Yrkesskolen

Endelig vedtatt arealplan

Bystyret vedtok i møte 28. mars 2019, PS 19/35 detaljplan med tilhørende bestemmelser for Yrkesskolen, iht. pbl. § 12-12.

Formål

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for å rive eksisterende skolebygg og bygge blokkbebyggelse med til sammen 49 leiligheter. Det er også muligheter for kontorløsninger i eksisterende del av bygget ut mot fylkesveien.

Område

Planområdet omfatter gnr. 502, bnr. 186, Strømsbuveien 74 og er 4 daa. stort.

Krav/innløsning

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring, jfr. pbl. §§15-2 og 15-3