Opptak og frister

Hovedopptak 

Frist for å søke plass til hovedopptaket er 1. mars.

Lovfestet rett til plass i hovedopptaket:

Barn har rett til barnehageplass i kommunen det er bosatt. Retten gjelder barn som ikke har plass fra før, og som søker innen fristen. Retten til plass innfris når du mottar tilbud om plass i en barnehage.

  • Barn uten barnehageplass født før 1. september 2023 har rett til barnehageplass fra august 2024.
  • Barn uten barnehageplass født i september, oktober og november 2023 har rett til barnehageplass innen utgangen av måneden barnet fyller ett år. Barnehagen og kommunen kan velge å tilby plass tidligere.
  • Eldre barn uten barnehageplass har rett til plass fra august.

Får du ikke plass i noen av barnehagene du har søkt,  vil du få tilbud om plass i en annen barnehage. 

Private barnehager har egne opptakskriterier som bestemmer hvem som får tilbud om ledige plasser i hovedopptaket.

Klagerett ved hovedopptak

Du har rett til å klage og be om en skriftlig begrunnelse dersom du verken får ditt første eller andre ønske oppfylt i hovedopptaket.

Klagen skal være skriftlig og sendes Arendal kommune ved fagstab oppvekst og utdanning. Kommunen vil undersøke saken og forelegge klagen for barnehageeier. Godtar kommunen klagen, tilbys barnet den første ledige plassen i   nsket barnehage. 

Dersom kommunen ikke gir klager medhold sendes klagen til kommunens klageutvalg.

Prioriterte plasser

Barn med nedsatt funksjonsevne blir prioritert ved opptak til barnehage. Sakkyndig instans må bekrefte at barnet har behov for spesialpedagogisk hjelp. Les mer under Barn med spesielle behov.
Barn det er fattet vedtak om etter lov om barneverntjenester har også prioritet.

Slik foregår opptaket

  • Første opptaksrunde skjer i midten av mars. Det er 8 dagers svarfrist på tilbudet.
  • Andre opptaksrunde gjennomføres
  • Alle søkere med rett til plass, og som ikke har plass fra før, vil få tilbud om plass i hovedopptaket
  • Hovedopptaket avsluttes
  • Supplerende opptak åpnes

Mange har lovfestet rett til plass, og det garanteres ikke for at du vil få tilbud om plass i første opptaksrunde. Retten til plass gjelder fra august, tilbud kan om nødvendig bli sendt ut helt fram til august.

Hovedopptaket avsluttes når alle søkere med lovfestet rett til plass har fått et tilbud. De resterende plassene blir fordelt til søkere i løpende opptak. 

Supplerende opptak

Gjelder søknader som kommer inn etter fristen,  og i løpet av barnehageåret.

Lovfestet rett til plass gjelder ikke ved supplerende opptak

Søknader til supplerende opptak settes på venteliste til de barnehagene det er søkt til. Barnehageplasser som blir ledige i løpet av året tilbys fortløpende. Dette vil også gjelde ledige plasser etter hovedopptak, med oppstart i august.

Når får du svar?

Vi kan ikke si hvor lang tid det vil ta før du får tilbud om plass. Ventetiden er avhengig av når plasser blir ledige i riktig aldersgruppe.