Saltrød bydelssenter - Arendal kommune

Saltrød bydelssenter

Arendal kommune melder ny oppstart av planarbeid for områdeplan for Saltrød bydelssenter, iht. plan- og bygningsloven § 12-2 

Formål

Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av variert bebyggelse i form av boliger, forretninger, kontorer og tjenesteyting. Bakgrunnen for ny oppstartsmelding er for å utrede muligheten for å kunne bygge et kommunalt omsorgssenter ved kollen i området. 

Merknader/frist 21. november  

Frist for merknader og innspill til planforslaget var innen 21. november.   

Hva har skjedd og hva skjer videre?

Se tidslinje med oversikt over arbeidet

20. oktober 2023 Ny melding om oppstart

Område ved kollen på Saltrød er ikke vurdert som et utbyggingsområde tidligere i planprosessen, men vært tiltenkt bevart som et grøntområde. For å kunne utrede muligheten for å bygge et nytt kommunalt omsorgssenter der melder Arendal kommune ny oppstart av planarbeid for å få innspill på tiltaket fra berørte parter, myndigheter og grunneiere. Oppstartsvarsel ble annonsert i Agderposten og utsendt med brev til alle berørte parter fredag 20. oktober 2023. Frist for innspill er satt til 21. november. 

25. juni 2023 Møte i prosjektgruppa

Prosjektgruppa, som er ansvarlig for utarbeidelsen av områdeplanen for Saltrød, hadde møte 26. juni. Behandlingen i Bystyret 22. juni og videre fremdrift er hovedtemaet.

Ny prosjektleder er Klara Malene Bjørkli. Hun har overtatt etter Sigrid H. Garthe. 
Sammen med henne i prosjektgruppa er: 

 • Ola Skei Bekken – enhetsleder plan-og byggesak
 • Kristin Fløystad – fagleder arealplan
 • Anette Flaat, Arendal Eiendom KF
 • Pål Koren Pedersen, stab helse og levekår
 • Petter Tobiassen, Arendal Eiendom KF

22.06.2023 Vedtak i Bystyret – planarbeidet gjenopptas

Bystyret behandlet saken om nytt omsorgssenter og lokasjon på Saltrød. Bystyret vedtar å «opprettholde ambisjonen om å få på plass et nytt sykehjem/helsehus på Saltrød i 2026 med minimum 120 plasser». Videre sier vedtaket at dersom det av arealmessige årsaker ikke kan realiseres innenfor avgrensningen til områdeplanen, så skal alternative plasseringer sees på, både omkring Saltrød men også andre steder i kommunen.

Saksdokumenter

Mai 2023

Arbeidet med områdeplanen for Saltrød venter på politisk avgjørelse for lokasjon av nytt heldøgns omsorgssenter. Spørsmålet skal behandles i Bystyret 22. juni 2023. I forbindelse med saken har administrasjonen innhentet naturmangfoldskartlegging og vurdering av område rundt kollen og våtmarksområde.

Les rapporten her (PDF, 3 MB)

 

April 2023 Planarbeidet settes på vent

27.04.2023 Bystyret vedtar at det ikke skal jobbes videre med planer for heldøgns omsorgssenter langs fylkevegen på Saltrød slik forslag til områdeplan legger opp til. Bystyret ønsker en ny sak hvor den kommunale tomten rundt kollen i planområdet skal vurderes som mulig lokasjon for omsorgssenter.  

Saksdokumenter

Planarbeid i 2022 oppsummert

Fra mars 2022 og frem til januar 2023 er det jobbet med undersøkelser og analyser av området knyttet til utarbeidelsen av områdeplanen. Følgende er foretatt: 

 •     Grunnundersøkelser
 •     Støyanalyse
 •     Mobilitetsanalyse
 •     Landskapsanalyse
 •     Undersøkelse av deponi/forurensning
 •     Flom og overvannshåndtering
 •     Vann og avløpshåndtering

Konsuletseskapet Cowi AS og Stærk og Co samarbeider om utarbeidelsen av områdeplanen på vegne av Arendal kommune. Forslaget nærmer seg sluttføring og skal videre til evaluering og behandling av administrasjonen før politisk 1.gangsbehandling. 
Forslaget baserer seg på hovedgrepet som vedtatt fra evalueringsrapporten. 
Plangrepet er å skape et urbant sted på Saltrød ved å bygge på eksisterende kvaliteter og redusere de negative sidene som i stor grad er knyttet til veistøy og utflytende asfalterte flater. 

Se illustrasjonstegninger her  (PDF, 3 MB)
 

23. mars 2022: Informasjonsmøte

Vi inviterte til digitalt informasjonsmøte om områdeplanen for Saltrød bydelssenter onsdag 23. mars. Takk til alle som deltok!

Se opptak av møtet

Januar 2022

Vi har startet samarbeidet med konsulent. Cowi er valgt som konsulent og skal lage områdeplan. 

Sommer/høst 2021

Oppstart av arbeidet med reguleringsplanen. 

Mai 2021

Workshops gjennomført for temaene samfunnsutvikling og næring. 

Mars/ april 2021

Evaluering og innspill til mulighetsstudier.

11. mars 2021: digitalt møte

Digital presentasjon 11. mars 

På møtet ble det presentert mulighetsstudier fra arkitektteamene, Asplan Viak, Arkitema og Team Nordic.
Se alle mulighetsstudiene.
Se opptak av møtet

6. februar 2021

Innlevering av ferdig mulighetsstudie.

Desember 2020/januar 2021

Arkitektteamene jobber videre med mulighetsstudiene.

7. desember

Arkitektteamene presenterte foreløpige tanker i mulighetsstudier for utviklingen på Saltrød.

November 2020

2. - 16. november: Vi vil gjerne ha dine meninger i det videre arbeidet med utvikling av Saltrød Bydelssenter. I denne perioden inviterer vi alle med engasjement for Saltrød til å komme med innspill. Vi har sendt SMS til alle med bostedsadresse på Saltrød med oppfordring til å delta i innspillsrunden. Innspill kan meldes inn via digitalt kart, i et Facebook-arrangement eller via e-post direkte til saksbehandler.

Innspillene ble i slutten av november sendt over til arkitektfirmaene.

Oktober 2020

Det er nå valgt ut 3 team som skal gjennomføre parallelloppdrag for Saltrød bydelssenter. De 3 teamene er Asplan Viak, Team Nordic og Arkitema Archirtecs. Vi gjennomfører oppstartsmøter i uke 42.

September 2020

Uke 36-37: Evaluering av tilbud
Uke 38: Valg av leverandør
Uke 39: Signering av kontrakt

August 2020 - invitasjon til idékonkurranse

Arendal kommune inviterte til det som kalles parallelloppdrag for utvikling av Saltrød bydelssenter. Frist for innlevering av tilbud var 31. august 2020. 

Fra utlysningen:

Parallelloppdraget skal være med å danne grunnlaget for dette planarbeidet, både som prosessverktøy og for å få frem ulike ideer og konsepter. For at samfunnet både skal få mer ut av sine investeringer og bli mer inkluderende og sosialt ønsker kommunen å se spesielt på muligheten for sambruk og flerbruk, og hvordan ulike offentlige funksjoner, boliger og fritidstilbud kan brukes til å skape liv i Saltrød bydelssenter utenom arbeids- og skoletiden.

Kommunen og Arendal næringsforening har som ambisjon å styrke den lokale verdiskapningen, næringsvirksomheten og sysselsettingen, og vil gjerne ha innspill og forslag til hvordan dette kan skje i Saltrød bydelssenter. Kommunen eier store deler av arealene som skal utvikles, og vi ønsker at teamene skal belyse kommunens rolle i stedsutviklingen og mulighetene som kommunen har som grunneier. I tillegg skal teamene foreslå en trinnvis strategi for gjennomføring av tiltak.

Arendal bystyre har besluttet å lokalisere et helsehus til bydelssenteret. Det er tenkt at helsehuset skal inneholde funksjoner som:

 • Omsorgsboliger
 • Langtids sykehjemsplasser
 • Velferdsteknologi skal vurderes og implementeres
 • Aktivitetssenter
 • Støttefunksjoner; lege, tannlege, fysioterapi, fotpleier
 • Felles areal med utleie mulighet
 • Kjøkken & vaskeri
 • Sansehage/hager
 • Kafedrift kan vurderes • Frisør
 • Andre private aktører vil bli vurdert I tillegg er det et ønske å få plass en nye barnehage og se på muligheten for en svømmehall og nye kulturarenaer/møteplasser.  
 • Det er videre et ønske om å fornye det eksisterende Saltrødsenteret (handelssenter) som ligger midt i planområdet og integrere dette på en god måte i bydelssenteret. 

Se prosjektsiden for helsehuset for mer informasjon

 

Status/kontakt

Prosjektleder er Klara Malene Bjørkli, tlf. 37 01 33 84
Planen er nå under behandling.