Ledsagerbevis

Hva er ledsagerbevis?

Mange funksjonshemmede trenger bistand for å delta på ordinære kultur – og fritidsarrangementer. Ledsagerbeviset er et hjelpemiddel for økt tilgjengelighet og reduksjon av kostnader for den enkelte funksjonshemmede.

Ledsagerbevis ordningen er ikke lovpålagt, men en frivillig ordning som kommunene kan innføre. Ordningen skal som hovedregel gi den funksjonshemmedes ledsager fri adgang / redusert betaling til offentlige kultur- og fritidsarrangementer samt offentlige transportmidler som den funksjonshemmede ikke ville kunne delta i / nyttiggjøre seg uten bistand

Ordningen er landsdekkende og kan brukes over kommune- og fylkesgrensene. Gyldighetsdato er påført beviset. Ved misbruk av ordningen vil beviset kreves tilbake.

Selve ledsagerbeviset er et kort med bilde, utstedt av kommunen, som bekrefter at kortholderen er avhengig av ledsager 

Hvem kan søke om ledsagerbevis?

Har du en varig fysisk eller psykisk funksjonshemming kan du søke om ledsagerbevis. Ledsagerbeviset er beregnet for personer med sykdom eller nedsatt funksjonsevne med behov for hjelp eller følge for å kunne delta på arrangementer. Det er ingen nedre aldersgrense for å søke om ledsagerbevis. 

Ledsagerbeviset vil blant annet være aktuelt for personer med:

 • Bevegelseshemming
 • Hørselshemming
 • Synshemming
 • Psykisk og fysisk utviklingshemming
 • Skjult funksjonshemming som for eksempel alvorlige psykiske lidelser
 • Hjerte/ lungesykdommer, allergier og lignende.

Søkere må være registrert i folkeregisteret med bostedsadresse i Arendal kommune. Søknaden vil bli behandlet i samarbeid med relevante kommunale instanser dersom en er i tvil om søker oppfyller kravene til ledsagerbevis. 

Hva koster det?

Det er gratis å få ledsagerbevis, men eier av kortet betaler selv gjeldende pris på arrangement / transport.
Det er den enkelte arrangør eller transportselskap som avgjør om de aksepterer ledsagerbeviset, og hvilken rabatt ledsagerbeviset gir.

Slik søker du

Dette må du sende med søknaden: 

 • digitalt portrettbilde (.jpg eller .png-format)
 • legeerklæring/uttalelse fra helsepersonell. 

Søk om ledsagerbevis

Hvis du ikke kan søke digitalt selv, kan du ta kontakt med servicesenteret for å få hjelp. 

Må du eller legen din ettersende vedlegg? 

Bruk sikker digital post og merk sendingen med navn og referansenummeret på skjemaet du har sendt inn. 
Send sikker digital post.

Ingen søknadsfrist

Det er ingen søknadsfrist. Vi behandler søknader fortløpende. Behandlingstiden er vanligvis 2-4 uker.

Forny ledsagerbevis

Husk at du må sende inn ny søknad for å fornye ledsagerbeviset. 

Gyldighetsdato står på beviset. 

 • 0-3 år, gyldig i 1 år.
 • 3-18 år, gyldig i 3 år.
 • Over 18 år,  gyldig i 5 år.

Klage på vedtak

Vedtak om å innvilge eller avslå søknad om ledsagerbevis er et enkeltvedtak. Du kan klage på vedtaket. 
Du sender klagen til Arendal kommune, kulturnettverket, Postboks 123, 4891 Grimstad.