Miljø og helse

Vi skal alle sørge for å ikke plage andre med støy, lys, vibrasjoner, stråling, utslipp, avfall, lukt og uhygieniske forhold, slik at vi unngår ulykker, helseskade eller helseplager. 

Plages du av slike forhold, bør du ta det opp med den som forårsaker plagen.

Hvis du mener forholdene kan føre til ulykker, helseskader eller helseplager, kan du varsle kommunens miljørettede helsevern ved kommuneoverlegen.

Er du plaget av støy?

Ta det opp med den som forårsaker støyen.

Kommunen utfører ikke støymålinger, men kan pålegge de ansvarlige for en eiendom eller virksomhet å få utført støymåling. Det finnes flere private firmaer som tilbyr slike målinger.

Kommunen har egne regler for støy fra anleggsarbeid og for støy fra arrangementer.

Er du plaget av rotter?

Det er eieren eller brukeren av en bygning som har ansvar for å forebygge, oppdage og bekjempe forekomst av skadedyr.

Kommunen bekjemper rotter i avløpssystemet, men utover dette driver ikke kommunen med skadedyrbekjemping. Kommunen kan pålegge eieren eller brukeren av en bygning å utrydde rotter i bygningen. Flere private firmaer tilbyr skadedyrutrydding.

Brunrotta finnes nesten overalt der det er mennesker. De kan gjøre stor materiell skade, og har potensial til å spre sykdom. Den beste forebyggingen mot brunrotter er å fjerne tilgang på mat, samt sikre bygningen slik at ikke dyrene kommer inn. Dyr som kommer inn i hus kan ofte bekjempes med klappfeller. Les mer om brunrotter hos Folkehelseinstituttet.

Katter

Forvillede og eierløse katter kan plage innbyggere med kattejammer, slåssing, avføring og markering. Det samme kan skje dersom en katteholder mister kontroll over sitt kattehold, og det blir mange katter rundt boligen. Les mer om forvillede og eierløse katter hos Mattilsynet.

Det er katteholderen som har ansvar for kattene sine. Den som gir en katt omsorg og mat og skaper et avhengighetsforhold, kan bli regnet som katteholderen. Kommunen anbefaler sterkt at katteholdere sørger for merking og sterilisering av kattene sine.

Kommunen driver ikke med avliving av katter, men kan pålegge katteholdere å redusere sitt kattehold. Politiet og Mattilsynet kan omplassere eller avlive katter.

Badevann

Kommunen sjekker vannkvaliteten på utvalgte badesteder hver sommer. Se målinger av badevann

Lover og regler