Rus og ungdom

Tjenester som kan hjelpe

Forebygging

Arendal kommune og politiet i Arendal samarbeider om å forebygge rusbruk og kriminalitet blant barn, ungdom og unge voksne. Denne samarbeidsmodellen heter SLT som står for Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak.

Målet er at alle i kommunen vår skal få riktig hjelp til riktig tid og at hjelpeapparatet samarbeider på tvers av etater og faggrupper.

SLT-koordinatoren har ansvar for kontakt og samarbeid med politiet og skal bidra til at interne og eksterne instanser samarbeider godt. 

Hva kan vi hjelpe med?

SLT-koordinatoren kan bidra når du:

  • trenger råd om hvem du skal henvende deg til når det gjelder forebygging av rusbruk og kriminalitet blant unge i Arendal kommune
  • er bekymret for at et barn, ungdom eller andre har, eller står i fare for å utvikle kriminell adferd
  • trenger råd om hvem du kan henvende deg til når det gjelder vold og overgrep i nære relasjoner
  • er bekymret for radikalisering eller voldelig ekstremisme

Vår målgruppe

Alle er velkommen til å ta kontakt med oss. Vår hovedmålgruppe er barn, ungdom og unge voksne, med vekt på unge som er utsatt for miljøer med rus og kriminalitet. 

Hvordan gjør vi det og hvem er involvert?

SLT-modellen skal fange opp bekymringsfulle trender, samordne tiltak og ressurser på tvers av etater og sikre et koordinert tilbud for å forhindre kriminalitet. Arbeidet består av tre nivåer: Politirådet, SLT- koordineringsgruppe og SLT-utøvende nivå. SLT-koordinator deltar på alle de tre nivåene i modellen, tar initiativ og inspirerer til samarbeid og sørger for at hver enkelt tar sin del av ansvaret for den.

  • Politirådet består av ordfører, kommuneledelsen, SLT-koordinator og politiet. Politirådet er styringsgruppe for SLT-modellen.
  • SLT-koordineringsgruppe består av enhetsledere og avdelingsleder. Denne gruppen leder den praktiske koordineringen av SLT. Gruppen skal dele status og utfordringer, systematisere og koordinere tiltak, prioritere, starte nye tiltak og evaluere. Gruppens deltagere kan fatte beslutninger og sette inn ressurser.
  • SLT utøvende nivå består av ungdomskontakter, ungdomsledere og andre. Dette nivået i SLT-modellen står for det direkte rus- og kriminalitetsforebyggende arbeidet. 

Hvorfor SLT-modell?

SLT-modellen handler om å være i forkant av kriminalitet og fremme trygge lokalmiljø. For å forebygge og redusere kriminalitet blant ungdom og unge voksne i Arendal kommune kreves det at både kommune, fylkeskommune, stat, næringsliv og frivillige involveres. For unge under 18 år er også samarbeid med foreldre svært viktig.