Eiendomsskatt - Arendal kommune

Eiendomsskatt

Eiendomsskatteliste i Arendal kommune for 2023 er nå lagt ut til offentlig ettersyn. 

Se din eiendomsskatt på Min side

På "Min side" kan du se eiendomsskatten for din eiendom. Her finner du også oversikt over hvordan den er regnet ut. 

Logg inn på Min side

Vi anbefaler at du bruker nettlesere som Google Chrome, Firefox eller Microsoft Edge. Løsningen fungerer dessverre ikke i Internet Explorer. 

Slik beregnes eiendomsskatten

Det er lov om eiendomsskatt som fastsetter bestemmelser om eiendomsskatt. Loven sier at eiendommens takstverdi skal settes til det beløp som eiendommen antas å kunne omsettes for ved fritt salg. Eiendomsskattegrunnlaget for bebygde bolig- og fritidseiendommer finner en ved å ta 70% av eiendommens takstverdi, og deretter trekke fra et bunnfradrag på 225 000 kr pr. boenhet. For andre eiendommer er grunnlaget likt taksten.

For 2021 er eiendomsskatten for bebygde bolig- og fritidseiendommer 4 promille av eiendomskatte-grunnlaget. For andre skattepliktige eiendommer er skattesatsen 3,7 promille. 

Eksempel på beregning av eiendomsskatt 

Eiendomsskatt- beregning
Takst Skattenivå Grunnlag Promille Eiendoms-skatt Eiendom
2 500 000 70% 1 600 000 4,0 6 400 Bebygd bolig-/fritids-eiendom
2 500 000 100% 2 500 000 3,7 9 250 Andre skattepliktige eiendommer

Slik beregnes bruksareal (BRA) for eiendomsskatt

Lover og regler

Eiendomsskattevedtektene beskriver fremgangsmåten ved taksering/klagebehandling.
Retningslinjer for taksering (PDF, 264 kB) beskriver hvordan selve takseringen gjøres.
Retningslinjer - søknad om nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt (PDF, 694 kB)
Sonekart for boliger (PDF, 4 MB)
Sonekart for fritidseiendommer (PDF, 2 MB)

Eiendomsskattelisten

Eiendomsskattelisten viser oversikt over alle skattelagde faste eiendommer i kommunen og deres verdi. Eiendomsskattelisten legges ut til offentlig ettersyn hvert år. 

Klage på eiendomsskattegrunnlag

Slik klager du 

Skjema for klage på eiendomsskattetakst

Nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt

Det er lov om eiendomsskatt, § 28, som regulerer muligheten for nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt. Det er ingen frist for å søke. 
«§ 28.Gjer særlege grunnar at det kom til å verta særs urimeleg om heile eigedomsskatten vart innkravd, kan skatten setjast ned eller ettergjevast av formannskapet.»

Før søknaden kan innvilges stilles det stilles strenge krav til hvilke vilkår som må være oppfylt og dokumentasjon.
NB: Søknaden kan ikke behandles før vi har kopi av alle sidene av skattemeldingen (selvangivelsen). 

Hva som vurderes finner du i Retningslinjer - søknad om nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt (PDF, 694 kB).
Søknader blir behandlet av formannskapet i et lukket møte.  Du må betale skatten selv om du søker om nedsettelse eller ettergivelse. Hvis søknaden innvilges, vil du få tilbakebetalt det overskytende beløpet. 

Søknadsskjema for nedsettelse eller ettergivelse

Betaling av eiendomsskatt

Eiendomsskatt blir sendt ut som egen faktura. Betalingsfrist (forfallsdato) for eiendomsskatt er:

  • 25. februar
  • 25. april
  • 25. juni
  • 25. august
  • 25. oktober
  • 25. desember

Du må betale fakturaen selv om du har levert klage på taksten/skatten. Hvis du får medhold i klagen, vil kommunen betale tilbake det du har betalt for mye.

Hvem får fakturaen?

Det er tinglyst eier (hjemmelshaver) som får fakturaen, hvis ikke noe annet er avtalt. Ved festeforhold er det fester som får den.  Hvis en eiendom eies av flere, vil fakturaen sendes til én av eierne. Det er da eiernes ansvar å fordele regningen internt.

Kontakt oss

Eiendomsskattekontoret
Epost: eskatt@arendal.kommune.no 

Sentralbordet
Tlf: 37 01 30 00

Postadresse
Arendal kommune
Eiendomsskattekontoret 
Postboks 123
4891 Grimstad