Barn med nedsatt funksjonsevne

Hvem kan få tilbudet

Barn som går i barnehage, og som har nedsatt funksjonsevne, har rett til et individuelt tilrettelagt barnehagetilbud.

Det er kommunen som avgjør om barnet ditt har en funksjonsnedsettelse som krever tilrettelegging slik at barnet kan bruke barnehagetilbudet på lik linje som andre barn.

Tilretteleggingen kan være endring av bygg for å tilpasse barnets behov eller støtte til utstyr som barnet trenger for å dra nytte av barnehagetilbudet. Tilrettelegging kan også være ekstra bemanning, opplæring av ansatte eller andre tiltak som er nødvendig. (UDIR)

På Utdanningsdirektoratet  sin nettside kan du lese mer om rettigheter, informasjon om tilrettelegging og hvem som har ansvar for tilbudet. Udir.no - informasjon om tilrettelegging av barnehagetilbudet

Vi gir kun støtte til barn bosatt i Arendal kommune. Er barnet bosatt i en annen kommune, må du søker om støtte i kommunen barnet bor i.

Slik søker du

Hvis du lurer på om ditt barn har en funksjonsnedsettelse som gir rett til tilrettelegging, ta kontakt med pedagogisk leder eller styrer i barnehagen for råd og veiledning. 

Det er du som forelder som, i samarbeid med barnehagen,  kan søke om tilrettelegging i barnehagen når barnet ditt har nedsatt funksjonsevne. Dersom barnet er under utredning hos andre instanser, vil søknaden behandles når utredningen er avsluttet.

Søknadsskjema for tilrettelegging 

Klagerett

Du kan klage hvis du ikke er fornøyd med vedtaket. Foreldre kan klage selv eller i samarbeid med barnehagen. 

Klagefristen er 3 uker fra du har mottatt vedtaket. Du må sende skriftlig klage til Arendal kommune. Hvis kommunen ikke gi deg medhold vil klagen bli sendt i Statsforvalteren for endelig avgjørelse.

Lover og regler

Kommune skal sikre at barn med nedsatt funksjonsevne får et egnet individuelt tilrettelagt barnehagetilbud, jf. barnehageloven §37.