulighet
 • Kjøkken & vaskeri
 • Sansehage/hager
 • Kafedrift kan vurderes • Frisør
 • Andre private aktører vil bli vurdert I tillegg er det et ønske å få plass en nye barnehage og se på muligheten for en svømmehall og nye kulturarenaer/møteplasser.  
 • Det er videre et ønske om å fornye det eksisterende Saltrødsenteret (handelssenter) som ligger midt i planområdet og integrere dette på en god måte i bydelssenteret. 

Se prosjektsiden for helsehuset for mer informasjon

 


Status

Planen er nå under behandling.

Kontakt 

Prosjektleder Sigrid Hellerdal Garthe