Eiendomsskatt

Se din eiendomsskatt på Min side

På "Min side" kan du se eiendomsskatten for din eiendom. Her kan du også se hvordan den er regnet ut. 

Logg inn på Min side

Slik beregnes eiendomsskatten

Det er lov om eiendomsskatt som fastsetter bestemmelser om eiendomsskatt. Loven sier at eiendommens takstverdi skal settes til det beløp som eiendommen antas å kunne omsettes for ved fritt salg. Eiendomsskattegrunnlaget for bebygde bolig- og fritidseiendommer finner en ved å ta 70% av eiendommens takstverdi, og deretter trekke fra et bunnfradrag på 225 000 kr pr. boenhet. For andre eiendommer er grunnlaget likt taksten.

For 2021 er eiendomsskatten for bebygde bolig- og fritidseiendommer 4 promille av eiendomskatte-grunnlaget. For andre skattepliktige eiendommer er skattesatsen 3,7 promille. 

Eksempel på beregning av eiendomsskatt 

Eiendomsskatt- beregning
Takst Skattenivå Grunnlag Promille Eiendoms-skatt Eiendom
2 500 000 70% 1 600 000 4,0 6 400 Bebygd bolig-/fritids-eiendom
2 500 000 100% 2 500 000 3,7 9 250 Andre skattepliktige eiendommer

Slik beregnes bruksareal (BRA) for eiendomsskatt

Eiendomsskattelister

Eiendomsskattelisten viser oversikt over alle skattelagde faste eiendommer i kommunen og deres verdi. Eiendomsskattelisten legges ut til offentlig ettersyn hvert år. 

Skatteseddel for hver enkelt eiendom er sendt ut til registrert kontaktperson. Klagefristen var 12. april 2024. 

Listene som ble lagt ut i februar hadde feil på oppgitt eiendomsskatt for enkelte eiendommer. Det er rettet opp i listene som ligger ute nå. Feilen skyldtes en programfeil. Feilen hadde ikke betydning for takst eller fakturert beløp for eiendomskatt. 

Klage på eiendomsskattegrunnlag

Klagefristen var 12. april 2024. 

Skjema for klage på takst

Nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt

Det er lov om eiendomsskatt, §28, som regulerer muligheten for nedsettelse eller ettergivelse av eiendomsskatt. Det er ingen frist for å søke. 

«§ 28.Gjer særlege grunnar at det kom til å verta særs urimeleg om heile eigedomsskatten vart innkravd, kan skatten setjast ned eller ettergjevast av formannskapet.»

Det stilles strenge krav til hvilke vilkår som må være oppfylt og dokumentasjon før søknaden kan godkjennes. Hva som blir vurdert finner du i retningslinjene. Les retningslinjer - søknad om nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt (PDF, 694 kB).

Søknaden kan ikke behandles før vi har kopi av alle sidene av skattemeldingen (selvangivelsen).

Søknader blir behandlet av formannskapet i et lukket møte.  Du må betale skatten selv om du søker om nedsettelse eller ettergivelse. Hvis søknaden innvilges, vil du få tilbakebetalt det overskytende beløpet. 

Søknadsskjema for nedsettelse eller ettergivelse

Betaling av eiendomsskatt

Eiendomsskatt blir sendt ut som egen faktura. Betalingsfrist (forfallsdato) for eiendomsskatt er:

  • 25. februar
  • 25. april
  • 25. juni
  • 25. august
  • 25. oktober
  • 25. desember

Du må betale fakturaen selv om du har levert klage på taksten/skatten. Hvis du får medhold i klagen, vil kommunen betale tilbake det du har betalt for mye.

Hvem får fakturaen?

Det er tinglyst eier (hjemmelshaver) som får fakturaen, hvis ikke noe annet er avtalt. Ved festeforhold er det fester som får den.  Hvis en eiendom eies av flere, vil fakturaen sendes til én av eierne. Det er da eiernes ansvar å fordele regningen internt.

Lover og regler

Eiendomsskattevedtektene beskriver fremgangsmåten ved taksering/klagebehandling.
Retningslinjer for taksering (PDF, 264 kB) beskriver hvordan selve takseringen gjøres.
Retningslinjer - søknad om nedsettelse og ettergivelse av eiendomsskatt (PDF, 694 kB)
Sonekart for boliger (PDF, 4 MB)
Sonekart for fritidseiendommer (PDF, 2 MB)