Transporttjeneste for funksjonshemmede (TT-kort)

Hva tilbyr vi?

Transporttjenesten skal gi funksjonshemmede som er avhengig av dør-til-dør-transport, et tilbud for at de skal ha muligheter til å delta i aktiviteter i nærmiljøet på lik linje med andre.

TT-kortet brukes som betalingsmiddel i drosje. Beløpet tildeles etter faste satser, og vurderes opp mot ditt behov. TT-kortet skal kun brukes til lokale fritidsreiser, og ikke til syketransport, legebesøk, reise til fysioterapi eller andre reiser som dekkes av folketrygden, les mer på pasientreiser.no

Hvem kan få tilbudet?

Funksjonshemmede som ikke kan benytte offentlige transporttjenester som buss eller lignende.

Hvordan få tilbudet?

Du må fylle ut søknadsskjema for TT-kort (PDF, 561 kB) og legen din må fylle ut legeerklæring på det samme skjemaet.

Søknadsfrist

For tildeling 1. halvår er søknadsfristen 15. november og for 2. halvår 15. mai. Har du fått innvilget TT-kort trenger du ikke søke på nytt for neste halvår. Det er kun tildeling to ganger i året, så søknader som kommer inn etter fristen blir liggende på vent til neste behandling. Søknaden avgjøres av tildelingsutvalget som består av kommunelegen og to konsulenter ved Servicesenteret. 

Hvilke satser finnes?

TTkort - satser
Kategori Tildelt beløp
G1 kr 1 975 pr. halvår
G2 kr 3 950 pr. halvår
G3 kr 5 925 pr. halvår
G4 kr 988 pr. halvår
G5 kr 24 700 pr. halvår (Forsøksordningen)

Hva skjer videre? 

Har du fått innvilget TT-kort vil du motta et kort i posten som kan brukes som betaling for utført transport med drosje eller spesialbil. Kortet fylles opp med tildelt beløp 1. januar og 1. juli. Hvis din situasjon endrer seg og du får behov for høyere beløp enn du er tildelt, må du søke på nytt. Da bruker du samme søknadsskjema og legeerklæring. De samme fristene gjelder.