Vedtak om tilkobling til offentlig avløpsnett

Har du fått varsel eller vedtak om tilknytning til offentlig vann- og avløpsnett eller vedtak om utbedring av privat avløpsanlegg? På denne siden finner du informasjon om hva du må gjøre som følge av kommunens vedtak. 

Last ned utskriftsversjon av veilederen (PDF, 2 MB)

Hvorfor jobber kommunen med å få koblet flest mulig til offentlig vann- og avløp?

Kommunen jobber kontinuerlig for å oppfylle statens krav om å redusere forurensning. Et av kravene er å oppnå god miljøtilstand langs kysten og i alle vann innen 2027. En viktig del av dette arbeidet er å sikre at minst mulig avløpsvann havner i sjøer og vassdrag. Derfor må gamle avløpsanlegg oppgraderes. Kommunen har både myndighet og plikt til å forebygge og kreve tiltak mot forurensning.

Kartlegging av forholdene på eiendommen

Kommunen vurderer avløpsforholdene på eiendommen, og tar kontakt med eier for eventuell befaring. 

Varsel om vedtak om tilknytning til offentlig avløpsnett

Kommunen sender ut brev med varsel om tilkobling, og du kontakter rørlegger/entreprenør for å finne en løsning for tilkobling. Har du informasjon som er viktig for vår vurdering av saken, ta kontakt med saksbehandler. Du kan ikke klage på varsel om vedtak. 

Hvis vi ikke hører fra deg innen seks uker, sender vi et vedtak om tilkobling der det også er klageadgang. 

Dersom arbeidet med tilkobling medfører at du må legge avløpsrørene over annen manns eiendom, eller knytte deg til eksisterende privat avløpsrør, må du ta kontakt med eier av naboeiendom og-/eller eier av rørene. Ved ønske om tinglyst avtale kan Statens Kartverk i Hønefoss kontaktes.   

Hva må du gjøre?

  • Ta kontakt med rørlegger, konsulent eller entreprenør for å innhente tilbud og forslag til teknisk løsning. Kommunen anbefaler å kontakte flere entreprenører. Arbeidet med tilkobling må omsøkes og utføres av godkjent rørlegger/entreprenør. 
  • Sjekk med naboer om det er mulig å samarbeide.
  • Det må innhentes tillatelse til å etablere anlegg over annen manns eiendom og tillatelse til å koble til eksisterende privat avløpsrør. 
  • Arbeidet med tilkobling må omsøkes og utføres av godkjent rørlegger/entreprenør.
  • Kontakt byggesaksavdeling i kommunen for å avklare om tiltaket er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. 

Vedtak om tilknytning til offentlig avløpsnett

Kommunen gjør en vurdering av saken på bakgrunn av tilbakemelding fra rørlegger/eier og estimerte kostnader for tilkobling: 

  1. Dersom estimerte kostnader er under 2G (grunnbeløp i folkeregistre) sender kommunen brev med vedtak om tilkobling. 
  2. Dersom estimerte kostnader er høyere enn 2G (grunnbeløp i folkeregistre) oversendes saken til kommuneplanutvalget for behandling. Kommuneplanutvalget avgjør om eiendommen skal kobles på offentlig avløpsnett eller om det skal søkes om annen godkjent avløpsløsning. 

Frist for tilkobling til offentlig avløpsnett er ett år med mulighet for utsettelse i ytterligere ett år etter skriftlig søknad med begrunnelse.

Du kan klage på vedtaket innen tre uker etter at du har mottatt brev med vedtak.  Det er Fylkesmannen som behandler eventuell klage.  

Søknad om tilkobling til offentlig avløpsnett

Utførende foretak (valgt rørlegger eller entreprenør) skal søke om nødvendige tillatelser fra Arendal kommune. Tiltakshaver må ta kontakt med byggesaksavdeling dersom tiltaket er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.

Det er ditt ansvar at rørleggerforetak har nødvendig kompetanse før arbeidet settes i gang. Foretaket skal være godkjent i henhold til Standard abonnementsvilkår for vann og avløp, Administrative bestemmelser. Det er krav om ADK-sertifikat. Ulovlig utført tiltak kan medføre ulemper og problemer for deg som eier.

Gammelt privat avløpsanlegg skal kobles ut ved tilkobling til offentlig avløpsnett.

Det er ditt ansvar at dine private vann- og avløpsrør er tette og intakte. I forbindelse med vedtak om tilknytning til offentlig avløpsnett kan det være aktuelt å rehabilitere eller skifte ut eldre rør.

Kostnader knyttet til påkobling

Det er du som huseier som må betale utgiftene ved tiltaket. 

Når arbeidet er ferdig

Når arbeidet er ferdig utført skal rørleggerforetaket sende sluttdokumentasjon til kommunen. 

Hva skjer hvis du ikke kobler deg til?

Hvis kommunen ikke har mottatt ferdigmelding fra rørlegger/entreprenør innen fristen du har fått, følger vi opp saken med vedtak om dagbøter. Du kan klage på vedtaket om dagbøter. 

Lover og regler

Plan- og bygningsloven gir kommunen hjemmel til å vedta at du må knytte eiendommen din til offentlig avløpsanlegg. I følge Plan- og bygningsloven §§ 27-1, 27-2 skal bygning knyttes til offentlig vann- eller avløpsrør når disse går over eiendom eller i veg som støter til den eller over nærliggende areal.

Tilknytning til offentlig nett via privat avløpsrør kan også kreves med hjemmel i Plan- og bygningsloven § 27-3 og Forurensningsloven § 23, første ledd. «avløpsvann kan ledes inn i annens avløpsanlegg».

Forskrift om vann- og avløpsgebyrer i Arendal kommune
Standard abonnementsvilkår for vann og avløp
Plan- og bygningsloven
Forurensningsloven

Søknad om annen godkjent avløpsløsning

Ved søknad om utslipp må søker selv ta kontakt med en konsulent som har tilstrekkelig hydrogeologisk og avløpsteknisk fagkompetanse, og som kan prosjektere en avløpsløsning for eiendommen. Flere leverandører av minirenseanlegg utfører prosjektering av renseløsninger, og Arendal kommune godtar søknader/rapporter fra disse. Dokumentasjon på kompetanse fra prosjekterende legges ved søknaden. 
   
Rapport fra konsulent eller leverandør av minirenseanlegg skal omfatte grunnundersøkelse og inneholde informasjon om hydraulisk kapasitet, infiltrasjonskapasitet, løsmassenes egenskaper som rensemedium og risiko for forurensning. 

Parter og andre som kan bli særlig berørt av saken skal varsles om innholdet i søknaden. I utgangspunktet skal søker selv avgjøre hvem som skal varsles. I varslet skal det fremgå at uttalelser må være kommet til søker innen fire uker etter at varslet er sendt. Kvittering på at nabovarsel er sendt og eventuelle innkomne uttalelser legges ved søknad om utslipp. Etter at uttalelsesfristen er utløpt, sendes søknad om utslipp til kommunen sammen med rapport fra grunnundersøkelser, kvittering for at nabovarslet er sendt og eventuelle uttalelser.

Tiltaket er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven.