Priser for byggesak

Prisene for byggesak er vedtatt av bystyret 13. desember 2023. Prisene kalles også gebyrregulativet.

Ramme for gebyrberegning:

Bygg og reguleringsplaner leverer tjenester både innenfor og utenfor det som omfattes av kommuneloven §15-1 og selvkostforskriften. Der hvor tjenestene faller innenfor regelverket praktiseres gebyrberegning etter selvkost. Se nærmere beskrivelse under hvert område.

Byggesaksgebyrer

Kapittel A - Alminnelige bestemmelser/opplysninger

A 0 Hjemmelsgrunnlag

Gebyrregulativ er en lokal forskrift etter forvaltningsloven kapittel (kap.) 7 vedtatt av Arendal bystyre med hjemmel i lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven (pbl.)) § 33-1.

Gebyrregulativet trer i kraft fra 5. februar 2024 og gjelder for alle søknader som kommunen mottar etter denne datoen.

Tjenester som kommunen leverer relatert til byggesaksbehandling, herunder innregistrering, føring i lovpålagte registre/statistikker, fakturering, kontorhold m. m avregnes etter selvkost.

Vurdering av en klage før den går til klagebehandling hos Statsforvalteren, og veiledning etter forvaltningsloven før en sak er kommet til behandling omfattes ikke av selvkostprinsippet. 

A 1 Betaling

Den som får utført tjenester etter dette regulativ skal betale gebyr etter satser og retningslinjer som fremgår av regulativet. Gebyrkravet rettes mot tiltakshaver. Faktura utsendes når vedtak fattes. 

Gebyr skal være betalt innen 30 dager regnet fra fakturadato. Ved for sen betaling kreves purregebyr på 10 % av inkassosatsen. Må det purres flere ganger, kreves det i tillegg til purregebyr, morarente (forsinkelsesrente) i samsvar med lov om renter. 

Dersom det er betalt for mye gebyr tilbakebetales dette. Det utbetales rente 3 % for tidsrommet fra kommunens vedtaksdato til det tidspunkt gebyret tilbakebetales. 

Alle priser er oppgitt i norske kroner.

Omsetning av tjenester som ledd i offentlig myndighetsutøvelse er unntatt fra merverdiavgift (merverdiavgiftsloven § 3-9, 1.ledd). 

A 2 Annet

Bystyret kan vedta endringer i satsene/justeringer i regulativet ved den årlige budsjettbehandlingen eller ved budsjettendringer. 

17 % av gebyrinntektene avsettes til tilsyn. 

I saker der kommunen rekvirerer sakkyndig bistand for gjennomføring av tilsyn kan kommunen kreve dekning av faktiske utgifter. Utgiftene belastes tiltakshaver. 

Makspris pr. mottatt sak er kr 250 000,- . 

A 3 Utregningsgrunnlag

Satsene angir bruksareal (BRA) som definert i norsk standard (NS 3940). Dersom det søkes om flere bygninger i samme søknad skal bruksarealet summeres. Med mindre annet er angitt vil tiltak som ikke har målbart nytt/endret bruksareal etter NS3940 betale beløp som for 0 m2. Dette gjelder f.eks. søknader om kun riving. Bruksareal rundes ned til helt tall (f.eks. 9.9 m2 =9 m2).

Dersom delingssak og byggesak fremmes i samme søknad skal det betales gebyr både etter kap. B og kap. C.

Dersom det også behandles søknad om dispensasjon i tillegg til behandling etter kap. B og C, påløper det i tillegg gebyr for dette jf. kap. D.

Dersom byggesak og reguleringsplan behandles sammen jfr. pbl § 12-15 betales gebyr etter kap. B i tillegg til gebyr for behandling av reguleringsplan. 

Kapittel B - Byggesaker (behandling av søknader etter pbl §§ 20-3, 20-4)

B 2 Behandlinger av søknader etter pbl. § 20-1/§§ 20-3 og 20-4

Alle søknader betaler etter satsene i B3.
Reduksjoner fra B3 og maks satser for særskilte angitt tiltak som fremmes i egne søknader fremgår her:

Byggesak - Reduksjon fra B3 og maks satser for særskilte tiltak som fremmes i egne søknader - priser
Produktnummer Tjeneste Pris
64013 Dersom en byggesøknad etter kap. B3 avslås kr 10 000
64014 Driftsbygninger i landbruket omsøkt etter pbl. § 20-3 maks kr 30 000 av B3
64015 Driftsbygninger i landbruket omsøkt etter pbl. § 20-4, b) maks kr 15 000 av B3
64016 Varig bruksendring etter pbl. § 20-1, d) 50 % av satsen i B3 for areal som skal endre bruk
64024 Tidsbestemt bruksendring etter pbl. § 20, d) 25 % av satsen i B3 for areal som skal endre bruk
64020 Pbl. § 20-4, a) varig og tidsbestemt bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel eller omvendt innenfor en bruksenhet kr 5 000
64109 Pbl, § 20-1, g) oppdeling samt annen ombygging som medfører fravikelse av bolig 50 % av B3, maks 30 000
64018 Pbl. § 20-1, g) sammenføyning av bruksenheter i bolig kr 3 500
64019 Pbl. § 20-1, j) midlertidige bygg/konstruksjoner/enkle uisolerte prefabrikkerte telthaller betaler maks kr 30 000 av B3
64110 Pbl. § 20-1, f) oppføring endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner kr 3 000


B 3 Arealsats 

Byggesak - arealsats - priser
Produktnummer Areal Pris Tillegg
64111 0 kr 10 000
64102 0 - 15 m2 kr 10 000
64103/64170 15 - 50 m2 kr 13 250 + 50 kr/m2 som overskrider 15 m2
64999/64998 50 - 200 m2 kr 15 000 + 140 kr/m2 som overskrider 50 m2
64106/64173 200-600 m2 kr 36 000 + 60 kr/m2 som overskrider 200 m2
64997/64996 Over 600 m2 kr 60 000 + 20 kr/m2 som overskrider 600 m2
64995 Over 10 000 m2 kr 248 000

B 4 Særskilte søknader

Byggesak - særskilte søknader - priser
Produktnummer Tjeneste Pris
64004 Midlertidig brukstillatelse (pr. søknad) kr 3 400
64011 Ferdigattest kr 2 400
64994 Endring av tillatelse kr 4 900
64005 Igangsettingstillatelse (pr. søknad) kr 4 600

Kapittel C - Delingssaker (behandling av søknader etter pbl § 20-4, d)

Dersom det sammen med delingssaken også behandles søknad om dispensasjon, påløper det i tillegg gebyr for dette, jf. kap. D. Dersom delingssak og byggesak fremmes i samme søknad skal det betales gebyr både etter kap. B og C.

Byggesak - delingssaker - priser
Produktnummer Tjeneste Pris Tillegg
64451 Fradeling av tomt til byggeformål der tomtedelingen er fastsatt i reguleringsplan. kr 8 000 Pr. søknad
64453 Fradeling av tomt til byggeformål der tomtedelingen ikke fremgår av reguleringsplan kr 14 000 Pr. søknad
64456 Fradeling av tomter til byggeformål der tomtedelingen er fastsatt i reguleringsplan, 2 eller flere tomter kr 12 000 Pr. søknad
64457 Fradeling av tomter til byggeformål der tomtedelingen ikke fremgår av reguleringsplan, 2 eller flere tomter kr 18 000 Pr. søknad
64458 Alle andre typer tiltak etter pbl. § 20-1, bokstav m, der omsøkte fradelte areal er mer enn 1000 m2 kr 8 000 Pr. søknad
64459 Alle andre typer tiltak etter pbl. § 20-1, bokstav m, der omsøkte fradelte areal er mindre enn 999 m2 kr 4 000 Pr. søknad

Kapittel D – Dispensasjon (behandling av dispensasjon jf. pbl § 19-2) 

Dersom der er søkt om dispensasjon fra flere bestemmelser skal det kun tas gebyr for den dyreste. 

Byggesak - dispensasjonssaker - pbl - priser
Produktnummer Hva Pris
64154 Fra reguleringsplan, byggegrense mot veg kr 6 000
64993 Dispensasjon kr 13 000