Brukerstyrt personlig assistanse (BPA)

Brukerstyrt personlig assistent (BPA) er et tilbud til deg som har sterkt nedsatt funksjonsevne og er helt avhengig av hjelp for å greie dagliglivets gjøremål.

Hva er brukerstyrt personlig assistanse?

Brukerstyrt personlig assistent (BPA) er en måte å assistere personer med funksjonshemning som trenger hjelp i dagliglivet, både i og utenfor hjemmet. Man ansetter selv assistenter som kan hjelpe med gjøremål man ikke klarer selv. Slik får du mulighet til å ha et aktivt og mest mulig uavhengig liv.

Hvem kan søke?

Du som bor i Arendal kommune og 

  • er helt avhengig av hjelp for å greie dagliglivets gjøremål
  • har et hjelpebehov som er omfattende og av varig karakter
  • du eller dine pårørende har evne og vilje til å ta ansvar for opplæring av dine personlige assistenter
  • du eller dine pårørende har evne og vilje til å planlegge din hverdag og fungere som arbeidsleder

BPA kan også gis som avlastningstilbud til familier med funksjonshemmede barn.

Hva kan du få hjelp til?

Praktisk hjelp og bistand til  for eksempel påkledning, hygiene og mat.

Tjenester som krever medisinsk kompetanse, skal normalt ikke inngå i oppgavene. Det går godt an å kombinere ulike tjenester når det gir den mest hensiktsmessige hjelpen. Brukerstyrt personlig assistent kan kombineres med for eksempel nattjeneste eller bistand fra sykepleier.

Slik søker du

Du søker brukerstyrt personlig assistanse ved å fylle ut søknadsskjemaet for helse- og omsorgstjenester. Det er tildelingskontoret som behandler søknaden.

Søk om helse- og omsorgstjenester 

Valg av leverandør

Hvis du får innvilget BPA vil du få beskjed om at du må velge en privat leverandør som hjelper deg med å rekruttere assistenter og følge opp arbeidsgiveransvaret.

Hva koster det?

Du betaler kun for hjemmehjelpstjenesten.

Praktisk bistand - Hjemmehjelp - priser
Inntekt Pris pr. time Maks. pris pr. måned
Årsinntekt under 2G (pr. mnd) kr 220 Maks. settes lik statens satser vedtatt i statsbudsjettet
Årsinntekt 2 - 3 G kr 310 kr 1 653
Årsinntekt 3 - 5 G kr 487 kr 2 499
Årsinntekt over 5 G kr 571 kr 4 127

G = grunnbeløpet i folketrygden

Lover og regler

For mer informasjon om retten til BPA, se pasient- og brukerrettighetsloven § 2-1, d